Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je v Španielsku stanovený ako doplňujúci prostriedok na určenie náhrady škôd v prípade, že sa dlžník oneskorí s platbou, pričom medzi danými stranami neexistuje žiadna zmluva. Stanovuje ho článok 1108 občianskeho zákonníka (Código Civil). Vyžaduje sa, aby nesplatený dlh predstavoval hotovosť alebo aby sa jeho hodnota vyjadrila v peniazoch.

Hoci neexistuje jasná definícia zákonného úroku,

existujú rôzne sadzby zákonného úroku. Úroková sadzba, na ktorú sa odvoláva občiansky zákonník, je všeobecná, ale v iných veciach zákon stanovuje konkrétne úrokové sadzby, ktoré sa v mnohých prípadoch uplatňujú ako určité percento zo zákonného úroku. Pokiaľ sú tieto úroky uplatniteľné, aj ich možno považovať za „zákonné úroky“, čo znamená, že sú povinne stanovené zákonom. Uvádzame niekoľko príkladov:

– V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája zmenil článok 114 zákona o hypotékach a bol určený limit pre úrokovú sadzbu z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie pre vlastnú potrebu, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonného úroku, čo v súčasnosti predstavuje 11,5 %.

– V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

– V článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa stanovuje, že k úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka (v súčasnosti 0,250 %), sa pripočítava rozpätie ôsmich percentuálnych bodov (do roku 2013 to bolo sedem bodov).

– V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra o poistných zmluvách trestá neoprávnené omeškanie poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá zaplatením ročného úroku, ktorého výška zodpovedá zákonnému úroku platnému v momente vzniku nároku na odškodné zvýšenému na 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k uspokojivému vyplateniu plnenia, sudca nemôže uložiť poisťovacej spoločnosti ročný úrok nižší ako 20 %.

– Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/200 o občianskom súdnom poriadku zo 7. januára sa stanovuje, že od dňa prvého vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonného peňažného úroku zvýšeného o dva percentuálne body alebo v takej výške, ktorá mu prislúcha zo strany účastníkov konania alebo na základe konkrétneho ustanovenia zákona.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Peňažná úroková sadzba je stanovená v zákonoch o štátnom rozpočte na každý rok.

Úrokovú sadzbu na rok 2016 stanovuje zákon č. 48/2015 z 29. októbra o všeobecnom štátnom rozpočte na rok 2016, konkrétne jeho 34. doplňujúce ustanovenie:

3,00 percenta do 31. decembra 2016.

Vývoj úrokových sadzieb, ktoré zverejňuje banka Banco de España, si môžete pozrieť na tejto adrese:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html.

Ako už bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, okrem zákonného úroku, ktorý je stanovený v článku 1108 občianskeho zákonníka a ktorý slúži na určenie odškodnenia v prípade nevyplatenia peňažného dlhu, existujú rôzne zákonné úrokové sadzby. Uvádzame niekoľko príkladov:

– V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája zmenil článok 114 zákona o hypotékach a bol určený limit pre úrokovú sadzbu z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie pre vlastnú potrebu, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonného úroku, čo v súčasnosti predstavuje 11,5 %.

– V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

– V článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa stanovuje, že k úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka (v súčasnosti 0,250 %), sa pripočítava rozpätie ôsmich percentuálnych bodov (do roku 2013 to bolo sedem bodov).

– V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra o poistných zmluvách trestá neoprávnené omeškanie poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá zaplatením ročného úroku, ktorého výška zodpovedá zákonnému úroku platnému v momente vzniku nároku na odškodné zvýšenému na 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k uspokojivému vyplateniu plnenia, sudca nemôže uložiť poisťovacej spoločnosti ročný úrok nižší ako 20 %.

– Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/200 o občianskom súdnom poriadku zo 7. januára sa stanovuje, že od dňa prvého vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonného peňažného úroku zvýšeného o dva percentuálne body alebo v takej výške, ktorá mu prislúcha zo strany účastníkov konania alebo na základe konkrétneho ustanovenia zákona.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie o vývoji úrokových sadzieb možno nájsť na webovom sídle uvedenom v predchádzajúcej odpovedi.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, na tejto adrese:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Posledná aktualizácia: 20/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom