Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ο νόμος III του 1952 περί κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει δυνατότητα του δικαστηρίου, είτε κατόπιν πρότασης διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει διάδικο, άλλο συμμετέχοντα στη δίκη, εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα, μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η εξέταση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου ενδείκνυται ιδιαιτέρως σε υποθέσεις όπου μια τέτοια εξέταση μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ή όπου η εξέταση στον χώρο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας θα ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη ή ακριβή.

Οι κανόνες σχετικά με την εξέταση προσώπων μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου προβλέπονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και άλλων συμμετεχόντων στη δίκη, καθώς και για την εξέταση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Κλειστό κύκλωμα τηλεπικοινωνιακού δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και άλλων συμμετεχόντων στη δίκη, εμπειρογνωμόνων ή μαρτύρων.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Η εξέταση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου μπορεί να λάβει χώρα στον χώρο του δικαστηρίου ή άλλου φορέα, σε δωμάτια που έχουν προετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την οπτική και ακουστική καταγραφή των ακροάσεων που διενεργούνται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Ωστόσο, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι, σε περίπτωση εξέτασης προσώπου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η έκθεση εξέτασης πρέπει να καταγράφει και τις περιστάσεις υπό τις οποίες διεξήχθη η εξέταση, αναφέροντας τα άτομα που ήταν παρόντα στο δωμάτιο που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 10 έως 12, εφαρμόζεται ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, η δικαστική διαδικασία διεξάγεται στα ουγγρικά, χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπεται να περιέλθει οποιοσδήποτε σε μειονεκτική θέση λόγω του ότι δεν γνωρίζει την ουγγρική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, καθένας έχει το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας ή της τοπικής ή μειονοτικής του γλώσσας, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες. Όπου είναι αναγκαίο, το δικαστήριο υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, η ακροαματική διαδικασία διενεργείται από το αιτούν δικαστήριο, σύμφωνα, όπως προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 6, με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 10 έως 12, εάν είναι απαραίτητη η διασφάλιση της χρήσης της μητρικής γλώσσας ή περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας, το δικαστήριο υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει τον τόπο όπου θα πρέπει να βρίσκεται ο διερμηνέας σε περίπτωση εξέτασης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 6.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για την κλήτευση σε ακρόαση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η κλήτευση σε ακρόαση πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή στο δικαστήριο της βεβαίωσης ότι η κλήτευση επιδόθηκε σύννομα πριν από την ακρόαση.

Εάν πρέπει να επιδοθεί στον εναγόμενο/καθ’ ου, πέραν της κλήτευσης, και το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, η ακρόαση πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο θα επιδοθεί στον εναγόμενο/καθ’ ου, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης. Σε περίπτωση επείγοντος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να συντμήσει την προθεσμία αυτή.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 6.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα ποικίλλουν και βαρύνουν το αιτούν δικαστήριο.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει το οικείο πρόσωπο ότι η εξέταση είναι εθελοντική.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Η ταυτότητα του προσώπου που πρόκειται να εξεταστεί μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου επαληθεύεται με βάση τα ακόλουθα:

- τα στοιχεία που παρέχει το εν λόγω πρόσωπο προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα και η διεύθυνσή του

- την παρουσίαση, μέσω μεταφοράς δεδομένων εικόνας, επίσημου εγγράφου κατάλληλου για ταυτοποίηση ή τίτλου διαμονής.

Το δικαστήριο χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρονικά μέσα ή απευθείας αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι:

- τα στοιχεία τα οποία παρέχει το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την επαλήθευση της ταυτότητας και της διεύθυνσής του ταιριάζουν στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα

- το επίσημο έγγραφο που είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση και ο τίτλος διαμονής τα οποία υποβάλει το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου ταιριάζουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα και είναι έγκυρα.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει ορκοδοσία στις δικαστικές διαδικασίες.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Δεν υπάρχουν ειδικές νομικές διατάξεις περί αυτού. Είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτελέσεως. Ωστόσο, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει την παρουσία στον τόπο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου ενός προσώπου υπεύθυνου για τη διασφάλιση της λειτουργίας του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού για την εξέταση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Σε γενικές γραμμές, δεν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο