NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este reglementată în Republica Bulgaria, însă legislația în vigoare nu conține nicio definiție a acestui termen.

Conform doctrinei, „dobândă legală” este dobânda prevăzută de lege, nu cea convenită. Dobânda legală pentru întârzierea efectuării plăților (penalități de întârziere) se aplică atunci când o obligație pecuniară este onorată cu întârziere. În caz de neplată a unei obligații pecuniare, creditorul are întotdeauna dreptul la despăgubiri, calculate la rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere [a se vedea articolul 86 alineatul (1) prima teză din Legea privind obligațiile și contractele (ZZD)].

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

În temeiul articolului 86 alineatul (1) din Legea privind obligațiile și contractele, în cazul în care nu își respectă o obligație pecuniară, debitorul trebuie să plătească penalități egale cu rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere. Rata dobânzii legale este stabilită de Consiliul de Miniștri.

Articolul 294 alineatul (1) din Legea privind comerțul (TZ) prevede că între comercianți se aplică dobânzi, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

În temeiul articolului 86 alineatul (2) din Legea privind obligațiile și contractele și în scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48 din 23 februarie 2011, p. 1), Consiliul de Miniștri a adoptat Decretul nr. 426 din 18 decembrie 2014 (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015) care stabilește rata legală a dobânzii la plățile cu scadența depășită. Rata anuală a dobânzii legale pentru plățile cu scadența depășită este rata de bază a Băncii Naționale a Bulgariei aplicabilă la data de 1 ianuarie sau 1 iulie a anului în curs, la care se adaugă 10 puncte procentuale. Rata zilnică a dobânzilor legale pentru plățile cu scadența depășită este de 1/360 din rata anuală. Pentru prima jumătate a anului se aplică rata dobânzii în vigoare la 1 ianuarie, iar pentru a doua jumătate a anului, rata dobânzii în vigoare la 1 iulie.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Banca Națională a Bulgariei publică rata de bază pentru perioada în cauză utilizând o metodologie stabilită de Consiliul de administrație și o publică în Monitorul Oficial al Republicii Bulgaria. Rata de bază și modificările aduse acesteia se publică pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei: http://www.bnb.bg/. Pe acest site web se publică și metodologia de stabilire a ratei de bază.

Articolul 10 alineatul (3) din Legea privind obligațiile și contractele prevede că dobânzile la penalitățile de întârziere (dobânda compusă) se calculează respectându-se normele Băncii Naționale a Bulgariei. Aceste norme nu se publică.

Articolul 294 alineatul (2) din Legea privind comerțul prevede că se plătește dobândă la dobândă numai dacă părțile au convenit astfel.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Informațiile privind rata de bază și modificările aduse acesteia sunt disponibile în limbile engleză și bulgară pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei: http://www.bnb.bg/.

Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și celelalte acte juridice menționate mai sus sunt disponibile în limba bulgară la adresa: www.lex.bg.

Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și Decretul Consiliului de Miniștri nr. 426 din 18 decembrie 2014 de stabilire a ratei dobânzii legale pentru plățile cu scadența depășită sunt, de asemenea, disponibile în limba bulgară, la adresa: www.tita.bg.

Ultima actualizare: 25/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site