Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Dokazování prostřednictvím videokonference

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Zákon III z roku 1952 o občanském soudním řádu soudu umožňuje na návrh některé ze stran či z vlastního podnětu vyslechnout strany, jiné účastníky soudního řízení nebo znalce či svědky prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě. Výslech prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě je obzvláště vhodný v případech, kdy tento výslech může urychlit řízení, nebo v případě, že by zajištění výslechu v místě, v němž je daná věc projednávána, bylo z organizačního hlediska značně složité nebo velmi nákladné.

Pravidla týkající se výslechu prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě jsou obsažena v občanském soudním řádu.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o osoby, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě, neexistují žádná omezení. Tento způsob lze použít k výslechu stran a ostatních účastníků soudního řízení, jakož i svědků a znalců.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Uzavřenou telekomunikační síť lze využít k výslechu stran a ostatních účastníků soudního řízení, jakož i znalců nebo svědků.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslechy prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě se mohou uskutečnit v prostorách soudu nebo jiného orgánu v místnostech, které jsou za tímto účelem zřízeny.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Občanský soudní řád neobsahuje žádná ustanovení týkající se pořizování zvukových a obrazových záznamů výslechů uskutečněných prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě. Občanský soudní řád však stanoví, že v případě výslechů prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě musí být v protokolu z jednání zaznamenány rovněž okolnosti, za nichž se výslech uskutečnil, a uvedeny osoby, které byly přítomny v místnosti použité k výslechu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

V případě žádostí podle článků 10 až 12 se použije občanský soudní řád. Podle občanského soudního řádu je soudní řízení vedeno v maďarštině, nikdo však nesmí být znevýhodněn kvůli neznalosti maďarského jazyka. V průběhu soudního řízení má každý právo používat svůj mateřský jazyk nebo regionální jazyk či jazyk menšiny, jak je stanoveno v mezinárodních dohodách. V případě potřeby je soud povinen využít služeb tlumočníka.

V případě žádostí podle článku 17 vede jednání dožadující soud podle čl. 17 odst. 6 v souladu s právními předpisy svého členského státu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Je-li v případě žádostí podle článků 10 až 12 nutné zajistit používání mateřského jazyka či regionálního jazyka nebo jazyka menšiny, musí soud využít služeb tlumočníka.

Občanský soudní řád neobsahuje žádná ustanovení ohledně místa, kde by se měl tlumočník při výslechu prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě nacházet.

V případě žádostí podle článku 17 je nutno použít ustanovení čl. 17 odst. 4 a 6.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Občanský soudní řád neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se předvolání k jednání prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě. Předvolání k jednání je nutno zaslat tak, aby bylo možno soudu před jednáním vrátit zpět potvrzení o doručení předvolání v souladu s právními předpisy.

Je-li třeba žalovanému doručit kromě předvolání i žalobu, musí být jednání uspořádáno tak, aby bylo zajištěno, že žaloba je žalovanému doručena zpravidla nejméně patnáct dnů přede dnem jednání. Předseda soudu může tuto lhůtu v naléhavých případech zkrátit.

V případě žádostí podle článku 17 je nutno použít ustanovení čl. 17 odst. 4 a 6.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady se liší a musí je uhradit dožadující soud.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Podle čl. 17 odst. 2 musí dožadující soud dotčenou osobu informovat o tom, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost osoby, která má být vyslechnuta prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě, je ověřena na základě:

– informací poskytnutých dotyčnou osobou za účelem ověření její totožnosti a adresy,

– předložení, přenosem dat, úředního dokladu vhodného pro identifikaci nebo povolení k pobytu.

Soud používá rovněž elektronické prostředky nebo přímé vyhledávání v databázi, aby potvrdil, že:

– informace poskytnuté osobou, která má být vyslechnuta prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě, za účelem ověření její totožnosti a adresy odpovídají záznamům,

– úřední doklad vhodný pro identifikaci a povolení k pobytu předložené osobou, jež má být vyslechnuta prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě, odpovídají záznamům a jsou platné.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Občanský soudní řád nevyžaduje složení přísahy v soudním řízení.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Žádné takovéto zvláštní právní předpisy neexistují. To je nutno dohodnout mezi dožadujícím a dožádaným soudem. Občanský soudní řád však vyžaduje přítomnost osoby odpovědné za zajištění fungování a obsluhu potřebného technického zařízení při výslechu uskutečňovaném prostřednictvím uzavřené telekomunikační sítě v místnosti používané pro tyto účely.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Obvykle se žádné jiné informace nevyžadují.

Poslední aktualizace: 16/10/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.