Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

1952 m. III Įstatyme dėl Civilinio proceso kodekso teismui numatyta galimybė šalies prašymu arba savo iniciatyva apklausti šalį, kitus teismo proceso dalyvius ar ekspertą arba apklausti liudytoją naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą. Apklausa naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą labai tinka tais atvejais, kai ši apklausa gali paspartinti procesą arba jeigu toje vietoje, kur nagrinėjama byla, apklausą būtų pernelyg sunku ar brangu surengti.

Taisyklės dėl apklausų naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą nustatytos Civilinio proceso kodekse.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą gali būti apklausiami visi asmenys be jokių apribojimų. Šis būdas gali būti naudojamas šalims ir kitiems teismo proceso dalyviams, taip pat liudytojams ir ekspertams apklausti.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklas gali būti naudojamas šalims ir kitiems teismo proceso dalyviams ir liudytojams, taip pat ekspertams apklausti.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apklausos naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą gali vykti teismo ar kitos įstaigos patalpose, šiam tikslui įrengtuose kambariuose.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Civilinio proceso kodekse nėra jokių nuostatų dėl apklausų, rengiamų naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą, vaizdo ir garso įrašymo. Tačiau Civilinio proceso kodekse numatyta, kad jeigu apklausos rengiamos naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą, apklausos protokole taip pat turi būti užfiksuotos apklausos aplinkybės, nurodant apklausai naudotose patalpose buvusius asmenis.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, taikomas Civilinio proceso kodeksas. Pagal Civilinio proceso kodeksą teismo procesas vykdomas vengrų kalba, tačiau asmuo negali atsidurti nepalankioje padėtyje dėl to, kad stokoja vengrų kalbos žinių. Per teismo procesą kiekvienas turi teisę vartoti savo gimtąją kalbą arba regiono ar mažumos kalbą, kaip numatyta tarptautiniuose susitarimuose. Prireikus teismas privalo naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas rengia posėdį pagal 17 straipsnio 6 dalį remdamasis savo valstybės narės teisės aktais.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir būtina užtikrinti gimtosios kalbos, regiono ar mažumos kalbos vartojimą, teismas privalo naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis.

Civilinio proceso kodekse nėra jokių nuostatų dėl to, kur vertėjas turėtų būti, jeigu apklausa atliekama per uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, turi būti taikomos 17 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Civilinio proceso kodekse nėra jokių specialių nuostatų dėl šaukimo į teismo posėdį naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą. Šaukimas į teismo posėdį turi būti siunčiamas taip, kad pažyma, kuria patvirtinama, kad šaukimas įteiktas pagal teisės aktus, būtų grąžinta teismui iki posėdžio.

Jeigu atsakovui reikia įteikti ne tik šaukimą į teismą, bet ir ieškinį, teismo posėdis turi būti rengiamas siekiant užtikrinti ieškinio įteikimą atsakovui paprastai likus bent 15 dienų iki posėdžio datos. Skubiais atvejais teismo pirmininkas gali sutrumpinti šį laikotarpį.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, turi būti taikomos 17 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatos.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos skiriasi, jas apmoka prašantysis teismas.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Pagal 17 straipsnio 2 dalį prašantysis teismas turi pranešti atitinkamam asmeniui, kad dalyvavimas posėdyje yra savanoriškas.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Asmens, kurį numatoma apklausti naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą, tapatybė tikrinama pagal:

– šio asmens pateiktą informaciją, skirtą jo tapatybei ir adresui patikrinti;

– atvaizdo duomenų perdavimo būdu pateiktą oficialų dokumentą, tinkamą tapatybei nustatyti, arba leidimą gyventi šalyje.

Teismas taip pat naudoja elektronines priemones arba tiesiogines užklausas duomenų bazėse siekdamas patvirtinti, kad:

– informacija, pateikta asmens, kurį numatoma apklausti naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą, siekiant patikrinti jo tapatybę ir adresą, atitinka registruotus duomenis;

– oficialus dokumentas, tinkamas tapatybei nustatyti, ir asmens, kurį numatoma apklausti naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą, leidimas gyventi šalyje atitinka registruotus duomenis ir galioja.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Civilinio proceso kodekse priesaikos teismo procesuose nenumatytos.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Tokių specialiųjų teisės aktų nuostatų nėra. Dėl to turi susitarti prašantysis ir prašomasis teismai. Vis dėlto Civilinio proceso kodekse numatyta, kad dalyvautų asmuo, atsakingas už užtikrinimą, kad šiuo tikslu naudojamoje patalpoje veiktų apklausoms naudojant uždarosios grandinės telekomunikacijų tinklą reikalinga techninė įranga.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Apskritai nereikalaujama jokios kitos informacijos.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma