Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

U Zakonu III. iz 1952. o Zakonu o parničnom postupku predviđeno je da sud može, na prijedlog stranke ili na vlastitu inicijativu, obaviti razgovor sa strankom, drugim sudionicima u sudskom postupku ili vještakom, ili saslušati svjedoka, s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže. Obavljanje razgovora s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže posebno je primjereno u slučajevima kada se takvim razgovorom mogu ubrzati postupci i kada bi bilo vrlo teško ili skupo organizirati razgovor na mjestu gdje se vodi postupak.

Pravila o obavljanju razgovora s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže navedena su u Zakonu o parničnom postupku.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Nema ograničenja u pogledu osoba koje se mogu saslušati s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže. Ta se metoda može upotrebljavati za saslušanje stranaka i ostalih sudionika u sudskim postupcima te za saslušanje svjedoka i vještaka.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Zatvorene telekomunikacijske mreže mogu se upotrebljavati za saslušanje stranaka i ostalih sudionika u sudskim postupcima, za obavljanje razgovora s vještacima ili za saslušanje svjedoka.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Razgovori s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže mogu se održavati u zgradi suda ili drugog tijela u prostorijama namijenjenima za tu svrhu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Zakon o parničnom postupku ne sadržava odredbe o audiovizualnom snimanju razgovora koji se obavljaju s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže. Međutim, u Zakonu o parničnom postupku predviđeno je da, u slučaju razgovora koji se obavljaju s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže, u izvješću o raspravi moraju biti zabilježene i okolnosti u kojima je obavljen razgovor te moraju biti navedene osobe koje su nazočne u prostoriji koja se upotrebljava za obavljanje razgovora.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člancima od 10. do 12. primjenjuje se Zakon o parničnom postupku. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku sudski postupci vode se na mađarskom jeziku, ali nikoga se ne smije diskriminirati zbog nepoznavanja mađarskog jezika. U sudskom postupku svatko se ima pravo koristiti svojim materinskim ili regionalnim jezikom ili jezikom manjine, kako je predviđeno u međunarodnim sporazumima. Ako je to nužno, sud ima obvezu angažirati tumača.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. raspravu vodi sud koji upućuje zahtjev iz članka 17. stavka 6. u skladu sa zakonima države članice kojoj pripada.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člancima od 10. do 12., ako je nužno osigurati uporabu materinskog ili regionalnog jezika ili jezika manjine, sud ima obvezu angažirati tumača.

Zakon o parničnom postupku ne sadržava odredbe o tome gdje se treba nalaziti tumač u slučaju razgovora s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka 4. i 6.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Zakon o parničnom postupku ne sadržava posebne odredbe o pozivu na raspravu s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže. Poziv na raspravu mora se dostaviti na način kojim se omogućuje da sud prije rasprave zaprimi potvrdu o dostavi poziva.

Ako se tuženiku zajedno s pozivom mora dostaviti i tužba, rasprava se mora organizirati na način da se osigura dostava tužbe tuženiku u pravilu najmanje petnaest dana prije datuma rasprave. Predsjednik suda može u hitnim slučajevima skratiti to razdoblje.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka 4. i 6.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškovi se razlikuju i snosi ih sud koji je uputio zahtjev.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U skladu s člankom 17. stavkom 2. sud koji upućuje zahtjev mora obavijestiti predmetnu osobu da je rasprava dobrovoljna.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Identitet osobe koju treba saslušati s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže provjerava se na temelju sljedećeg:

– informacija koje je dostavila predmetna osoba radi provjere njezina identiteta i adrese,

– službene isprave na temelju koje se može provjeriti identitet ili prebivalište osobe predočene prijenosom slikovnih podataka.

Sud se koristi elektroničkim sredstvima ili izravnim pretraživanjem baze podataka radi potvrde da:

– podaci koje je dostavila osoba koju će se saslušati s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže radi provjere njezina identiteta i adrese odgovaraju podacima u evidenciji,

– službena isprava primjerena za identifikaciju i potvrda o prebivalištu koje je predočila osoba koju se treba saslušati s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže odgovaraju evidenciji i da su važeće.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U Zakonu o parničnom postupku nisu predviđene prisege u sudskim postupcima.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Nema takvih posebnih zakonskih odredaba. O tome se dogovaraju sud koji upućuje zahtjev i zamoljeni sud. U Zakonu o parničnom postupku svejedno je predviđena nazočnost odgovorne osobe kako bi se osigurali funkcioniranje i rad potrebne tehničke opreme za razgovore koji se obavljaju s pomoću zatvorene telekomunikacijske mreže u prostoriji namijenjenoj u tu svrhu.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

U načelu nisu potrebne druge informacije.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.