Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta föreskrivs i Bulgarien, men begreppet är för närvarande inte definierat i lag.

Enligt doktrinen avser ”lagstadgad ränta” sådan ränta som inte har överenskommits utan som föreskrivs i lag. Lagstadgad ränta vid sen betalning (dröjsmålsränta) påförs vid sen fullgörelse av en betalningsskyldighet. När det gäller dröjsmålsränta på en ekonomisk skuld har fordringsägaren alltid rätt till ersättning till en lagstadgad räntesats efter förfallodagen (se första meningen i artikel 86.1 i lagen om skyldigheter och avtal (ZZD)).

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Enligt artikel 86.1 i lagen om skyldigheter och avtal ska en gäldenär som inte fullgör en betalningsskyldighet betala ersättning till lagstadgad räntesats efter förfallodagen. Den lagstadgade räntesatsen fastställs av det bulgariska ministerrådet.

Enligt artikel 294.1 i handelslagen (TZ) ska ränta tillämpas mellan näringsidkare, om inte annat överenskommits.

Enligt artikel 86.2 i lagen om skyldigheter och avtal och för införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1), har det bulgariska ministerrådet antagit dekret nr 426 av den 18 december 2014 (som trädde i kraft den 1 januari 2015) om fastställande av lagstadgad räntesats vid sena betalningar. Den årliga lagstadgade räntesatsen vid sena betalningar är den bulgariska centralbankens basränta som gäller från och med den 1 januari eller den 1 juli under innevarande år plus tio procentenheter. Den dagliga lagstadgade räntesatsen vid sena betalningar är 1/360 av den årliga räntan. Gällande räntesats från och med den 1 januari under innevarande år avser årets första hälft, och den gällande räntesatsen från och med den 1 juli avser årets andra hälft.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den bulgariska centralbanken offentliggör basräntan för perioden i fråga i det officiella kungörelseorganet och med tillämpning av en metod som fastställts av styrelsen. Basräntan och förändringar i denna offentliggörs på den bulgariska centralbankens webbplats: http://www.bnb.bg/. På webbplatsen anges också den metod som använts för fastställandet av basräntan.

Enligt artikel 10.3 i lagen om skyldigheter och avtal ska ränta på dröjsmålsränta (effektiv ränta) betalas enligt den bulgariska centralbankens regler. Inga sådana regler har dock offentliggjorts.

Enligt artikel 294.2 i handelslagen ska ränta på ränta endast betalas när så överenskommits.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Information om basräntan och förändringar i denna finns på engelska och bulgariska på den bulgariska centralbankens webbplats: http://www.bnb.bg/

Lagen om skyldigheter och avtal, handelslagen och övriga rättsakter som anges ovan finns på bulgariska på följande webbplats: www.lex.bg.

Lagen om skyldigheter och avtal, handelslagen och ministerrådets dekret nr 426 av den 18 december 2014 om fastställande av lagstadgad räntesats vid sena betalningar finns även på bulgariska på följande webbplats: http://www.tita.bg/

Senaste uppdatering: 25/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats