Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Dokazování prostřednictvím videokonference

Nizozemí
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

V nizozemském občanském právu procesním neexistují obecné předpisy upravující tuto záležitost. Videokonference však není vyloučena, a podle právních předpisů je tudíž v těchto věcech možná.

V rámci občanského práva se videokonference zpravidla používá jako alternativa žádostí o právní pomoc.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Lze-li podle občanského práva procesního vyslechnout určitou osobu, je v zásadě možné tak učinit i prostřednictvím videokonference. V občanském právu procesním nejsou obsažena žádná zvláštní ustanovení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Ohledně konkrétních omezení nejsou stanovena žádná pravidla. Použijí se pravidla občanského soudního řízení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Na výslech prostřednictvím videokonference se nevztahují žádná zvláštní pravidla. Použijí se pravidla občanského soudního řízení. Pravidlem je, že osoby musí být vyslechnuty u soudu. Výjimky lze učinit v případě, je-li svědek nemocný či není jinak schopen dostavit se k soudu (§ 175 občanského soudního řádu (Rv)).

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Výslech svědka nizozemským soudem prostřednictvím videokonference se považuje za rovnocenný živému přenosu z běžného jednání. Podle právních předpisů vyhotoví vyšetřující soudce soudní protokol o výslechu svědků. Stejná pravidla se vztahují i na výslechy prostřednictvím videokonference, a proto musí být rovněž zaznamenány v soudním protokolu. Zákon nezakazuje pořízení obrazového nebo zvukového záznamu navíc k soudnímu protokolu, tento záznam se však nestaví na roveň soudnímu protokolu.

Podle budoucích právních předpisů může soudce rozhodnout o pořízení obrazového nebo zvukového záznamu z ústního jednání, který nahradí soudní protokol v papírové podobě. Na tomto základě lze v případě potřeby pořídit i záznam soudního protokolu o výslechu svědků.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Nachází-li se dožádaný soud v Nizozemsku, uskutečňuje se výslech v nizozemštině. V tomto ohledu se nepoužívají zvláštní pravidla.

Nizozemské prováděcí právní předpisy umožňují, aby příslušný orgán stanovil podmínky pro přímé dokazování, které považuje za vhodné nebo nezbytné z důvodu spravedlivého procesu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Nizozemské občanské právo procesní neobsahuje ustanovení ohledně zvláštních ujednání týkajících se tlumočníků. V občanských věcech musí v Nizozemsku strany v zásadě zajistit své vlastní tlumočníky.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Podle nizozemských prováděcích právních předpisů může dožádaný soud určit, která ze stran odpovídá za předvolání na základě žádosti o dokazování.

Předvolání, které neuskuteční jedna ze stran, zajistí tajemník dožádaného soudu. Podle nizozemského občanského práva procesního musí být svědci předvoláni nejméně jeden týden (podle budoucích právních předpisů nejméně 10 dnů) před jednáním.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Strany nemusí hradit náklady na zvláštní formu a komunikační technologii. Tyto náklady nejsou podle nizozemských právních předpisů na strany přeneseny. Tyto náklady hradí stát, od něhož lze úhradu požadovat podle čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 10 odst. 4 nařízení.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Podle čl. 17 odst. 2 nařízení oznámí dožadující soud v případě, že přímé dokazování spočívá ve výslechu osoby, této osobě, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti. Neplatí žádné další požadavky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Podle nizozemského občanského práva procesního musí totožnost ověřit soudce (§ 177 Rv).

Soudce svědky požádá, aby uvedli své příjmení, jméno, věk, povolání a místo bydliště. Svědci jsou dotázáni rovněž na vztah ke stranám (pokrevní příbuzní nebo příbuzenství sňatkem, zaměstnání).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Podle nizozemského občanského práva procesního se před výslechem skládá před soudcem přísaha nebo čestné prohlášení. Svědek uvede, že bude vypovídat pravdu a nic než pravdu. Svědci, kteří úmyslně nevypovídají pravdivě, se dopouštějí křivé výpovědi. Přímé dokazování se provádí podle práva dožadujícího státu.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Mezinárodní žádost o právní pomoc, v jejímž rámci je použita videokonference, vyřizuje pomocný personál IKT příslušné jurisdikce (SPIRIT). Tito pracovníci provedou technická a logistická opatření.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Příslušný orgán si bude moci vyžádat tyto informace.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.