Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonná úroková sadzba je úroková sadzba, ktorá sa každoročne stanovuje zákonom a ktorá sa uplatňuje v prípade oneskorenej platby dlžnej sumy, pokiaľ stranami nebola vopred stanovená iná sadzba.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Od prijatia zákona z 18. apríla 2004, ktorým sa transponuje smernica 2000/35/ES z 29. júna 2000, je zákonná sadzba úroku z omeškania v prípade obchodných transakcií (t. j. transakcií medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy, ktoré vedú k dodávke tovaru alebo k poskytovaniu služieb za odmenu) osobitne stanovená podľa hraničnej úrokovej sadzby, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania s pohyblivou úrokovou sadzbou pre hlavný nástroj refinancovania uplatňovaný Európskou centrálnou bankou v rámci jej hlavnej refinančnej operácie uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom každého polroka. V prípade oneskorenej platby sa táto sadzba navýši o maržu (pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak, v súlade s článkom 5 zákona z 18. apríla 2004 o termínoch platieb a sadzbách úroku z omeškania).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

LEGILUX

Ministère de la Justice

Posledná aktualizácia: 17/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom