Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Podľa článku 113 zákona o právnych záväzkoch môže veriteľ pri omeškaní realizácie peňažného záväzku od dlžníka požadovať, aby zaplatil úrok z omeškania (sankcia za oneskorenú platbu) za obdobie od lehoty splatnosti záväzku do náležitej realizácie záväzku.

Ak sadzba úroku z omeškania nebola zmluvne dohodnutá, veriteľ si môže nárokovať úrok v hodnote stanovenej zákonom. Podľa článku 113 ods. 1 zákona o právnych záväzkoch je zákonnou úrokovou sadzbou sadzba uvedená v odseku 94 tohto zákona plus osem percent ročne. Podľa článku 94 ods. 1 tohto zákona sa úroková sadzba uplatňuje na polročnej báze a je rovná aktuálnej úrokovej sadzbe uplatniteľnej na hlavné refinančné operácie Európskej centrálnej banky pred 1. januárom alebo 1. júlom v každom roku.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úroková sadzba stanovená v článku 94 zákona o právnych záväzkoch sa zverejňuje dvakrát ročne Národnou bankou Estónska (Eesti Pank) na jej webovej lokalite a v úradnom oznámení Ametlikud Teadaanded. Pri výpočte sumy zákonného úroku sa k tejto sadzbe pripočítava osem percent v súlade s článkom 113 ods. 1 tohto zákona.

V druhej polovici roka 2015 bola sadzba v článku 94 stanovená na 0,05 %, a teda zákonná úroková sadzba bola 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

V Estónsku nie sú ustanovené iné sadzby zákonného úroku. Článok 113 zákona o právnych záväzkoch sa uplatňuje rovnako na všetky omeškania realizácie peňažného záväzku.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku sú dostupné v estónčine napríklad na webovej lokalite pre spotrebiteľov Tarbijaveeb a webovej lokalite pre právnu pomoc Jurist Aitab.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Zákon o právnych záväzkoch je zverejnený na webovej lokalite úradného vestníka a preklad do angličtiny je dostupný tu.

Informácie o aktuálnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky pre hlavné refinančné operácie sú dostupné na webovej lokalite Estónskej národnej banky.

Posledná aktualizácia: 19/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom