Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Obrestne mere

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

V Republiki Bolgariji so zakonske obresti urejene, vendar ta izraz trenutno v zakonodaji ni opredeljen.

V skladu s pravno teorijo so „zakonske obresti“ obresti, ki niso dogovorjene, temveč določene z zakonom. Zakonske obresti za zamude pri plačilu (zamudne obresti) se plačajo zaradi zamude pri izpolnitvi denarne obveznosti. V primeru zamude pri plačilu denarnega dolga je upnik vedno upravičen do nadomestila po zakonski obrestni meri od dneva zamude (glej prvi stavek člena 86(1) zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah (ZZD)).

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

V skladu s členom 86(1) zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah mora dolžnik, ki je v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, plačati nadomestilo po zakonski obrestni meri od dneva zamude. Zakonsko obrestno mero določi svet ministrov.

Člen 294(1) trgovinskega zakona (TZ) določa, da se obresti obračunajo med trgovci, če ni drugače dogovorjeno.

V skladu s členom 86(2) zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah ter zaradi prenosa Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1) je svet ministrov sprejel uredbo št. 426 z dne 18. decembra 2014 (ki je začela veljati 1. januarja 2015) o določitvi zakonske obrestne mere za zamude pri plačilih. Letna obrestna mera zakonskih zamudnih obresti je temeljna obrestna mera bolgarske narodne banke, ki se uporablja od 1. januarja oziroma 1. julija tekočega leta, povečana za 10 odstotnih točk. Dnevna obrestna mera zakonskih zamudnih obresti je 1/360 letne obrestne mere. Obrestna mera, ki velja od 1. januarja tekočega leta, se uporablja za prvo polovico leta, obrestna mera, ki velja od 1. julija, pa za drugo polovico leta.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Bolgarska narodna banka objavlja temeljno obrestno mero za zadevno obdobje, pri čemer uporablja metodologijo, ki jo določi upravni odbor, in jo objavi v uradnem listu. Temeljna obrestna mera in njene spremembe se objavijo na spletišču bolgarske narodne banke: http://www.bnb.bg/. Na tem spletišču je na voljo tudi metodologija za določitev temeljne obrestne mere.

Člen 10(3) zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah določa, da se obresti na zamudne obresti (obrestne obresti) plačajo v skladu s pravili bolgarske narodne banke. Vendar pa taka pravila niso bila objavljena.

Člen 294(2) trgovinskega zakona določa, da se obresti na obresti obračunajo samo, če je tako dogovorjeno.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Informacije o temeljni obrestni meri in njenih spremembah so v angleščini in bolgarščini na voljo na spletišču bolgarske narodne banke: http://www.bnb.bg/.

Zakon o obligacijskih razmerjih in pogodbah, trgovinski zakon in drugi zgoraj navedeni pravni akti so v bolgarščini na voljo na spletišču: www.lex.bg.

Zakon o obligacijskih razmerjih in pogodbah, trgovinski zakon in uredba sveta ministrov št. 426 z dne 18. decembra 2014 o določitvi zakonske obrestne mere za zamude pri plačilih so v bolgarščini na voljo tudi na spletišču: www.tita.bg.

Zadnja posodobitev: 25/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču