Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Чешка република
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Процедурата се урежда както със Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс с неговите изменения), така и — преди всичко — с Наредба № 505/2001 на Министерство на правосъдието за установяване на вътрешни и работни правила за районните, окръжните и върховните съдилища.

Съгласно член 10а от Наредба № 505/2001 на Министерство на правосъдието председателят на съдебния състав (едноличният съдия) може да използва техническо оборудване за видео- и аудиопредаване (наричано по-нататък „видеотелефон“) за изслушване на свидетел или вещо лице, ако това е целесъобразно от гледна точка на защитата на правата или за гарантиране на безопасността на хората, или е необходимо от съображения за сигурност или по други наложителни причини, както и ако това е технически възможно.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Съгласно член 11а от Наредба № 505/2001 на Министерство на правосъдието вещите лица, както и свидетелите могат да бъдат изслушвани чрез видеотелефон.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Видеотелефон може да се използва само за изслушване на свидетели и вещи лица.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Ако председателят на съдебния състав (едноличният съдия) приеме да изслуша свидетел или вещо лице чрез видеотелефон, мястото, на което свидетелят или вещото лице трябва да се явят за изслушването, се посочва в призовката. С други думи, помещения, които са подходящи за провеждане на изслушването (например мястото, на което се намират вещите лица и свидетелите, като например болница или лаборатория), също могат да бъдат използвани.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Основната част от показанията на свидетеля се записва. Някои части от показанията може да е необходимо да бъдат записани дословно. Алтернативни методи са: да се направи пълен запис на показанията от лицето, изготвящо протокола, или да се изготви аудиозапис или видео- и аудиозапис, ако законът го предвижда или ако председателят на съдебния състав (едноличният съдия) реши, че такива методи могат да бъдат използвани.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Ако свидетел не владее езика, на който се провежда изслушването, той има право да ползва устен преводач съгласно член 37, параграф 4 от Конституционен закон № 2/1993 (Хартата на основните права и свободи). Съгласно раздел 18, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс съдът назначава устен преводач за страна, чийто майчин език e различен от чешкия, веднага след установяването на подобна необходимост в хода на производството.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Съгласно раздел 18, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс съдът е длъжен да предостави на страните еднакви възможности да упражняват правата си и да назначи устен преводач за всяка страна, чийто майчин език е различен от чешкия, веднага след установяването на подобна необходимост в хода на производството.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

При връчването на призовка на дадено лице съдът действа в съответствие с член 51 от Гражданския процесуален кодекс. Освен ако в закона или в специална правна норма са предвидени други изисквания във връзка с призоваването, призовката трябва да съдържа следната информация: делото, по което лицето е призовано да се яви, предмета, мястото и началния час на извършваните съдебни действия, причината за призовката, статута на призованото лице в рамките на производството, задълженията на призованото лице в хода на съдебното производство и, когато е целесъобразно, очакваната продължителност на съответното съдебно действие. Призовки могат да се връчват на хартиен или електронен носител, а в спешни случаи — по телефон или факс. Ако изслушване на свидетел или вещо лице трябва да се проведе чрез видеотелефон и лицето, което предстои да бъде изслушано, трябва да се яви в района на действие на друг съд, съдът, в който лицето ще се яви на изслушване, връчва призовката, а молещият съд моли за сътрудничеството на другия съд при изпълнението на това действие (с молба). Съгласно член 115, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс, призовката трябва да се връчи на страните по такъв начин, че те да имат достатъчно време да се подготвят (обикновено най-малко 10 дни преди датата на провеждане на изслушването), освен ако не е предвидено предварително изслушване.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Използването на видеоконференция е свързано с разходи за предаване на информация. Предаването на информацията следва да се заплати от молещия съд, по чиято инициатива се провежда видеоконференцията.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 126, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс всяко физическо лице, което не е страна по делото, е длъжно да се яви в съда, когато бъде призовано, и да даде показания като свидетел. Лицата могат да откажат да дадат показания само ако това ще изложи тях самите или близки до тях лица на риск от наказателно преследване. Преди началото на изслушването свидетелите винаги биват информирани за значението на техните показания, за правата и задълженията им и за наказателните последици при лъжесвидетелство.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В началото на изслушването съдът, в съответствие с член 126, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс, трябва да установи самоличността на свидетеля. Обикновено това се прави като от свидетеля се иска да представи лична карта или паспорт.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно член 104, параграф 1 от Закон № 91/2012 относно международното частно право свидетели, вещи лица и страни може — ако това бъде поискано от орган на друга държава — да бъдат изслушани под клетва. За свидетели и страни по делото текстът на клетвата гласи: „Кълна се в честта си, че ще отговоря на всеки зададен от съда въпрос подробно и вярно и че няма да премълча нищо“. За вещо лице текстът на клетвата гласи: „Кълна се в честта си, че становището, което ще дам, съответства изцяло на професионалните ми познания и убеждения“. Ако клетвата се полага след даването на показания, текстът ѝ се изменя съответно.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

При подготовката на видеоконференцията се договарят конкретни мерки, които се основават на нуждите на молещия и замоления съд.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

При подготовката на видеоконференцията се договарят конкретни мерки, които се основават на нуждите на молещия и замоления съд.

Последна актуализация: 25/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт