NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Obținerea de probe prin videoconferință

Republica Cehă
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Procedura este reglementată atât de Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat) și, de asemenea – în primul rând – de Instrucțiunea nr. 505/2001 a Ministerului Justiției, care emite normele interne și administrative pentru instanțele districtuale, regionale și curțile supreme.

Conform articolului 10a din Instrucțiunea nr. 505/2001 a Ministerului Justiției, președintele unui complet de judecată (un singur judecător) poate utiliza echipament tehnic pentru transmisiuni video și audio („un videofon”) pentru a audia un martor sau un expert, dacă acest lucru este adecvat din perspectiva protejării drepturilor sau a asigurării siguranței persoanelor sau dacă este necesar din motive de securitate ori din alte motive imperative, precum și dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Conform articolului 11a din Instrucțiunea nr. 505/2001 a Ministerului Justiției, experții și martorii pot fi audiați prin videofon.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Un videofon poate fi utilizat numai pentru a audia martori și experți.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Dacă președintele unui complet de judecată (un singur judecător) este de acord să audieze un martor sau un expert prin videofon, locul în care martorul sau expertul trebuie să se prezinte pentru audiere va fi menționat în citație. Cu alte cuvinte, alte spații care sunt adecvate pentru o audiere (de exemplu, locul în care se află experții sau martorii, cum ar fi un spital sau un laborator) pot fi de asemenea utilizate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Se înregistrează esența depoziției martorului. Poate fi necesar ca părți din depoziție să fie înregistrate sub formă de stenogramă. Metodele alternative sunt înregistrarea întregii depoziții cu un dispozitiv de înregistrare oficial sau obținerea unei înregistrări audio sau a unei înregistrări audio-video dacă există o dispoziție legală pentru a proceda în acest mod sau dacă președintele unui complet de judecată (un singur judecător) decide că astfel de metode pot fi utilizate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Dacă un martor nu cunoaște limba în care se realizează audierea, acesta are dreptul la un interpret conform articolului 37 alineatul (4) din Legea constituțională nr. 2/1993 (Carta drepturilor și libertăților fundamentale). Conform articolului 18 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, o instanță va numi un interpret pentru o parte a cărei limbă maternă este o altă limbă decât limba cehă, de îndată ce această nevoie devine evidentă în cadrul procedurilor.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Conform articolului 18 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă, o instanță trebuie să ofere părților aceleași oportunități de a-și exercita drepturile și trebuie să desemneze un interpret pentru oricare parte a cărei limbă maternă este o altă limbă decât limba cehă de îndată ce această nevoie devine evidentă în cadrul procedurilor.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Atunci când transmite o citație unei persoane, instanța procedează în conformitate cu articolul 51 din Codul de procedură civilă. Dacă legislația sau o reglementare legală specială nu prevede alte cerințe referitoare la o citație, aceasta trebuie să conțină următoarele informații: cauza pentru care persoana este citată, obiectul, locul și ora de începere a acțiunii în instanță, motivul citării, statutul persoanei citate în cadrul procedurii, obligațiile unei persoane citate pe durata acțiunii în instanță și, dacă este cazul, durata estimată a acțiunii respective. O citație poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic și, în cazuri urgente, prin telefon sau fax. Dacă audierea unui martor sau a unui expert se va desfășura prin intermediul unui videofon și dacă persoana care trebuie audiată urmează să se prezinte pentru audiere în circumscripția unei alte instanțe, instanța în a cărei circumscripție persoana trebuie să se prezinte pentru audiere transmite citația, iar instanța solicitantă solicită celeilalte instanțe să coopereze pentru îndeplinirea acestui act (comisie rogatorie). Conform articolului 115 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, citația trebuie transmisă părților astfel încât acestea să aibă suficient timp să se pregătească (de obicei, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care va avea loc audierea), dacă nu are loc o audiere preliminară.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea unei videoconferințe presupune costuri de transmisie. Transmiterea informațiilor trebuie să fie plătită de instanța solicitantă care inițiază videoconferința.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Conform articolului 126 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, orice persoană fizică care nu este parte la procedură trebuie să se prezinte în instanță atunci când este citată și trebuie să dea depoziție în calitate de martor. Persoanele pot refuza să dea depoziție numai dacă acest lucru le-ar expune pe ele însele sau persoane apropiate lor riscului de urmărire penală. Înainte de începerea unei audieri, martorii sunt întotdeauna informați cu privire la importanța depoziției lor, la drepturile și obligațiile lor și la consecințele penale ale mărturiei false.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

La începutul unei audieri, instanța trebuie să verifice, conform articolului 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, identitatea martorului. Acest lucru se realizează, de obicei, solicitând martorului să prezinte cartea de identitate sau pașaportul.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Conform articolului 104 alineatul (1) din Legea nr. 91/2012 privind dreptul privat internațional, martorii, experții și părțile pot fi audiați sub jurământ – dacă o autoritate dintr-o altă țară solicită aceasta. Pentru martorii și părțile la procedură, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că voi răspunde la fiecare întrebare adresată de instanță pe deplin și onest și că nu voi ascunde nimic.” Pentru experți, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că opinia pe care o voi exprima va fi în conformitate cu cele mai bune cunoștințe pe care le dețin și cu convingerile mele.” În cazul unui jurământ ulterior, modul de formulare a jurământului va fi modificat în consecință.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Aranjamentele specifice sunt convenite la pregătirea videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Aranjamentele specifice sunt convenite la pregătirea videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

Ultima actualizare: 25/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site