Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Postupak je uređen Zakonom br. 99/1963 (Zakon o parničnom postupku, kako je izmijenjen) i posebice Uputom Ministarstva pravosuđa br. 505/2001 koje donosi interna pravila i poslovnike za okružne, regionalne i vrhovne sudove.

U skladu s člankom 10.a Upute Ministarstva pravosuđa br. 505/2001 predsjednik sudskog vijeća (sudac pojedinac) može upotrebljavati tehničku opremu za prijenos audiovizualnog sadržaja („videokonferencija”) za saslušanje svjedoka ili vještaka, ako je to primjereno sa stajališta zaštite prava ili osiguranja sigurnosti osoba ili ako je nužno iz razloga sigurnosti ili drugih ozbiljnih razloga te ako je tehnički moguće.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U skladu s člankom 11.a Upute Ministarstva pravosuđa br. 505/2001 svjedoke i vještake može se saslušati videokonferencijskom vezom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Videokonferencijska veza može se upotrebljavati samo za saslušanje svjedoka i vještaka.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Ako je predsjednik sudskog vijeća (sudac pojedinaca) suglasan saslušati svjedoka ili vještaka videokonferencijskom vezom, u pozivu se navodi mjesto na kojem se svjedok ili vještak mora javiti radi održavanja videokonferencije. Drugim riječima, rasprava se može održati i na drugim mjestima (na primjer, mjesto na kojem se nalaze vještaci ili svjedoci, kao što su bolnica ili laboratorij).

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Zapisuju se bitni elementi svjedočenja. Dijelovi svjedočenja možda će se morati doslovno zapisati. To se može osigurati i tako da službeni zapisničar vodi zapisnik o cijelom svjedočenju ili da se osigura video ili audio snimanje ako je to predviđeno zakonom ili ako predsjednik sudskog vijeća (sudac pojedinac) odluči da se mogu upotrebljavati takve metode.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Ako svjedok ne govori jezik na kojem se vodi rasprava, ima pravo na tumača u skladu s člankom 37. stavkom 5. Ustavnog zakona br. 2/1993 (Povelja o temeljnim pravima i slobodama). U skladu s člankom 18. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku sud imenuje tumača za stranku kojoj češki nije materinji jezik, čim takva potreba nastane u postupku.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U skladu s člankom 18. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku sud je dužan strankama osigurati jednake mogućnosti za ostvarivanje njihovih prava i, čim u postupku nastane takva potreba, imenovati tumača za stranku kojoj češki nije materinski jezik.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Kada sud dostavlja poziv osobi, on postupa u skladu s člankom 51. Zakona o parničnom postupku. Ako u zakonu ili posebnom propisu nisu propisani drugi zahtjevi u pogledu sudskog poziva, sudski poziv mora sadržavati sljedeće informacije: postupak u kojem se stranka poziva da pristupi sudu, predmet, mjesto i vrijeme održavanja rasprave, razlog za dostavljanje sudskog poziva, status pozvane osobe u postupku, obveze pozvane osobe tijekom postupka i, prema potrebi, očekivano trajanje postupka. Pozivi se mogu dostavljati na papiru ili u elektroničkom obliku i, u hitnim slučajevima, telefonom ili telefaksom. Ako se saslušanje svjedoka ili vještaka održava videokonferencijskom vezom i osoba mora doći na raspravu u okrugu drugog suda, poziv toj osobi dostavlja sud u čiji okrug osoba mora doći na raspravu, a sud koji upućuje zahtjev traži od drugog suda da surađuje u izvršavanju te radnje (dopis sa zahtjevom). U skladu s člankom 115. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku poziv se mora dostaviti strankama tako da se imaju vremena pripremiti (obično najmanje 10 dana prije datuma održavanja rasprave), osim ako se održava pripremno ročište.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Uporaba videokonferencije podrazumijeva troškove prijenosa. Prijenos informacija trebao bi platiti sud koji upućuje zahtjev i koji je pokrenuo videokonferenciju.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, svaka fizička osoba koja nije stranka u postupku dužna je pristupiti sudu kada je pozvana i svjedočiti. Osobe mogu odbiti svjedočiti samo ako bi time sebe ili sebi bliske osobe izložile riziku od kaznenog progona. Prije početka rasprave svjedoke se uvijek obavješćuje o važnosti njihova svjedočenja, o njihovim pravima i obvezama te o kaznenim posljedicama lažnog svjedočenja.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Na početku rasprave sud je dužan u skladu s člankom 126. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku utvrditi identitet svjedoka. To se obično obavlja na način da svjedok predoči svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U skladu s člankom 104. stavkom 1. Zakona br. 91/2012 o međunarodnom privatnom pravu svjedoci, vještaci i stranke mogu se saslušati pod prisegom, ako tako zatraži nadležno tijelo u drugoj zemlji. Prisega za svjedoke i stranke u postupku glasi kako slijedi: „Časno obećajem da ću na svako pitanje koje mi postavi sud odgovoriti u cijelosti i iskreno i da ništa neću zatajiti.” Prisega svjedoka glasi kako slijedi: „Časno obećajem da ću iznijeti mišljenje u skladu s mojim najboljim saznanjima.” U slučaju dodatne prisege tekst se prema potrebi izmjenjuje.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Videokonferencija se organizira na temelju posebnih zahtjeva koji se temelje ne potrebama suda koji upućuje i suda koji zaprima zahtjev.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Videokonferencija se organizira na temelju posebnih zahtjeva koji se temelje ne potrebama suda koji upućuje i suda koji zaprima zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.