Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Τσεχική ∆ηµοκρατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Η διαδικασία ρυθμίζεται τόσο από τον νόμο αριθ. 99/1963 (κώδικας πολιτικής δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε) όσο και — κυρίως — από την οδηγία αριθ. 505/2001 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού και των διοικητικών κανόνων για τα τοπικά, περιφερειακά και ανώτατα δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας αριθ. 505/2001 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος δικαστικού τμήματος (ένας μόνο δικαστής) μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα μετάδοσης εικόνας και ήχου (με «εικονοτηλεφωνική επικοινωνία») για την εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, αν τούτο είναι σκόπιμο από την άποψη της προστασίας των δικαιωμάτων ή της ασφάλειας των προσώπων, ή αναγκαίο για λόγους ασφάλειας ή για άλλους επιτακτικούς λόγους, και αν είναι τεχνικά εφικτό.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Σύμφωνα με το άρθρο 11α της οδηγίας αριθ. 505/2001 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι πραγματογνώμονες καθώς και οι μάρτυρες είναι δυνατόν να εξετάζονται με εικονοτηλεφωνική επικοινωνία.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Η εικονοτηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την εξέταση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Αν ο πρόεδρος δικαστικού τμήματος (ένας μόνο δικαστής) συμφωνεί για την εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με εικονοτηλεφωνική επικοινωνία, ο τόπος στον οποίο πρέπει να παρουσιαστεί για να εξεταστεί ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας θα αναφέρεται στην κλήτευση. Με άλλα λόγια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται άλλοι χώροι που είναι κατάλληλοι για εξέταση (π.χ. ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι πραγματογνώμονες ή οι μάρτυρες, όπως: ένα νοσοκομείο ή ένα εργαστήριο).

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Τα σημαντικά στοιχεία της κατάθεσης του μάρτυρα καταγράφονται. Μέρη μιας κατάθεσης μπορεί να πρέπει να καταγράφονται κατά λέξη. Εναλλακτικές μέθοδοι είναι η καταγραφή ολόκληρης της μαρτυρίας από επίσημο καταγραφέα ή η ηχογράφηση ή ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση, αν υπάρχει εν προκειμένω σχετική νομική διάταξη, ή αν ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος (ένας μόνο δικαστής) αποφασίσει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω μέθοδοι.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Αν ένας μάρτυρας δεν γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η εξέταση, έχει δικαίωμα να του διατεθεί διερμηνέας βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 4 του συνταγματικού νόμου αριθ. 2/1993 (Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών). Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο θα ορίσει διερμηνέα για διάδικο η μητρική γλώσσα του οποίου δεν είναι τα τσεχικά, μόλις η ανάγκη αυτή ανακύψει κατά τη διαδικασία της εξέτασης.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο υποχρεούται να παρέχει στους διαδίκους τις ίδιες δυνατότητες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να ορίζει διερμηνέα για διάδικο η μητρική γλώσσα του οποίου δεν είναι τα τσεχικά, μόλις η ανάγκη αυτή ανακύψει κατά τη διαδικασία της εξέτασης.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Όταν το δικαστήριο καλεί ένα πρόσωπο, εφαρμόζει το άρθρο 51 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εκτός αν ο νόμος ή ειδική νομική ρύθμιση προβλέπει άλλες απαιτήσεις για την κλήτευση, η κλήση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: την υπόθεση στην οποία το πρόσωπο έχει κληθεί να προσέλθει, το αντικείμενο, τον τόπο και την ώρα έναρξης της εν λόγω διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, τον λόγο της κλήτευσης, το καθεστώς του κλητευθέντος κατά τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις του κλητευθέντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου και, κατά περίπτωση, την αναμενόμενη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Η κλήτευση μπορεί να πραγματοποιείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, σε επείγουσες περιπτώσεις, τηλεφωνικώς ή με φαξ. Αν η εξέταση ενός μάρτυρα ή πραγματογνώμονα πρόκειται να πραγματοποιηθεί με εικονοτηλεφωνική επικοινωνία και το προς εξέταση πρόσωπο έχει κληθεί να προσέλθει προς εξέταση στην περιφέρεια άλλου δικαστηρίου, η κλήση εκδίδεται από το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου θα προσέλθει προς εξέταση το πρόσωπο και το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το εν λόγω δικαστήριο να συνεργαστεί εν προκειμένω για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας (αίτηση διενέργειας διαδικαστικής πράξης). Σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η κλήση πρέπει να επιδίδεται/διαβιβάζεται στους διαδίκους κατά τρόπον ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προετοιμαστούν (συνήθως τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξέταση), εκτός αν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Η χρήση τηλεδιάσκεψης συνεπάγεται έξοδα μετάδοσης. Τα έξοδα μετάδοσης των πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτονται από το αιτούν δικαστήριο το οποίο κινεί τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν μετέχει ως διάδικος στη διαδικασία υποχρεούται, αν κληθεί, να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει ως μάρτυρας. Τα πρόσωπα μπορούν να αρνηθούν να καταθέσουν μόνο αν η εν λόγω κατάθεση θα εξέθετε τα ίδια ή άτομα του στενού περιβάλλοντός τους στον κίνδυνο ποινικών διώξεων. Πριν από την έναρξη της εξέτασης, οι μάρτυρες ενημερώνονται πάντα για τη σπουδαιότητα της κατάθεσής τους, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και για τις ποινικές συνέπειες τυχόν ψευδούς μαρτυρικής κατάθεσης.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης, το δικαστήριο καλείται, βάσει του άρθρο 126 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να εξακριβώσει την ταυτότητα του μάρτυρα. Αυτό το κάνει συνήθως ζητώντας από τον μάρτυρα να παρουσιάσει το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 91/2012 σχετικά με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και οι διάδικοι μπορεί — εφόσον ζητηθεί από αρχή άλλης χώρας — να καταθέσουν ενόρκως. Για τους μάρτυρες και τους διαδίκους στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ο όρκος είναι ο ακόλουθος: «Ορκίζομαι υπευθύνως ότι θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις του δικαστηρίου με ειλικρίνεια και πληρότητα και ότι δεν θα αποκρύψω καμία πληροφορία». Για τους πραγματογνώμονες, ο όρκος είναι ο ακόλουθος: «Ορκίζομαι υπευθύνως ότι η γνωμοδότησή μου θα είναι η βέλτιστη, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω». Αν ο όρκος δίνεται εκ των υστέρων, η διατύπωσή του τροποποιείται αναλόγως.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Συμφωνούνται ειδικές ρυθμίσεις στο στάδιο της προετοιμασίας της τηλεδιάσκεψης με βάση τις ανάγκες του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτέλεσης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Συμφωνούνται ειδικές ρυθμίσεις στο στάδιο της προετοιμασίας της τηλεδιάσκεψης με βάση τις ανάγκες του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο