Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Med ”lagstadgad ränta” avses i den finska lagstiftningen både den räntesats som tillämpas på en utestående skuld före förfallodagen och dröjsmålsräntor. Bestämmelser om båda typer av lagstadgad ränta fastställs i räntelagen (633/1982). Skyldigheten att betala ränta eller dröjsmålsränta fastställs enligt räntelagen, såvida annat inte följer av gäldenärens skyldighet eller affärspraxis eller såvida inte annat föreskrivs i lagen (räntelagen avsnitt 2 underavsnitt 1).

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Ränta på skulder: Gäldenären är inte skyldig att betala ränta för perioden före skuldens förfallodag (räntelagen avsnitt 3 underavsnitt 1). Det är dock möjligt att komma överens om att ränta ska betalas. Om skyldigheten att betala ränta har avtalats utan att fastställa räntesatsen ska gäldenären betala årlig ränta i enlighet med den referensränta som avses i avsnitt 12 i räntelagen (räntelagen avsnitt 3 underavsnitt 2).

För kreditavtal som ingås av konsumenter om uttag av likvida medel ska bestämmelsen i kapitel 7 avsnitt 17a i konsumentskyddslagen (38/1978) också gälla. I denna bestämmelse anges att om kreditbeloppet eller kreditgränsen understiger 2 000 euro får den effektiva räntan för krediten inte överstiga den referenssats som avses i avsnitt 12 i räntelagen plus 50 %.

Dröjsmålsränta: För överenskommelser som omfattas av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013) är den lagstadgade dröjsmålsräntan åtta procentenheter högre än den referensränta som gäller vid den berörda tidpunkten (räntelagen avsnitt 4a punkt 1), dvs. räntesatsen är för närvarande 8,5 %. För andra avtal är den lagstadgade dröjsmålsräntan sju procentenheter högre än den referensränta som gäller vid den berörda tidpunkten (räntelagen, avsnitt 4), dvs. för närvarande 7,5 %.

När det gäller konsumentskulder är bestämmelserna om dröjsmålsränta i räntelagen tvingande lagstiftning och det är inte möjligt att avtala en högre dröjsmålsränta (räntelagen avsnitt 2 underavsnitt 2). För övriga skulder är det möjligt att komma överens om räntesatsen för dröjsmålsräntan. I avtal som omfattas av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal är det dock inte möjligt att komma överens om att borgenären inte ska ha rätt att debitera dröjsmålsränta, och om gäldenären är en upphandlande enhet är det inte möjligt att komma överens om en lägre dröjsmålsränta än den som fastställts i räntelagen avsnitt 4a underavsnitt 1 (lagen om betalningsvillkor för affärsavtal, avsnitt 8).

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den referenssats som avses i räntelagen är den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpat på sin senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion utförd före den första kalenderdagen i varje halvår och som avrundats uppåt till närmaste halva procentenhet (räntelagen, avsnitt 12).

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

En icke-officiell version av räntelagen finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

De finska och svenska versionerna av lagen finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/1982066?se

Lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Konsumentskyddslagen finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Senaste uppdatering: 23/02/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats