Interest rates

National information on how each EU country calculates statutory interest rates.

Calculation of statutory interest on judicial cooperation in civil and commercial matters can be relevant under several European Union law instruments. However, these instruments do not regulate details on statutory interest and therefore it is national law which stipulates how and on which basis statutory interest rates are to be calculated.

In a cross-border case, such information can be relevant and access to such information necessary. Therefore, the European Judicial Network in civil and commercial matters established factsheets which provide information on how statutory interest is defined by the Member States, whether national law provides for statutory interest and if so, on which legal basis and at which rate/amount. Information can also be found on the circumstances and conditions under which these rates apply and how they are calculated.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Zákonný úrok - Belgicko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je percento, na základe ktorého sa počíta dodatočná suma, ktorú musí zaplatiť dlžník, ktorý svojmu veriteľovi nezaplatil načas.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonný úrok v občianskoprávnych vzťahoch (medzi súkromnými osobami alebo medzi súkromnou osobou a obchodníkom) sa počíta ako 12-mesačná sadzba EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) zvýšená o 2 %.

Obchodné transakcie (t. j. transakcie medzi obchodníkmi a/alebo podnikmi) podliehajú zákonu z 2. augusta 2002 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Táto úroková sadzba sa uplatňuje, ak sa zúčastnené strany transakcie nedohodli inak (zmluvný úrok).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Šesťmesačná úprava úrokovej sadzby pre obchodné transakcie sa oznamuje v belgickom úradnom vestníku (webové sídlo Belgisch staatsblad – Moniteur belge: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ejustice.just.fgov.be/)

Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle Federálneho verejného úradu pre hospodárstvo (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://economie.fgov.be/)

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Ďalšie bezplatné informácie sa nachádzajú na webovom sídle Federálneho verejného úradu pre hospodárstvo (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://economie.fgov.be/)

Posledná aktualizácia: 03/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Bulharsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je v Bulharskej republike regulovaný, ale v súčasnosti tento pojem nie je vymedzený v zákone.

Podľa právnej teórie „zákonný úrok“ predstavuje úrok, ktoré nie je dohodnutý, ale je upravený zákonom. Zákonný úrok z omeškania (neplnenie, úrok z omeškania) je splatný za oneskorenú platbu peňažného záväzku. V prípade neplnenia peňažného dlhu má veriteľ vždy nárok na kompenzáciu vo výške zákonnej úrokovej sadzby odo dňa omeškania [pozri článok 86 ods. 1 prvá veta zákona o záväzkoch a zmluvách (ZZD)].

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Podľa článku 86 ods. 1 zákona o záväzkoch a zmluvách dlžník, ktorý neplnil peňažný záväzok, má povinnosť zaplatiť kompenzáciu vo výške zákonnej úrokovej sadzby odo dňa omeškania. Sadzbu zákonného úroku stanovuje Rada ministrov.

Článok 294 ods. 1 obchodného zákonníka (TZ) stanovuje, že medzi obchodníkmi sú úroky splatné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Podľa článku 86 ods. 2 zákona o záväzkoch a zmluvách a na účely transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7 /EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. V. ES L 48, 23. február 2011, s. 1) prijala Rada ministrov dekrét č. 426 z 18. decembra 2014 (ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015), ktorým sa stanovuje zákonná sadzba úroku z omeškania. Ročná miera zákonného úroku z omeškania je základná sadzba Bulharskej národnej banky uplatniteľná od 1. januára alebo 1. júla aktuálneho roka plus desať percentuálnych bodov. Denná sadzba zákonného úroku z omeškania je 1/360 z ročnej sadzby. Úroková sadzba platná od 1. januára aktuálneho roka sa uplatňuje v prvej polovici roka a platí od 1. júla pre druhú polovicu roka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Bulharská národná banka uverejňuje základnú sadzbu za príslušné obdobie podľa metodiky stanovenej správnou radou a uverejňuje ju v štátnom vestníku. Základná sadzba a jej zmeny sú uverejnené na webovom sídle Bulharskej národnej banky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnb.bg/. Na webovom sídle je takisto uverejnená metodika na stanovenie základnej úrokovej sadzby.

Článok 10 ods. 3 zákona o záväzkoch a zmluvách stanovuje, že úrok z úroku z omeškania (zložený úrok) je splatný podľa pravidiel bulharskej národnej banky. Takéto pravidlá však neboli uverejnené.

Článok 294 ods. 2 obchodného zákonníka stanovuje, že úrok z úroku je splatný iba vtedy, ak je dohodnutý.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Informácie o základnej sadzbe a jej zmenách sú k dispozícii v angličtine a bulharčine na webovom sídle Bulharskej národnej banky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnb.bg/.

Zákon o záväzkoch a zmluvách, obchodný zákonník a ďalšie uvedené právne akty sú k dispozícii v bulharčine na webovom sídle: www.lex.bg.

Zákon o záväzkoch a zmluvách, obchodný zákonník a dekrét Rady ministrov č. 426 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovuje zákonná úroková sadzba z omeškania sú takisto k dispozícii v bulharčine na webovom sídle: www.tita.bg.

Posledná aktualizácia: 25/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Česká republika

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno, úrok je všeobecne upravený v § 1802 – § 1806 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka. Je definovaný ako majetková sankcia za omeškanie dlžníka s plnením peňažnej pohľadávky. Sankčný postih vo forme úroku vzniká automaticky ex lege v dôsledku omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, pričom výška zákonného úroku je stanovená sekundárnym právnym predpisom, aktuálne nariadením vlády č. 351/2013 Zb.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výpočet výšky zákonného úroku sa riadi úpravou účinnou v prvý deň dlžníkovho omeškania.

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nariadenie vlády ČR č. 351/2013 Zb. zo 16. októbra 2013, ktorým sa určuje výška úroku z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, určuje odmena likvidátora, likvidačného správcu a člena orgánu právnickej osoby menovaného súdom a upravujú niektoré otázky Obchodného vestníka a verejných registrov právnických a fyzických osôb. Podľa citovaného nariadenia je ročná výška úroku z omeškania stanovená vo výške reposadzby stanovenej Českou národnou bankou pre prvý deň kalendárneho obdobia, v ktorom došlo k omeškaniu, navýšená o osem percentuálnych bodov. Táto výška úroku potom zostáva rovnaká počas celého obdobia omeškania.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Úrok za omeškanie, ktoré sa začalo pred účinnosťou nariadenia vlády č. 351/2013 Zb., sa riadi predchádzajúcou platnou úpravou, tzn. nariadením vlády č. 142/1994 Zb., pričom je potrebné vždy prihliadnuť na znenie účinné v prvý deň omeškania.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Posledná aktualizácia: 06/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Zákonný úrok - Nemecko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Základná norma týkajúca sa výšky úrokov je uvedená v § 246 občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB): Ak sa dlh úročí podľa zákona alebo právneho úkonu a pokiaľ nie je stanovené inak, platia sa štyri percentá ročne.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška zákonnej úrokovej sadzby

Kritériá použitia

(ak je to potrebné)

Právny základ

4 %

všeobecná norma, pokiaľ sa neuplatní osobitné ustanovenie alebo nie je uzavretá iná dohoda

§ 246 občianskeho

zákonníka (BGB)

5 %

v prípade obojstrannej obchodnej transakcie s výnimkou úrokov z omeškania a pokiaľ sa neuplatnia osobitné ustanovenia

§ 352 obchodného zákonníka

5 percentuálnych bodov

nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania pri peňažnom dlhu

§ 288 ods. 1 BGB

9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania pri pohľadávke vyplývajúcej z odmeny, ak neexistuje účasť spotrebiteľa na základnom právnom úkone

§ 288 ods. 2 BGB

5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania spotrebiteľa pri spotrebiteľských zmluvách o pôžičke, ak neexistuje zmluva o hypotekárnom úvere

§ 497 ods. 1 prvá veta BGB

5 percentuálnych bodov, resp.

9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

peňažné dlhy od začiatku sporu (od doručenia žaloby/platobného rozkazu), najskôr však od dátumu splatnosti

§ 291 BGB

5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

pri trovách konania od doručenia návrhu na určenie trov a splatnosti; ak sa nevyžaduje návrh na určenie, od okamihu vyhlásenia rozsudku

§ 104 ods. 1 druhá veta občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung)

2 % nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*), najmenej však 6 %

pri šekových alebo zmenkových operáciách, pričom vyšší zákonný úrok ako 6 % prichádza do úvahy len v prípade tuzemských zmeniek/šekov

články 45, 46 zákona o šekoch (Scheckgesetz);

články 28, 48, 49 zákona o zmenkách (Wechselgesetz)

(*) Základná úroková sadzba podľa nemeckého práva NEZODPOVEDÁ základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (ECB). K výpočtu pozri bod 3.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Základnú úrokovú sadzbu podľa nemeckej právnej úpravy nemožno považovať za synonymum základnej úrokovej sadzby ECB. Vypočíta sa podľa § 247 BGB a jej výška sa mení vždy k 1.1 a 1.7 daného roka. Prehľad základnej úrokovej sadzby podľa § 247 BGB, ktorá je usporiadaná podľa období, je v nemeckom a anglickom jazyku dostupný na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1.

Podľa § 289 BGB sa z úrokov z omeškania neplatia žiadne úroky (zákaz zložených úrokov).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

občiansky zákonník (BGB) je v nemeckom a anglickom jazyku dostupný na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html.

Ostatné uvedené právne predpisy sú v nemeckom jazyku dostupné na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (občiansky súdny poriadok)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (obchodný zákonník)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (zákon o šekoch)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (zákon o zmenkách)

Posledná aktualizácia: 15/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Zákonný úrok - Estónsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Podľa článku 113 zákona o právnych záväzkoch môže veriteľ pri omeškaní realizácie peňažného záväzku od dlžníka požadovať, aby zaplatil úrok z omeškania (sankcia za oneskorenú platbu) za obdobie od lehoty splatnosti záväzku do náležitej realizácie záväzku.

Ak sadzba úroku z omeškania nebola zmluvne dohodnutá, veriteľ si môže nárokovať úrok v hodnote stanovenej zákonom. Podľa článku 113 ods. 1 zákona o právnych záväzkoch je zákonnou úrokovou sadzbou sadzba uvedená v odseku 94 tohto zákona plus osem percent ročne. Podľa článku 94 ods. 1 tohto zákona sa úroková sadzba uplatňuje na polročnej báze a je rovná aktuálnej úrokovej sadzbe uplatniteľnej na hlavné refinančné operácie Európskej centrálnej banky pred 1. januárom alebo 1. júlom v každom roku.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úroková sadzba stanovená v článku 94 zákona o právnych záväzkoch sa zverejňuje dvakrát ročne Národnou bankou Estónska (Eesti Pank) na jej webovej lokalite a v úradnom oznámení Ametlikud Teadaanded. Pri výpočte sumy zákonného úroku sa k tejto sadzbe pripočítava osem percent v súlade s článkom 113 ods. 1 tohto zákona.

V druhej polovici roka 2015 bola sadzba v článku 94 stanovená na 0,05 %, a teda zákonná úroková sadzba bola 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

V Estónsku nie sú ustanovené iné sadzby zákonného úroku. Článok 113 zákona o právnych záväzkoch sa uplatňuje rovnako na všetky omeškania realizácie peňažného záväzku.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku sú dostupné v estónčine napríklad na webovej lokalite pre spotrebiteľov Odkaz sa zobrazí v novom okneTarbijaveeb a webovej lokalite pre právnu pomoc Odkaz sa zobrazí v novom okneJurist Aitab.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Zákon o právnych záväzkoch je zverejnený na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite úradného vestníka a preklad do angličtiny je dostupný Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Informácie o aktuálnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky pre hlavné refinančné operácie sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Estónskej národnej banky.

Posledná aktualizácia: 19/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Írsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V právnych predpisoch sa stanovuje využitie úrokovej sadzby v rôznych situáciách, napr. omeškanie platieb v rámci obchodných operácií, dlhy uznané súdom, nezaplatené dane alebo dane zaplatené po termíne splatnosti.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Sadzby zákonného úroku uvedené v nasledujúcej tabuľke sa týkajú pohľadávok v občianskych a obchodných veciach:

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

8 %

Úrok sa uplatňuje na dlh uznaný súdom od dátumu nadobudnutia platnosti rozsudku.

§ 26 írskeho zákona o dlžníkoch z roku 1840

a

§ 20 zákona o súdoch z roku 1981

a

zákonný predpis S.I. č. 12/1989 – uznesenie z roku 1989 o zákone o súdoch z roku 1981 (Úroky z dlhov uznaných súdom)

8 %

Ak súd nariadi akejkoľvek osobe vyplatiť peňažnú sumu, môže za určitých okolností nariadiť aj vyplatenie úrokov na celú splatnú peňažnú sumu alebo niektorú jej časť za celé obdobie od vzniku dôvodu žaloby do vynesenia rozsudku alebo za časť tohto obdobia.

§ 22 ods. 1 zákona o súdoch z roku 1981

a

§ 50 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995

a

zákonný predpis S.I. č. 12/1989 – uznesenie z roku 1989 o zákone o súdoch z roku 1981 (Úroky z dlhov uznaných súdom)

8 %

Úrok uplatňovaný na náklady priznané súdom odo dňa, keď sa zistí výška týchto nákladov (či už na základe dohody účastníkov konania alebo vymerania týchto nákladov súdnym úradníkom).

§ 30 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 2002 zmenený § 41 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004

a

zákonný predpis S.I č. 544/2004 (nariadenie o začatí)

Hlavná refinančná sadzba Európskej centrálnej banky (k 1. januáru a 1. júlu každý rok) plus 8 percentuálnych bodov.

Nárok veriteľa na žalobu o zákonné úroky z omeškania v prípade omeškanej platby v súvislosti s obchodnými zmluvami uzatvorenými po 16. marci 2013.

zákonný predpis S.I. č. 580/2012 – nariadenia z roku 2012 o európskych spoločenstvách (omeškané platby v rámci obchodných operácií)

Hlavná refinančná sadzba Európskej centrálnej banky (k 1. januáru a 1. júlu každý rok) plus 7 percentuálnych bodov.

Nárok veriteľa na žalobu o úroky z omeškania v prípade omeškanej platby v súvislosti s obchodnými zmluvami uzatvorenými v období medzi 7. augustom 2002 a 15. marcom 2013 a v prípade, že boli požadované úroky z omeškania vyššie než 5 EUR.

zákonný predpis S.I. č. 388/2002 – nariadenia z roku 2002 o európskych spoločenstvách (omeškané platby v rámci obchodných operácií)

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Neuvádza sa. Pozri tabuľku vyššie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Právne predpisy sú k dispozícii online na tejto adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Posledná aktualizácia: 13/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Grécko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V gréckom práve sa ustanovuje zákonný úrok. Zákonný úrok je úroková sadzba, t. j. percentuálny podiel kapitálu za uvedené obdobie, stanovený priamo zákonnými predpismi. Najbežnejšou formou zákonného úroku je úrok z omeškania, t. j. úrok, ktorý dlžník dlží od chvíle, kedy je v omeškaní. V článkoch 301, 346, 529, 720 atď. občianskeho zákonníka sa stanovujú aj iné prípady zákonného úroku.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Sadzba zákonného úroku splatná za omeškanú platbu je zvyčajne stanovená na dva percentuálne body nad maximálnu zmluvnú úrokovú sadzbu, ktorá bola vopred určená rozhodnutím guvernéra banky Bank of Greece a ktorá bola harmonizovaná v roku 2001 s príslušnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky (zákon č. 47/2000 Rady pre menovú politiku, článok 3 ods. 2 zákona č. 2842/2000). Pre informáciu sa nebankový sankčný úrok pohyboval od 12 % (ktorý sa uplatňoval neustále v rokoch 1946 až 1979) do 44 % (v roku 1992, odkedy sa začal postupne znižovať). Aktuálne je vo výške 7,30 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Na webovej lokalite Bank of Greece (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx) sa nachádza tabuľka nebankových úrokových sadzieb (od roku 1946), avšak na tejto stránke sa neuvádza automatická metóda na výpočet sadzby zákonného úroku, ako na iných lokalitách, napríklad NOMOS alebo ISOKRATIS (dsanet).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Pre Bank of Greece áno, avšak nie pre ostatných, pretože ide o platené služby.

Posledná aktualizácia: 13/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Zákonný úrok - Španielsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je v Španielsku stanovený ako doplňujúci prostriedok na určenie náhrady škôd v prípade, že sa dlžník oneskorí s platbou, pričom medzi danými stranami neexistuje žiadna zmluva. Stanovuje ho článok 1108 občianskeho zákonníka (Código Civil). Vyžaduje sa, aby nesplatený dlh predstavoval hotovosť alebo aby sa jeho hodnota vyjadrila v peniazoch.

Hoci neexistuje jasná definícia zákonného úroku,

existujú rôzne sadzby zákonného úroku. Úroková sadzba, na ktorú sa odvoláva občiansky zákonník, je všeobecná, ale v iných veciach zákon stanovuje konkrétne úrokové sadzby, ktoré sa v mnohých prípadoch uplatňujú ako určité percento zo zákonného úroku. Pokiaľ sú tieto úroky uplatniteľné, aj ich možno považovať za „zákonné úroky“, čo znamená, že sú povinne stanovené zákonom. Uvádzame niekoľko príkladov:

– V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája zmenil článok 114 zákona o hypotékach a bol určený limit pre úrokovú sadzbu z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie pre vlastnú potrebu, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonného úroku, čo v súčasnosti predstavuje 11,5 %.

– V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

– V článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa stanovuje, že k úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka (v súčasnosti 0,250 %), sa pripočítava rozpätie ôsmich percentuálnych bodov (do roku 2013 to bolo sedem bodov).

– V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra o poistných zmluvách trestá neoprávnené omeškanie poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá zaplatením ročného úroku, ktorého výška zodpovedá zákonnému úroku platnému v momente vzniku nároku na odškodné zvýšenému na 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k uspokojivému vyplateniu plnenia, sudca nemôže uložiť poisťovacej spoločnosti ročný úrok nižší ako 20 %.

– Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/200 o občianskom súdnom poriadku zo 7. januára sa stanovuje, že od dňa prvého vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonného peňažného úroku zvýšeného o dva percentuálne body alebo v takej výške, ktorá mu prislúcha zo strany účastníkov konania alebo na základe konkrétneho ustanovenia zákona.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Peňažná úroková sadzba je stanovená v zákonoch o štátnom rozpočte na každý rok.

Úrokovú sadzbu na rok 2016 stanovuje zákon č. 48/2015 z 29. októbra o všeobecnom štátnom rozpočte na rok 2016, konkrétne jeho 34. doplňujúce ustanovenie:

3,00 percenta do 31. decembra 2016.

Vývoj úrokových sadzieb, ktoré zverejňuje banka Banco de España, si môžete pozrieť na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html.

Ako už bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, okrem zákonného úroku, ktorý je stanovený v článku 1108 občianskeho zákonníka a ktorý slúži na určenie odškodnenia v prípade nevyplatenia peňažného dlhu, existujú rôzne zákonné úrokové sadzby. Uvádzame niekoľko príkladov:

– V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája zmenil článok 114 zákona o hypotékach a bol určený limit pre úrokovú sadzbu z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie pre vlastnú potrebu, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonného úroku, čo v súčasnosti predstavuje 11,5 %.

– V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

– V článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa stanovuje, že k úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka (v súčasnosti 0,250 %), sa pripočítava rozpätie ôsmich percentuálnych bodov (do roku 2013 to bolo sedem bodov).

– V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra o poistných zmluvách trestá neoprávnené omeškanie poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá zaplatením ročného úroku, ktorého výška zodpovedá zákonnému úroku platnému v momente vzniku nároku na odškodné zvýšenému na 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k uspokojivému vyplateniu plnenia, sudca nemôže uložiť poisťovacej spoločnosti ročný úrok nižší ako 20 %.

– Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/200 o občianskom súdnom poriadku zo 7. januára sa stanovuje, že od dňa prvého vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonného peňažného úroku zvýšeného o dva percentuálne body alebo v takej výške, ktorá mu prislúcha zo strany účastníkov konania alebo na základe konkrétneho ustanovenia zákona.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie o vývoji úrokových sadzieb možno nájsť na webovom sídle uvedenom v predchádzajúcej odpovedi.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, na tejto adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Posledná aktualizácia: 04/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Chorvátsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Zákonný úrok (zakonska kamata) je úroková sadzba, ktorú musí dlžník peňažného záväzku zaplatiť za neuspokojenú pohľadávku peňažnej sumy. Dlžník, ktorý nezaplatí peňažný záväzok, dlhuje preto okrem istiny aj zákonný úrok.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Všeobecným predpisom o zákonnom úroku je zákon o občianskych záväzkoch (Zakon o obveznim odnosima) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 35/05, 41/08, 125/11 a 78/15] – články 29 až 31. Tento zákon sa uplatňuje, pokiaľ osobitný právny predpis pre určité osoby a určité vzťahy nestanovuje inú úpravu. Podľa tohto zákona sa každý polrok stanoví úroková sadzba z omeškania dlhov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva zvýšením priemernej úrokovej sadzby z úverov schválených nefinančným spoločnostiam na obdobie viac ako jeden rok vypočítaných za referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím o päť percentuálnych bodov a v ostatných vzťahoch o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne Novine).

Priemerná úroková sadzba použitá na výpočet zákonných úrokových sadzieb pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2017 do 30. júna 2017) je 4,68 %. Z toho vyplýva, že na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 je zákonná úroková sadzba z dlhov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva 9,68 % a pre ostatné vzťahy (napr. vzťahy vyplývajúce zo zmlúv o úvere a iných občianskoprávnych zmlúv, mimozmluvné vzťahy – odškodnenie, bezdôvodné obohatenie) je 7,68 %.

Osobitný právny predpis, ktorý stanovuje zákonnú úrokovú sadzbu pre určité dlhy, je zákon o finančnom podnikaní a vyrovnávaní pred konkurzom (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 a 78/15]. Tento zákon sa vzťahuje na oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikateľmi a podnikateľmi a osobami verejného práva, v ktorých je dlžníkom osoba verejného práva a ktoré vedú k dodaniu tovaru alebo poskytovaniu služieb za finančnú náhradu. Podľa tohto zákona sa zákonný úrok z oneskorenej platby rovná referenčnej sadzbe zvýšenej o osem percentuálnych bodov úrokovej sadzby. Referenčná sadzba sa rovná priemernej úrokovej sadzbe úverov schválených pre nefinančné spoločnosti na obdobie dlhšie ako jeden rok vypočítanej pre referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím a zníženej o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne Novine).

Referenčná sadzba použitá na výpočet zákonných úrokových sadzieb pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2017 do 30. júna 2017) je 1,68 %. Z tohto dôvodu je v období od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 zákonná úroková sadzba pre oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikateľmi a podnikateľmi a osobami verejného práva, ktorých dlžníkom je osoba verejného práva, 9,68 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne novine).

Úradný vestník Chorvátskej republiky, Narodne novine, je dostupný na tejto internetovej adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Úradný vestník Chorvátskej republiky, Narodne novine, je bezplatne dostupný na tejto internetovej adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/

Posledná aktualizácia: 25/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Zákonný úrok - Taliansko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V Taliansku sa k finančnému záväzku pridáva zákonný úrok.

Právnym zdrojom je článok 1282 talianskeho občianskeho zákonníka (Codice Civile), ktorým sa stanovuje, že k vyrovnaným a splatným pohľadávkam sa automaticky pripočítava úrok, pokiaľ sa zákonom alebo dlhovým nástrojom nestanovuje inak.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výšku zákonného úroku každoročne určuje talianske ministerstvo financií prostredníctvom vyhlášky vydávanej každý rok 15. decembra.

Ak si účastníci dohodli úrokovú sadzbu, použije sa sadzba, ktorú si určili. Sadzba však musí byť dohovorená písomne a nesmie byť vyššia než maximálna sadzba povolená zákonom o boji proti úžere (zákon č. 108 zo 7. marca 1996), v opačnom prípade sa úrok bude považovať za úžernícky, a teda neplatný. V takých prípadoch nevznikne dlžný úrok (článok 1815 Občianskeho zákonníka).

Ak sa účastníci dohodli, že budú uplatňovať dohovorenú úrokovú sadzbu, nestanovili však jej výšku, použije sa zákonná sadzba.

V talianskom právnom systéme sa situácia týkajúca sa úroku z omeškania čiastočne líši od situácie v prípade zákonného úroku. Úrok z omeškania je určený ako pokuta (pre dlžníka) a odškodnenie (pre veriteľa). Je spojený s neplnením finančného záväzku na základe oneskorenia alebo nevykonania platby za súvisiace služby v lehote stanovenej v zákone alebo na základe dohôd medzi účastníkmi. Dlžník musí mať nedoplatok, aby veriteľ mohol požadovať úrok z omeškania. „Nedoplatok“ je oneskorenie dlžníka pri plnení jeho záväzkov. Ak sa má oneskorená platba chápať ako nedoplatok, musí byť prekročený dátum splatnosti a dlžník musí dostať výzvu na úhradu: formálny dokument, ktorým veriteľ vyzýva dlžníka uhradiť splatnú sumu.

Podľa občianskeho zákonníka je úrok z omeškania splatný vo výške zákonnej sadzby alebo vo výške sadzby určenej osobitným právnym predpisom. V prípade, ak bol úrok vyšší ako zákonná sadzba splatný pred tým, než bola dlžníkovi doručená výzva na úhradu, úrok z omeškania bude v rovnakej výške (článok 1224 občianskeho zákonníka).

Sadzbu zákonného úroku podľa článku 1284 občianskeho zákonníka každoročne určuje minister hospodárskych vecí a financií. Minister sadzbu mení prostredníctvom vyhlášky uverejňovanej v úradnom vestníku Talianskej republiky na základe priemerných ročných výnosov zo štátnych dlhopisov maximálne na obdobie 12 mesiacov, pričom zohľadní mieru inflácie zaznamenanú v priebehu roka. Táto hodnota sa stanoví najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má sadzba uplatňovať. Ak do 15. decembra nebude stanovená nová sadzba, v nasledujúcom roku ostane v platnosti nezmenená existujúca sadzba.

Od 1. januára 2017 je sadzba zákonného úroku 0,1 %.

V tabuľke sú uvedené zmeny úrokovej sadzby v období od roku 2010:

1 %

od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010

Odkaz sa zobrazí v novom okneministerská vyhláška zo 4. decembra 2009

1,5 %

od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011

Odkaz sa zobrazí v novom okneministerská vyhláška zo 7. decembra 2010

2,5 %

od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013

Odkaz sa zobrazí v novom okneministerská vyhláška z 12. decembra 2011

1 %

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014

ministerská vyhláška z 12. decembra 2013

0,5 %

od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015

ministerská vyhláška z 11. decembra 2014

0,2 %

od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

ministerská vyhláška z 11. decembra 2015

0,1 %

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017

ministerská vyhláška z 7. decembra 2016

Úrok vyšší než zákonná sadzba sa musí stanoviť písomne, v opačnom prípade platí zákonná sadzba.

Ak účastníci konania nerozhodli o sadzbe, od chvíle predloženia písomnosti, ktorou sa začalo konanie, bude sadzba zákonného úroku rovnaká ako sadzba stanovená v osobitnom zákone týkajúcom sa oneskorených platieb v obchodných transakciách (pozri ďalej). Toto pravidlo sa vzťahuje aj na akt, ktorým sa začalo rozhodcovské konanie.

Osobitný právny predpis týkajúci sa oneskorených platieb v obchodných transakciách

Taliansky zákonodarca na účely vykonania smernice 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách vydal zákonnú vyhlášku č. 231/2002 v znení zmien. V nej sa výslovne stanovuje ako úrok z omeškania v obchodných transakciách vyššia úroková sadzba, než je zákonom stanovená sadzba. Obchodné transakcie sú podľa zákonnej vyhlášky č. 231/2002 „akékoľvek zmluvy medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci, ktoré sa týkajú výlučne alebo prevažne dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb za poplatok“. Vo vyhláške sa stanovuje, že v súvislosti s obchodnou transakciou „každý, pri kom došlo neprávom k omeškaniu platieb, má nárok na automatické vyplatenie úroku z omeškania, ktorý nadobúda platnosť bez toho, aby bolo potrebné poslať oficiálnu výzvu na úhradu, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí dátumu splatnosti“, okrem prípadov, keď dlžník môže preukázať, že platba sa neuskutočnila z dôvodov, ktoré mu nemožno prisudzovať.

Podľa tohto zákona je úrok z omeškania v obchodných transakciách založený na sadzbe, ktorú každoročne stanovuje ministerstvo hospodárstva a financií a ktorá je zhrnutá v tabuľke ďalej, pričom: a) pre prvú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. januáru daného roku; b) pre druhú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. júlu daného roku.

Tabuľka prehľadu zmien v úrokových sadzbách pri oneskorených platbách v období od roku 2010:

TABUĽKA ÚROKOVÝCH SADZIEB ÚROKU Z OMEŠKANIA podľa zákonnej vyhlášky č. 231/2002

So zmenami podľa zákonnej vyhlášky č. 192/2012

Transakcie dokončené pred 31. decembrom 2012

Od

Do

Sadzba ECB

Miera zvýšenia

Spolu

Sadzby spolu

1. 1. 2010

30. 6. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2010

31. 12. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2011

30. 6. 2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2011

31. 12. 2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1. 1. 2012

30. 6. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2012

31. 12. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2013

30. 6. 2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1. 7. 2013

31. 12. 2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1. 1. 2014

30. 6. 2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1. 7. 2014

31. 12. 2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

1. 1. 2015

31. 12. 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1. 1. 2016

30. 6. 2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1. 7. 2016

31. 12. 2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Existuje množstvo webových stránok poskytujúcich bezplatný softvér na výpočet zákonného úroku a úroku z omeškania.

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Cyprus

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa nestanovuje „zákonný úrok“. Ak sa však podá na súd žaloba, potom má sudca právomoc stanoviť platenie zákonného úroku určitej sadzby, a to od dátumu zaevidovania žaloby do dátumu vynesenia rozsudku, pokiaľ sa v príslušných právnych predpisoch nestanovuje platenie úroku alebo ak daná zmluva alebo dohoda, ktorej sa týkajú žaloby v prípade jej porušenia, neobsahuje výslovné ustanovenia o úrokovej sadzbe.

V súčasnosti bola úroková sadzba stanovená na 3,5 % na základe osobitného nariadenia ministra hospodárstva, ktorý má právomoc ju upraviť.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Pozrite prosím odpoveď na otázku 1. V súčasnosti je výška úrokovej sadzby stanovená na 3,5 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Neuplatňuje sa. Pozrite prosím odpoveď na otázku 1.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Neuplatňuje sa. Pozrite prosím odpoveď na otázku 1.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Zákonný úrok - Luxembursko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonná úroková sadzba je úroková sadzba, ktorá sa každoročne stanovuje zákonom a ktorá sa uplatňuje v prípade oneskorenej platby dlžnej sumy, pokiaľ stranami nebola vopred stanovená iná sadzba.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Od prijatia zákona z 18. apríla 2004, ktorým sa transponuje smernica 2000/35/ES z 29. júna 2000, je zákonná sadzba úroku z omeškania v prípade obchodných transakcií (t. j. transakcií medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy, ktoré vedú k dodávke tovaru alebo k poskytovaniu služieb za odmenu) osobitne stanovená podľa hraničnej úrokovej sadzby, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania s pohyblivou úrokovou sadzbou pre hlavný nástroj refinancovania uplatňovaný Európskou centrálnou bankou v rámci jej hlavnej refinančnej operácie uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom každého polroka. V prípade oneskorenej platby sa táto sadzba navýši o maržu (pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak, v súlade s článkom 5 zákona z 18. apríla 2004 o termínoch platieb a sadzbách úroku z omeškania).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legilux.public.lu/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Posledná aktualizácia: 18/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Maďarsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Sadzba zákonného úroku je stanovená v § 6.47 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku, ktorým sa dáva do súvislosti s pravidlami úrokovej sadzby centrálnej banky. Sadzba zákonného úroku vychádzajúca z dlhu vyjadreného v HUF je založená na základnej úrokovej sadzbe centrálnej banky, o ktorej rozhoduje Menová rada Maďarskej národnej banky. V prípade dlhu vyjadreného v zahraničnej mene je sadzba zákonného úroku základnou úrokovou sadzbou, o ktorej rozhodla vydávajúca centrálna banka pre predmetnú menu, alebo v prípade absencie takejto základnej sadzby úrokovou sadzbou peňažného trhu.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Právnym základom pre zákonný úrok je občiansky zákonník, ktorým sa úrok považuje za cenu peňazí inej osoby, ktoré strana musí zaplatiť za dlh, ak nebolo dohodnuté inak. Zákonný úrok uplatniteľný na dlh sa započítava každý kalendárny polrok. Platná úroková sadzba v prvý deň predmetného kalendárneho polroka sa uplatňuje počas celého obdobia daného kalendárneho polroka bez ohľadu na akékoľvek zmeny základnej úrokovej sadzby centrálnej banky počas tohto polroka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Nie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, občiansky zákonník sa nachádza v Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom legislatívnom depozitári [Nemzeti Jogszabálytár]. Informácie o základnej úrokovej sadzbe centrálnej banky môžete nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Maďarskej národnej banky.

Posledná aktualizácia: 16/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Malta

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V maltskom práve sa výraz „zákonný úrok“ nenachádza, ale namiesto neho sa používa výraz „zákonný úrok z omeškania“. Tento výraz sa nachádza v maltskom obchodnom zákonníku (Maltese Commercial Code) a je vymedzený ako „jednoduchý úrok z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá súčtu referenčnej sadzby a najmenej ôsmich percent (8 %)“.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Maltské právo stanovuje iba jednu úrokovú sadzbu, a to osem percent (8 %). Právnym základom pre túto sadzbu je obchodný zákonník, kapitola 13 Zbierky zákonov Malty (Laws of Malta), konkrétne hlava II, podtitul IA uvedeného zákonníka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Veriteľ má nárok na úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti alebo po uplynutí lehoty splatnosti stanovených v zmluve. Ak však dátum splatnosti alebo lehota splatnosti nie je stanovená v zmluve, veriteľ má nárok na úrok z omeškania po uplynutí ktorejkoľvek z týchto lehôt:

  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia faktúry dlžníkovi,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia tovaru alebo služieb, ak je dátum doručenia faktúry neistý,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia tovaru alebo služieb, keď je dlžníkovi doručená faktúra skôr ako tovar alebo služby,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu, kedy sa musí výrobok podľa zákona, ako bolo dohodnuté alebo stanovené v zmluve, skontrolovať či overiť, a dlžníkovi je doručená faktúra skôr alebo v deň tejto kontroly či overenia.

Uplatniteľná referenčná sadzba za prvý polrok príslušného roku je sadzba platná 1. januára uvedeného roku a za druhý polrok príslušného roku sadzba platná 1. júla uvedeného roku.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Maltský obchodný zákonník, Odkaz sa zobrazí v novom okneKapitola 13 zbierky zákonov Malty je bezplatne k dispozícii online.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Holandsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Holandsko má zákonný úrok. Ide o úrok, ktorý môže veriteľ zo zákona požadovať v prípade oneskorenej platby.

Rozlišuje sa medzi zákonným úrokom na neobchodné transakcie (článok 6:119 Občianskeho zákonníka) a zákonným úrokom na obchodné transakcie (článok 6:119a Občianskeho zákonníka).

Zákonný úrok na neobchodné transakcie sa uplatňuje na všetky dohody so súkromnými osobami alebo spotrebiteľmi.

Zákonný úrok na obchodné transakcie sa uplatňuje na všetky dohody s podnikmi a vládnymi organizáciami.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonný úrok na neobchodné transakcie je 2 %. Zákonný úrok na obchodné transakcie je 8 %

Zákonný úrok môže kolísať.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Posledná aktualizácia: 12/09/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Rakúsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Sadzby zákonných úrokov sú upravené v § 1000 všeobecného občianskeho zákonníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; ďalej len „ABGB“), sadzby úrokov z omeškania sú upravené v § 1333 ABGB a – v prípade právnych úkonov týkajúcich sa obchodnej činnosti medzi obchodnými spoločnosťami, ako aj medzi obchodnými spoločnosťami a právnickými osobami, ktorí sa riadia verejným právom – v § 456 zákonníka o obchodných spoločnostiach (Unternehmensgesetzbuch; ďalej len „UGB“).

Ustanovenie § 1000 ABGB sa uplatní na úroky, „ktoré sú dohodnuté bez toho, aby bola stanovená ich sadzba, alebo vyplývajú zo zákona“. V § 1000 ods. 2 ABGB sa okrem toho upravujú tie prípady, kedy možno požadovať úroky z úrokov (tzv. zložené úroky).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Podľa § 1000 ods. 1 ABGB predstavujú zákonné úroky štyri percentá ročne. Uvedené platí aj pre zákonné úroky z omeškania podľa § 1333 ods. 1 ABGB v spojení s § 1000 ods. 1 ABGB. Uvedená úroková sadzba sa použije aj na jednostranné obchodné transakcie.

Pre právne úkony medzi obchodnými spoločnosťami, ako aj medzi obchodnými spoločnosťami a právnickými osobami, ktorí sa riadia verejným právom, platí pri omeškaní úhrady peňažných pohľadávok podľa § 456 UGB sadzba úrokov z omeškania vo výške 9,2 percentuálneho bodu nad tzv. základnou úrokovou sadzbou. Pre príslušný polrok je relevantná základná úroková sadzba, ktorá platí v jeho prvý kalendárny deň. Základnú úrokovú sadzbu možno nájsť na webovom sídle rakúskej národnej banky (Oesterreichische Nationalbank) na adrese http://www.oenb.at v rubrike „Allgemeines“/„WichtigeZinssätze“.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Podľa § 1000 ods. 2 ABGB môže veriteľ peňažnej pohľadávky požadovať zložené úroky, ak sa na tom strany výslovne dohodli. Avšak aj v prípade absencie takejto dohody strán možno požadovať zložené úroky v zákonnej výške štyroch percent ročne, a to odo dňa začatia sporu (od doručenia žaloby žalovanému), ak sa žaloba týka splatných úrokov. Rakúske právo nepozná všeobecný zákaz zložených úrokov.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Uvedené ustanovenia rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka a zákonníka o obchodných spoločnostiach sú bezplatne dostupné na webovom sídle úradu spolkového kancelára (Bundeskanzleramt) (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ris.bka.gv.at/) pod záložkou „Bundesrecht“/„Bundesrechtkonsolidiert“.

Posledná aktualizácia: 01/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Zákonný úrok - Poľsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V súlade s článkom 359 ods. 1 zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) z roku 2014, bod 121, v znení zmien, ďalej len „Z. z.“] sú úroky z peňažnej sumy splatné len vtedy, ak to vyplýva z právnej činnosti alebo zo zákona, rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu. Ak nie je výška úroku stanovená inak, zákonný úrok je splatný vo výške sumy rovnej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu.

Pokiaľ však ide o úrok z omeškania, na základe článku 481 ods. 2 Z. z., ak sadzba úroku z omeškania nebola stanovená, zákonný úrok z omeškania je splatný vo výške rovnej sume referenčnej sadzby Národnej banky Poľska plus 5,5 percentuálneho bodu. Ak má však pohľadávka stanovenú vyššiu sadzbu, veriteľ môže požadovať úrok z omeškania v súlade s touto vyššou sadzbou.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

V súlade s článkom 359 ods. 2 Z. z. sa zákonný úrok stanovuje vo výške sumy rovnej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu. Minister spravodlivosti ohlasuje, formou oznámenia v Úradnom vestníku Poľskej republiky (Monitor Polski), výšku zákonného úroku. Aktuálne, na základe oznámenia ministra spravodlivosti zo 7. januára 2016, je zákonný úrok od 1. januára 2016 vo výške 5 % ročne a zákonný úrok z omeškania vo výške 7 % ročne.

Pokiaľ však ide o úrok pri obchodných transakciách, ten sa upravuje zákonom z 8. marca 2013 o lehotách úhrady pri obchodných transakciách (Zbierka zákonov z roku 2013, bod 403, v znení zmien) a výška úroku sa vždy stanovuje oznámením ministra rozvoja. V súčasnosti, na základe oznámenia zo 7. januára 2016, je zákonný úrok z omeškania pri obchodných transakciách v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 vo výške 9,50 % ročne.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie týkajúce sa aktuálnej výšky úrokových sadzieb Národnej banky Poľska, vrátane referenčnej sadzby, sú dostupné na webovom sídle Národnej banky Poľska na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Oznámenia ministra spravodlivosti a ministra rozvoja (v prípade obchodných transakcií) týkajúce sa výšky zákonného úroku môžete nájsť na webovom sídle Vládneho legislatívneho centra (Rządowe Centrum Legislacji RCL): Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Zákonný úrok - Portugalsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok

Áno, portugalské právne predpisy stanovujú sadzby zákonného úroku.

Úrok môže byť dohodnutý stranami alebo stanovený zákonom. Ak je dohodnutý stranami, nazýva sa zmluvný úrok. Ak je stanovený zákonom, nazýva sa zákonný úrok.

Zmluvný a zákonný úrok môže byť občiansky alebo obchodný.

Účel úroku

Vo všeobecnosti existujú dva druhy úrokov: odmeňovací úrok (napr. úrok splatný za úver) a sankčný úrok (napr. úrok za omeškanie pri plnení záväzku).

Zákonný úrok z omeškania

Ak sa dlžník omešká pri finančnom záväzku, vo všeobecnosti platí, že kompenzácia dlžná za omeškanie zodpovedá zákonnému úroku vypočítanému od dátumu omeškania dlžníka. Finančný záväzok je povinnosť zaplatiť peniaze inej strane.

Lehota omeškania

Predpokladá sa, že dlžník je v omeškaní, keď mu je prostredníctvom súdnych alebo mimosúdnych kanálov oznámené, aby si splnil záväzok.

Existujú však tri prípady, kedy sa predpokladá, že dlžník je v omeškaní bez toho, aby mu to muselo byť oznámené:

  1. Ak má záväzok pevné obdobie;
  2. Ak záväzok vznikol na základe nezákonného konania;
  3. Ak sa dlžník oznámeniu vyhýba, v tom prípade sa predpokladá, že bol upovedomený v deň, kedy by mu bolo oznámenie normálne doručené.

Ak je úver nelikvidný, omeškanie nie je uplatniteľné, pokým sa úver znovu nestane likvidným, pokiaľ nelikvidita nie je chybou dlžníka. Ak je dlžník zodpovedný za nezákonné konanie alebo riziko, predpokladá sa, že je v omeškaní odo dňa, keď sa mu doručí formálne oznámenie, ak už nebol v omeškaní na základe podmienok uvedených v prvej časti tohto odseku.

Splatenie alebo ukončenie úročeného úveru

Úročený úver nie je od svojho vzniku nevyhnutne závislý od základného úveru. Jeden môže byť prenesený alebo zrušený bez ohľadu na ten druhý.

Pridelenie čiastočných platieb

Vnútroštátnymi právnymi predpismi sa v súvislosti s prideľovaním platieb stanovujú tieto pravidlá:

i) ak má dlžník okrem istiny platiť aj náklady alebo úrok alebo odškodniť veriteľa z dôvodu omeškania, platba nepostačujúca na pokrytie celej sumy sa použije na pokrytie nákladov, odškodnenia, úroku a istiny v tomto poradí;

ii) pridelenie k istine sa môže vykonať len ako posledné, ak sa veriteľ nedohodol inak.

Úrok z úroku

V určitých prípadoch sa sankčný úrok môže pripísať k bežnému úroku (zložený úrok).

Ak sa má úrok pripísať k ďalšiemu úroku, musí nastať jedna z nasledujúcich podmienok:

Buď musí byť dlžník súdne upovedomený o kapitalizovaní pripísaného úroku, alebo dlžník musí úrok zaplatiť pod hrozbou kapitalizácie.

Kapitalizovať možno len úrok zodpovedajúci minimálnemu obdobiu jedného roka. Tieto obmedzenia týkajúce sa zloženého úroku neplatia, ak sú v rozpore s konkrétnymi nariadeniami alebo postupmi odvetvia (napr. v prípade úverov poskytnutých finančnými inštitúciami, ktoré podliehajú osobitným nariadeniam).

Vnútroštátnou judikatúrou sa určilo, že sankčný úrok sa nemôže pripisovať na sankčný úrok. Na základe toho nie je v skutočnosti možné, aby sa k zákonnému úroku dlžnému z dôvodu omeškania pri plnení finančného záväzku pripisoval úrok. Toto platí bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek variácia tejto interpretácie v judikatúre a možnosť stanovená zákonom o uplatňovaní povinnej finančnej sankcie, ak je platba peňažnej sumy nariadená rozsudkom súdu.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonné úrokové sadzby sa líšia v závislosti od toho, či súvisia s občianskym alebo obchodným úrokom.

Občiansky zákonný úrok

Občiansky zákonný úrok sa stanovuje spoločnou ministerskou vykonávacou vyhláškou (Portaria) ministra spravodlivosti a ministra financií podľa článku 559 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka (Código Civil). V decembri 2015 (v čase písania) boli občianske úrokové sadzby stanovené ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 291/03 z 8. apríla 2003.

Obchodný zákonný úrok

Obchodný zákonný úrok je bežne splatný za úver dlžný zo strany obchodných spoločností, podnikov alebo právnických osôb, a to najmä za druhy úverov uvedené v zákonnej vyhláške č. 62/2013 z 10. mája 2013 uvedenej nižšie.

Obchodný zákonný úrok sa stanovuje spoločnou ministerskou vykonávacou vyhláškou ministra spravodlivosti a ministra financií podľa článku 102 ods. 3 až 5 portugalského obchodného zákonníka (Código Comercial). V čase písania v decembri 2015 bolo stanovenie obchodného úroku upravené ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 277/13 z 26. augusta 2013, na základe ktorého boli obchodné úrokové sadzby stanovené na polročnej báze.

Sumy každej obchodnej úrokovej sadzby uvedené v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 277/13 z 26. augusta 2013 sa stanovujú oznámením Generálneho riaditeľstva pre štátnu pokladnicu a financie (Direcção Geral do Tesouro e Finanças), zverejňujú v úradnom vestníku, 2. sérii, do 15. januára a 15. júla každý rok.

Ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 277/13 z 26. augusta 2013 sa stanovujú dve obchodné úrokové sankčné sadzby, ktoré sa líšia v závislosti od príslušnej transakcie:

  1. Prvou je úroková sadzba uplatniteľná na omeškané platby súvisiace s obchodnými transakciami medzi spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami a verejnými orgánmi, stanovená zákonnou vyhláškou č. 62/2013 z 10. mája 2013;
  2. Druhá je dodatočná sadzba sankčného úroku uplatniteľná na iné operácie a súvisiaca s úvermi dlžnými obchodnými spoločnosťami, podnikmi alebo právnickými osobami, stanovená článkom 102 ods. 3 portugalského obchodného zákonníka.

Zákonné úrokové sadzby, či už občianske alebo obchodné, sa časom menia. Z tohto dôvodu sa pri výpočte úroku musia zohľadniť rôzne sadzby uplatniteľné pre každú časť obdobia omeškania.

Z praktických dôvodov na tomto mieste uvádzame len zákonné úrokové sadzby z posledných rokov. Obsah tohto prehľadu slúži len na informačné účely a nemá nahradiť konzultáciu právnych predpisov uplatniteľných na jednotlivé prípady.

K dlžnému zákonnému úroku sa pripočítava povinná úroková prirážka vo výške 5 %, ak platba peňažnej sumy bola nariadená rozsudkom súdu. V takomto prípade je automaticky dlžný úrok vo výške 5 % ročne bez toho, aby bolo v tomto zmysle potrebné nejaké ďalšie súdne rozhodnutie, počnúc dátumom účinnosti rozsudku. Táto povinná úroková prirážka sa pridáva k sankčnému úroku, ak je to uplatniteľné, alebo k dlžnému odškodneniu v súlade s článkom 829-A ods. 4 portugalského občianskeho zákonníka.

Sadzby zákonného úroku od 5. augusta 1980 do súčasnosti:

Od 5. 8. 1980 do 22. 5. 1983
[(1 021 dní) – zákonná vyhláška č. 200-C/80 z 24. júna 1980 a ministerská vykonávacia vyhláška č. 447/80 z 31. júla 1980]

15 %

Od 23. 5. 1983 do 28. 4. 1987
[(1 437 dní) – ministerská vykonávacia vyhláška č. 581/83 z 18. mája 1983]

23 %

Od 29. 4. 1987 do 29. 9. 1995
[(3 076 dní) – ministerská vykonávacia vyhláška č. 339/87 z 24. apríla 1987]

15 %

Od 30. 9. 1995 do 16. 4. 1999
[(1 295 dní) – ministerská vykonávacia vyhláška č. 1171/95 z 25. septembra 1995]

10 %

Od 17. 4. 1999 do 30. 4. 2003
[(1 475 dní) – ministerská vykonávacia vyhláška č. 263/99 z 12. apríla 1999]

7 %

Od 1. 5. 2003
[(1 475 dní) – ministerská vykonávacia vyhláška č. 291/03 z 8. apríla 2003]

4 %

Obchodné zákonné úrokové sadzby od 28. septembra 1995 do súčasnosti:

Od 28. 9. 1995 do 16. 4. 1999
[ministerská vykonávacia vyhláška č. 1167/95 z 23. septembra 1995]

15 %

Od 17. 4. 1999 do 30. 9. 2004
[ministerská vykonávacia vyhláška č. 262/99 z 12. apríla 1999]

12 %

Od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004
[oznámenia Generálneho riaditeľstva pre štátnu pokladnicu (Direcção-Geral do Tesouro alebo „DGT“) č. 10097/04 z 30. októbra 2004]

9,01 %

Prvý polrok 2005
[ministerská vykonávacia vyhláška č. 597/2005 z 19. júla a oznámenie DGT č. 310/2005 zo 14. januára 2005]

9,09 %

Druhý polrok 2005
[ministerská vykonávacia vyhláška č. 597/2005 z 19. júla a oznámenie DGT č. 6923/2005 z 25. júla 2005]

9,05 %

Prvý polrok 2006
[oznámenie DGT č. 240/2006 z 11. januára 2006]

9,25 %

Druhý polrok 2006
[oznámenie DGT č. 7706/2006 z 10. júla 2006]

9,83 %

Prvý polrok 2007
[oznámenie DGT č. 191/2007 z 5. januára 2007]

10,58 %

Druhý polrok 2007
[oznámenia Generálneho riaditeľstva pre štátnu pokladnicu a financie (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças alebo „DGTF“) č. 13665/2007 z 30. júla 2007]

11,07 %

Prvý polrok 2008
[oznámenie DGTF č. 2152/2008 z 29. januára 2008]

11,20 %

Druhý polrok 2008
[oznámenie DGTF č. 19995/2008 zo 14. júla 2005]

11,07 %

Prvý polrok 2009
[oznámenie DGTF č. 1261/2009 zo 14. januára 2009]

9,50 %

Druhý polrok 2009
[oznámenie DGTF č. 12184/2009 z 1. júla 2009]

8 %

Prvý polrok 2010
[oznámenie DGTF č. 597/2010 zo 4. januára 2010]

8 %

Druhý polrok 2010
[oznámenie DGTF č. 13746/2010 z 12. júla 2010]

8 %

Prvý polrok 2011
[oznámenie DGTF č. 2284/2011 z 21. januára 2011]

8 %

Druhý polrok 2011
[oznámenie DGTF č. 14190/2011 zo 14. júla 2011]

8,25 %

Prvý polrok 2012
[oznámenie DGTF č. 692/2012 zo 17. januára 2012]

8 %

Druhý polrok 2012
[oznámenie DGTF č. 9944/2012 z 24. júla 2012]

8 %

Prvý polrok 2013
[oznámenie DGTF č. 584/2013 z 11. júla 2013]

7,75 %

Druhý polrok 2013
Operácie podliehajúce zákonnej vyhláške (Decreto-lei) č. 62/2013
[oznámenie DGTF č. 11617/2013 zo 17. septembra 2013]

8,50 %

Ostatné operácie
[oznámenie DGTF č. 10478/2013 z 23. augusta 2013]

7,50 %

Prvý polrok 2014
Operácie podliehajúce zákonnej vyhláške č. 62/2013

8,25 %

Ostatné operácie
[oznámenie DGTF č. 1019/2014 z 24. januára 2014]

7,25 %

Prvý polrok 2014
Operácie podliehajúce zákonnej vyhláške č. 62/2013

8,15 %

Ostatné operácie
[oznámenie DGTF č. 8266/2014 zo 16. júla 2014]

7,15 %

Prvý polrok 2015
Operácie podliehajúce zákonnej vyhláške č. 62/2013

8,05 %

Ostatné operácie
[oznámenie DGTF č. 563/2015 z 19. januára 2015]

7,05 %

Druhý polrok 2015
Operácie podliehajúce zákonnej vyhláške č. 62/2013

8,05 %

Ostatné operácie
[oznámenie DGTF č. 7758/2015 zo 14. júla 2015]

7,05 %

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Doplňujúce informácie o spôsobe výpočtu zákonnej úrokovej sadzby môžete nájsť na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre štátnu pokladnicu a financie ministerstva spravodlivosti.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

On-line prístup k webovej lokalite uvedenej v odpovedi na otázku č. 3 je bezplatný.

Upozornenie

Informácie uvedené v tomto prehľade majú všeobecnú povahu a nie sú úplné. Pre kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy alebo iné osoby nie sú nijako záväzné. Nenahrádzajú konzultáciu príslušných platných právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 20/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Rumunsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Nariadením vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore sa stanovujú právne opatrenia týkajúce sa:

– výnosového zákonného úroku (predstavuje úrok, ktorý dlžník dlží zo sumy, ktorú má povinnosť zaplatiť do uvedenej lehoty, a ktorý sa vypočítava za obdobie predchádzajúce dátumu splatnosti dlžnej sumy) a

– sankčného zákonného úroku (predstavuje úrok, ktorý dlžník dlží zo sumy, ktorú má povinnosť zaplatiť za nesplnenie povinnosti do dátumu splatnosti).

Na základe článku 2 nariadenia vlády č. 13/2011, v súlade s právnymi ustanoveniami alebo zmluvnými podmienkami, ak platobný záväzok podlieha výnosovému a/alebo sankčnému úroku, podľa okolností, a v prípade absencie výslovného ustanovenia dohodnutého stranami týkajúceho sa sadzby tohto úroku, je sadzbou zákonný úrok zodpovedajúci každému z nich.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Ustanoveniami, ktoré sú základom pre právne opatrenia týkajúce sa výnosového/sankčného zákonného/konvenčného úroku, sú články 3 až 5 nariadenia vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore:

Článok 3 – 1. Sadzba výnosového zákonného úroku je referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska (Banca Națională a României), ktorá je úrokovou sadzbou menovej politiky stanovenou na základe rozhodnutia Správnej rady Národnej banky Rumunska.

2. Sadzba sankčnej zákonnej úrokovej sadzby je referenčná úroková sadzba plus 4 percentuálne body.

21) Pri transakciách medzi profesionálmi a medzi profesionálmi a obstarávateľmi je sadzba sankčného zákonného úroku referenčná úroková sadzba plus 8 percentuálnych bodov.

3. Pri právnych vzťahoch nevychádzajúcich z prevádzky podniku na účel dosiahnutia zisku, v zmysle článku 3 ods. 3 zákona č. 287/2009 o občianskom zákonníku, opätovne publikovaného, sa sadzba zákonného úroku určuje v súlade s odsekmi 1 a 2, znížená o 20 %.

4. Národná banka Rumunska zverejňuje referenčnú úrokovú sadzbu Národnej banky Rumunska v Úradnom vestníku Rumunska, časti I, vždy pri zmene úrokovej sadzby menovej politiky.

Článok 4 – Pri právnych vzťahoch s cezhraničným prvkom, ak sú uplatniteľné rumunské právne predpisy a platba sa má realizovať v zahraničnej mene, je zákonný úrok 6 % ročne.

Článok 5 – 1. Pri právnych vzťahoch nevychádzajúcich z prevádzky podniku na účel dosiahnutia zisku, v zmysle článku 3 ods. 3 zákona č. 287/2009 o občianskom zákonníku, opätovne publikovaného, nesmie úroková sadzba presiahnuť zákonný úrok o viac ako 50 % ročne.

2. Akákoľvek klauzula v rozpore s ustanoveniami odseku 1 je neplatná. V tomto prípade veriteľ stráca právo nárokovať si zákonný úrok.

3. Platnosť konvenčnej úrokovej sadzby sa určí odkázaním na platný zákonný úrok v deň stanovenia.“

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Článkom 3 ods. 1 nariadením vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore sa stanovuje, že sadzba zákonného úroku je referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska, ktorá je úrokovou sadzbou menovej politiky stanovenou na základe rozhodnutia Správnej rady Národnej banky Rumunska. Je zverejnená na webovom sídle Národnej banky Rumunska na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Pokiaľ ide o spôsob výpočtu sadzby zákonného úroku v rôznych prípadoch, pozri vyššie uvedenú odpoveď.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, v rumunčine, nariadenie vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore. Pozri webové sídlo Národnej banky Rumunska na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Áno, v angličtine, referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska. Pozri webové sídlo Národnej banky Rumunska na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Posledná aktualizácia: 21/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Zákonný úrok - Slovinsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Koncepcia úroku je vymedzená v článku 374 Zákonníka povinností (Obligacijski zakonik) [(Uradni list RS (Úradný vestník Slovinskej republiky); UL RS č. 83/01, 28/06, 40/07; ďalej len: „ZP“)], ktorým sa stanovuje, že dlžník dlží okrem istiny úrok, ak je to stanovené zákonom alebo dohodnuté medzi veriteľom a dlžníkom.

Ak je dlžník v omeškaní s vykonaním peňažného záväzku, potom dlžník podľa článku 378 ods. 1 Zákonníka povinností okrem istiny dlží aj úrok.

Zmluvný úrok sa upravuje článkom 382 Zákonníka povinností, v ktorom sa stanovuje, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že dlžník zaplatí okrem istiny aj zmluvný úrok za obdobie, ktoré začalo vznikom peňažného záväzku do doby splatnosti.

V Slovinsku je zložený úrok zakázaný, čo znamená, že zo splatného, ale ešte nezaplateného úroku nevzniká úrok, ak zákonom nie je stanovené inak. Preto zmluvné ustanovenie, ktorým sa stanovuje úrok pridaný k nezaplatenému splatnému úroku, je neplatné. Je však možné v zmluve dohodnúť, že úroková sadzba sa môže zvýšiť, ak dlžník nezaplatí splatný úrok načas.

Napriek tomu sa v článku 27a zákona ochrane spotrebiteľov (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS Nos 98/04 – oficiálne konsolidované znenie, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 a 19/15) stanovuje, bez ohľadu na všeobecné ustanovenia týkajúce sa povinností, že v prípade omeškania platby spotrebiteľa sa zmluvné strany nemôžu dohodnúť na uplatnení vyšších úrokových sadzieb, aké sú stanovené v Zákonníku povinností.

V súlade so Zákonníkom povinností, ak je dohodnutá sadzba úroku z omeškania alebo sadzba zmluvného úroku o viac ako 50 % vyššia, ako zákonná sadzba úroku z omeškania, takáto dohoda sa považuje za úžernícku zmluvu, iba ak veriteľ môže preukázať, že nezneužil tieseň alebo zložitú finančnú situáciu dlžníka, jeho nedostatočné skúsenosti, neopatrnosť alebo závislosť, alebo že výhoda, ktorú získal pre seba alebo pre niekoho iného, nie je evidentne neprimeraná k tomu, čo poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť či urobiť. Tento predpoklad sa netýka obchodných zmlúv, t. j. zmlúv uzavretých medzi hospodárskymi subjektmi (spoločnosti a iné právnické subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť alebo živnostníci).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

V článku 378 ods. 2 Zákonníka povinností sa stanovuje, že sadzba úroku z omeškania je 8 % ročne, ak sa zákonom nestanovuje inak. V súlade s článkom 379 Zákonníka povinností sa veriteľ a dlžník môžu dohodnúť na vyššej alebo nižšej sadzbe úroku z omeškania, ako aj sadzba úroku z omeškania stanovená zákonom (zmluvne dohodnutá úroková sadzba). Ako už bolo zdôraznené, dohoda o vyššej sadzbe úroku z omeškania sa nemôže dohodnúť v prípade omeškania platby spotrebiteľa, ktorý je zmluvnou stranou.

Osobitný zákon, ktorým sa upravuje úroková sadzba, je zákon o predpísaní sadzby úroku z omeškania (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS č. 11/07 – oficiálne konsolidované znenie; ďalej len: „ZPOMZO-1“). V článku 2 tohto zákona sa stanovuje, že predpísaná sadzba úroku z omeškania, so zreteľom na článok 3 ods. 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, 8.8.2000, s. 35), je vedúca úroková sadzba plus 8 percentuálnych bodov. Predpísaná úroková sadzba sa uplatňuje počas šesťmesačného obdobia od 1. januára alebo 1. júla. Vedúca úroková sadzba je úroková sadzba uplatnená Európskou centrálnou bankou na hlavné refinančné operácie, ktoré vykonávala pred prvým kalendárnym dňom príslušného šesťmesačného obdobia. Minister zodpovedný za financie zverejňuje predpísanú sadzbu úroku z omeškania a jej zmeny v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Predpísaná sadzba úroku z omeškania uplatniteľná od 1. júla 2015 a platná na šesťmesačné obdobie je 8,05 %.

Sadzba zmluvného úroku je stanovená v článku 382 Zákonníka povinností. Predovšetkým v prípadoch, keď bol dohodnutý zmluvný úrok, ale nie skutočná úroková sadzba a dátum splatnosti, je ročná úroková sadzba 6 % a tento úrok je splatný v rovnakom čase ako istina. Zmluvný úrok prestáva vznikať, ak suma splatného úroku, ktorý ešte nebol zaplatený, presahuje sumu istiny.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie o základnej úrokovej sadzbe a úrokovej sadzbe z omeškania sú tiež dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Banka Slovenije.

Informatívny výpočet úroku môžete získať na Odkaz sa zobrazí v novom okne webovom sídle Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonník povinností Slovinskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o predpísaní sadzby úroku z omeškania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o ochrane spotrebiteľov

Posledná aktualizácia: 22/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Slovensko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Úroky z omeškania majú povahu sankcie za omeškanie dlžníka so splnením záväzku, uhrádzajú sa popri samotnom dlžnom plnení stanoveným percentom z tej časti dlhu, z ktorej je dlžník v omeškaní. Omeškanie dlžníka s plnením záväzku má zo zákona za následok obsahovú zmenu práv veriteľa a povinností dlžníka, popri trvajúcej povinnosti splniť záväzok totiž vznikajú aj nové práva a povinnosti a to bez ohľadu na to, či dlžník omeškanie zavinil alebo nie.

Slovenská právna úprava odlišuje v rámci zákonných úrokov z omeškania úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“). V občianskoprávnych vzťahoch sa výška sadzby úrokov z omeškania nedá zmluvne dojednať, resp. zmluvné strany sa nemôžu dohodnúť na vyššej než zákonom stanovenej výške na rozdiel od obchodnoprávnych vzťahov, kde sa uprednostňuje dohoda podnikateľov o výške úrokov z omeškania a keď výška nebola dohodnutá, vzniká pri omeškaní nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške.

Zákonným úrokom je teda jednoduchý úrok z omeškania, ktorého výšku určuje samotný zákon v závislosti od toho, či sa v konkrétnom prípade jedná o občianskoprávny alebo obchodnoprávny vzťah. Občianskoprávny úrok možno dohodnúť maximálne vo výške ustanovenej zákonom (t.j. možno ho dohodnúť v nižšej výške), pričom pri absencii zmluvnej úpravy sú úroky z omeškania, ak ich veriteľ žiada, automaticky v zákonnej výške. V obchodnoprávnych vzťahoch sa možno odchýliť od zákonnej úpravy smerom nahor i nadol, zákonné úroky z omeškania sú relevantné jedine v prípade absencie zmluvnej dohody.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonnú výšku úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 OZ určuje nariadenie č. 87/1995 Z.z. a to tak, že výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. K základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné refinančné operácie) sa teda pripočíta 5 percentuálnych bodov. Úrokové sadzby ECB podľa časovo ohraničených období možno nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb. Výška úrokov z omeškania platná k prvému dňu omeškania platí počas celej doby omeškania, čiže prípadné následné zmeny základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania na výšku úrokov z omeškania nemajú vplyv.

Zákonný úrok podľa obchodného práva upravuje § 369 OBZ, podľa ktorého je veriteľ oprávnený v prípade omeškania, ak si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, požadovať úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ako sme už uviedli vyššie, obchodné záväzkové vzťahy sú špecifické tým, že výška úrokov z omeškania sa môže zmluvne modifikovať. Avšak aj v prípade ak boli úroky z omeškania zmluvne dohodnuté, musí táto výška zodpovedať zásadám poctivého obchodného styku. V opačnom prípade nemožno právu z takejto dohody priznať ochranu. Znamená to, že súd nemôže priznať úroky vo výške, ktorá by uvedeným zásadám odporovala, i keď bola výška úrokov zmluvne dohodnutá. Ďalšou výnimkou sú záväzky vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy kde ako dlžník vystupuje spotrebiteľ, v ktorých možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

Ďalej podľa predmetného ustanovenia, ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, akú stanovuje vláda Slovenskej republiky v nariadení č. 21/2013 Z. z. Zákonná úprava pozná fixné a variabilné úroky z omeškania. Sadzba fixných úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe ECB k prvému dňu omeškania + 9 percentuálnych bodov. Takto určená sadzba platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Teda zmena základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania, nemá na výšku úrokov z omeškania vplyv (z tohto dôvodu sa táto sadzba úrokov z omeškania nazýva fixná).Veriteľ si však môže namiesto fixných úrokov z omeškania nárokovať od dlžníka tzv. variabilné úroky z omeškania, teda môže od dlžníka žiadať úroky z omeškania v sadzbe základnej úrokovej sadzby ECB platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka + 8 percentuálnych bodov. Ak by si veriteľ uplatnil variabilné úroky z omeškania, tak tento spôsob určenia úrokov (pozor, nie sadzba určená pri vzniku omeškania, ale spôsob výpočtu sadzby), platí počas celej doby omeškania. Variabilné úroky z omeškania teda znamenajú, že výška úrokov z omeškania sa môže meniť v závislosti od zmien základnej úrokovej sadzby ECB platných k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, teda k 1. 1. a k 1. 7. Úrokové sadzby ECB podľa časovo ohraničených období možno nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Spôsob výpočtu úrokov z omeškania vyplýva jasne a zrozumiteľne zo zákona. Aktuálnu sadzbu z úrokov z omeškania štandardne zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx). Uvedené možno neformálnym spôsobom zistiť aj na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.najpravo.sk/, čo často využívajú slovenskí dlžníci a veritelia, resp. ich zástupcovia. Na tejto stránke možno úroky z omeškania aj jednoducho vypočítať pomocou kalkulačky určenej na výpočet úrokov z omeškania.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Okrem vyššie uvedených odkazov možno potrebné zákony (OZ, OBZ) a nariadenia (nariadenie č. 87/1995 Z.z. a č. 21/2013 Z.z.) v aktuálnom znení nájsť na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.zbierka.sk/ alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slov-lex.sk/domov.

Posledná aktualizácia: 14/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Zákonný úrok - Fínsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

„Zákonným úrokom“ vo fínskych právnych predpisoch je úroková sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade nesplateného dlhu pred dátumom splatnosti, a sankčného úroku pre oneskorené platby. Ustanovenia týkajúce sa oboch typov zákonného úroku sú stanovené v zákone o úrokoch (633/1982). Povinnosť platiť úrok alebo sankčný úrok z omeškaných platieb je stanovená na základe zákona o úrokoch, pokiaľ z povinnosti dlžníka alebo obchodnej praxe nevyplýva inak alebo pokiaľ nie je inak stanovené zákonom (zákon o úrokoch, § 2, ods. 1).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úrok z dlhov: Dlžník nepodlieha plateniu úroku v období pred dátumom splatnosti dlhu (zákon o úroku, § 3, ods. 1). Je však možné dohodnúť, že dlh sa musí platiť. Ak povinnosť platiť úrok bola dohodnutá bez určenia úrokovej sadzby, dlžník musí platiť ročný úrok v súlade s referenčnou sadzbou uvedenou v § 12 zákona o úrokoch (zákon o úrokoch, § 3, ods. 2).

Pri zmluvách o úveroch uskutočnených spotrebiteľmi, týkajúcich sa výberu hotovosti, sa tiež uplatňuje ustanovenie kapitoly 7, odseku 17a zákona o ochrane spotrebiteľov (38/1978), v ktorom sa uvádza, že ak suma úveru alebo úverového limitu je menšia ako 2 000 EUR, ročná úverová sadzba nesmie presiahnuť referenčnú sadzbu uvedenú v § 12 zákona o úrokoch plus 50 %.

Sankčný úrok z omeškaných platieb: V prípade dohôd spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy (30/2013) je základný úrok z omeškaných platieb o osem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4a, ods. 1), t. j. aktuálna sadzba je 8,5 %. V prípade iných dohôd je základný sankčný úrok z omeškaných platieb o sedem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4), t. j. aktuálne 7,5 %.

Pokiaľ ide o spotrebný úver, ustanovenia zákona o úrokoch týkajúce sa sankčného úroku z omeškaných platieb sú povinnými právnymi predpismi a nie je možné dohodnúť sa na vyššej sadzbe úroku z omeškaných platieb (zákon o úrokoch, § 2, ods. 2). V prípade iných dlhov je možné dohodnúť sa na sadzbe úroku z omeškaných platieb. Pri zmluvách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy však nie je možné dohodnúť, že veriteľ nemusí mať právo účtovať sankčný úrok z omeškaných platieb, a ak je dlžník obstarávateľom, nie je možné dohodnúť sa na nižšej úrokovej sadzbe pre omeškané platby, ako je sadzba určená podľa § 4a, ods. 1 zákona o úrokoch (zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy, § 8).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Referenčná sadzba uvedená v zákone o úrokoch je úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na svoje aktuálne hlavné refinančné operácie vykonané pred prvým kalendárnym dňom každého polroka zaokrúhlená nahor na najbližšiu polovicu percentuálneho bodu (zákon o úrokoch, § 12).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Neoficiálny anglický preklad zákona o úrokoch možno nájsť na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Fínske a švédske znenie zákona možno nájsť na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Korkolaki

Zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy možno nájsť na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Zákon o ochrane spotrebiteľa možno nájsť na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Posledná aktualizácia: 22/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Zákonný úrok - Švédsko

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Pravidlá týkajúce sa úrokov sú uvedené v Zákone o úrokoch (räntelagen, 1975:635). Tieto pravidlá sa uplatňujú s výnimkou prípadov upravených zmluvou, prísľubom alebo iným špecifickým právnym predpisom. V tomto zákone sa však niektoré zmluvné podmienky vyhlasujú za neplatné.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Žiadosti o vrátenie

V prípade žiadosti o vrátenie platby, napríklad z dôvodu porušenia zmluvy, úroková sadzba je referenčná sadzba (ktorá vo februári 2016 predstavovala 0 %) zvýšená o dva percentuálne body. Úrok je splatný od dátumu, kedy bola platba uskutočnená, až do dátumu splatenia (vrátane), alebo, ak k splateniu nedôjde načas, až do dátumu (vrátane), od ktorého sa úrok stal splatným podľa pravidiel týkajúcich sa neuhradených pohľadávok.

Neuhradené pohľadávky

Pri neuhradených pohľadávkach je úrok splatný vo výške referenčnej sadzby (0 % vo februári 2016) zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Uplatňujú sa tieto všeobecné pravidlá.

a) Ak splatnosť bola určená vopred, úrok je splatný z pohľadávky od tohto dátumu.

b) Ak pohľadávka vyplýva z povinnosti osoby vyúčtovať sumy, ktoré prijala od hlavného dlžníka alebo tretej strany, úrok je splatný od dátumu, ku ktorému bolo vyúčtovanie vykonané, alebo, ak vyúčtovanie vykonané nebolo, od dátumu, ku ktorému vyúčtovanie malo byť vykonané.

c) Pri iných neuhradených pohľadávkach platí všeobecné pravidlo, že úrok je splatný od tridsiateho dňa po tom, ako veriteľ zašle faktúru alebo v inej forme predloží požiadavku na zaplatenie uvedenej sumy, pričom uvedie, že pri neuhradení sumy vzniká povinnosť zaplatiť úrok. Dlžník nie je povinný platiť úrok za obdobie pred prijatím faktúry alebo požiadavky.

Pri obchodných transakciách medzi obchodníkmi je úrok splatný bez ohľadu na to, či sa v požiadavke na zaplatenie uvádza, že pri neuhradení sumy vzniká povinnosť zaplatiť úrok. To isté platí, ak v priebehu obchodného styku obchodníkovi vznikla pohľadávka voči orgánu verejnej moci alebo inému verejnému subjektu za dodaný tovar alebo služby.

V prípade nároku na náhradu škody (skadestånd) alebo na podobnú kompenzáciu, ktorú nie je možné určiť bez ďalšieho prešetrenia, je úrok splatný zo sumy splatnej od tridsiateho dňa po tom, ako veriteľ požiada o úhradu a predloží výkaz o sumách, ktoré môže odôvodnene požadovať. Dlžník nie je povinný platiť úrok za obdobie pred prijatím požiadavky a výkazu.

Bez ohľadu na iné pravidlá je úrok z neuhradenej pohľadávky v každom prípade splatný najneskôr od dátumu oznámenia žiadosti o príkaz na úhradu (betalningsföreläggande) alebo predvolania (stämning i mål) v prípade konania vo veci úhrady pohľadávky.

Ak nárok na náhradu škody vyplýva z úmyselného porušenia zákona a požadovaná náhrada škody nie je vo forme doživotného dôchodku (livränta), úrok je splatný od dátumu, ku ktorému bola škoda spôsobená.

Pohľadávky úročené pred splatnosťou

Ak je pohľadávka úročená v čase, keď sa stane splatnou, a nie je splatená načas, vzťahuje sa na ňu aj naďalej úroková sadzba, ktorej podliehala pred dátumom splatnosti. Splatná úroková sadzba však nikdy nemôže byť nižšia než sadzba, ktorá by bola splatná z neuhradenej pohľadávky, ktorá pred splatnosťou nebola úročená.

Úprava úrokovej sadzby

Úroková sadzba sa môže upraviť, ak dlžník nemohol zaplatiť načas z dôvodu choroby, nezamestnanosti alebo iných podobných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, a bolo by neprimerané požadovať, aby uhradil plnú výšku úroku vzhľadom na omeškanie, ku ktorému z takýchto dôvodov došlo.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Nie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Na tomto odkaze nájdete neoficiálne znenie Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o úrokoch (räntelagen).

Posledná aktualizácia: 23/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.