Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Zgodnie z ustawą nr III z 1952 r. – Kodeks postępowania cywilnego sąd, działając na wniosek strony albo z urzędu, może przesłuchać stronę, innych uczestników postępowania sądowego, biegłego lub świadka za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej. Przesłuchanie za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej jest szczególnie odpowiednie w przypadkach, w których może to przyspieszyć postępowanie lub w których zorganizowanie przesłuchania w budynku sądu rozpoznającego sprawę byłoby trudne lub bardzo kosztowne.

Przepisy regulujące przesłuchiwanie za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej zawiera kodeks postępowania cywilnego.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie istnieją żadne ograniczenia, jeżeli chodzi o osoby, które można przesłuchiwać za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej. Z metody tej można korzystać przy przesłuchiwaniu stron i innych uczestników postępowania sądowego, a także przy przesłuchiwaniu świadków i biegłych.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Zamknięta sieć telekomunikacyjna może być wykorzystywana do przesłuchiwania stron i innych uczestników postępowania sądowego, biegłych lub świadków.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Przesłuchania przeprowadzane za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej można organizować w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach sądu lub innego organu.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnych przepisów w zakresie rejestrowania przesłuchań przeprowadzanych za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej w postaci zapisu obrazu i dźwięku. Kodeks postępowania cywilnego stanowi jednak, że w przypadku przesłuchań przeprowadzanych za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej w protokole przesłuchania należy również odnotować okoliczności, w których przeprowadzono przesłuchanie, i wskazać osoby obecne w pomieszczeniu, w którym zorganizowano przesłuchanie.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

Jeżeli chodzi o wnioski składane na podstawie art. 10–12, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego postępowanie sądowe jest prowadzone w języku węgierskim, przy czym prawa żadnego z uczestników postępowania nie mogą zostać ograniczone z uwagi na nieznajomość języka węgierskiego. W toku postępowania sądowego każdy ma prawo posługiwać się swoim językiem ojczystym, językiem regionalnym lub językiem mniejszości zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych. W stosownych przypadkach sąd ma obowiązek zapewnić obecność tłumacza ustnego.

Jeżeli chodzi o wnioski składane na podstawie art. 17, przesłuchanie prowadzi sąd wzywający, o którym mowa w art. 17 ust. 6, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12, jeżeli konieczne jest zapewnienie możliwości posługiwania się językiem ojczystym, regionalnym lub językiem mniejszości, sąd ma obowiązek skorzystać z usług tłumacza ustnego.

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnych przepisów dotyczących miejsca, w którym powinien znajdować się tłumacz ustny w przypadku przesłuchania przeprowadzanego za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej.

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 17 należy stosować przepisy art. 17 ust. 4 i 6.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnych przepisów szczególnych dotyczących wezwań na przesłuchanie przeprowadzane za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej. Wezwanie do stawienia się na przesłuchaniu musi zostać przesłane na tyle wcześnie, aby potwierdzenie doręczenia tego wezwania zgodnie z prawem mogło wrócić do sądu przed przesłuchaniem.

Jeżeli pozwanemu razem z wezwaniem należy doręczyć pozew, przesłuchanie musi zostać zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić doręczenie pozwanemu pozwu co do zasady najpóźniej piętnaście dni przed terminem przesłuchania. W pilnych przypadkach prezes sądu może skrócić ten termin.

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 17 należy stosować przepisy art. 17 ust. 4 i 6.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Wysokość kosztów jest zróżnicowana i ponosi je sąd wzywający.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 sąd wzywający musi poinformować zainteresowaną osobę o tym, że przesłuchanie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Tożsamość osoby, która ma zostać przesłuchana za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej, weryfikuje się na podstawie:

– informacji dotyczących tej osoby przekazanych na potrzeby potwierdzenia jej tożsamości i adresu zamieszkania;

– okazanego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu pobytowego – w drodze przesyłu danych w formie obrazu.

Sąd korzysta również ze środków elektronicznych lub bezpośrednio przeszukuje bazę danych, aby potwierdzić, że:

– informacje przekazane przez osobę, która ma zostać przesłuchana za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej, potwierdzające jej tożsamość i adres są zgodne z informacjami figurującymi w stosownych rejestrach;

– urzędowy dokument potwierdzający tożsamość i dokument pobytowy okazane przez osobę, która ma zostać przesłuchana za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej, zawierają informacje zgodne z danymi przechowywanymi w rejestrach i są ważne.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje składania przyrzeczenia w toku postępowania sądowego.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Nie istnieją żadne przepisy szczególne w tym zakresie. Kwestie te uzgadniają między sobą sąd wzywający i sąd wezwany. W kodeksie postępowania cywilnego przewidziano jednak obecność osoby odpowiedzialnej za zapewnienie prawidłowego działania i funkcjonowania sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzania przesłuchań za pośrednictwem zamkniętej sieci telekomunikacyjnej w pomieszczeniu używanym do tego celu.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Zasadniczo nie wymaga się przekazania żadnych innych informacji.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.