Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Odsetki ustawowe

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Zgodnie z §113 ustawy – Prawo zobowiązań, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać od niego zapłaty odsetek od zadłużenia przeterminowanego (kara za opóźnienie w płatnościach) za okres liczony od momentu wymagalności świadczenia do momentu jego należytego spełnienia.

W razie braku postanowień umownych dotyczących odsetek od zadłużenia przeterminowanego wierzyciel może zażądać odsetek w wysokości określonej w ustawie. Zgodnie z §113 ust. 1 ustawy – Prawo zobowiązań stawka odsetek ustawowych odpowiada stawce określonej w §94 ustawy powiększonej o osiem procent rocznie. Zgodnie z §94 ust. 1 ustawy wspomnianą stawkę nalicza się w ujęciu półrocznym i jest ona równa ostatniej stopie procentowej mającej zastosowanie do podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego przed dniem 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawkę odsetek, o której mowa w §94 ustawy – Prawo zobowiązań, publikuje dwa razy w roku Eesti Pank (Bank Estonii) na swojej stronie internetowej i w dzienniku urzędowym (Ametlikud Teadaanded). Wysokość odsetek ustawowych oblicza się poprzez dodatnie ośmiu procent do tej stawki zgodnie z §113 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do drugiej połowy 2015 r. stopa, o której mowa w §94, wyniosła 0,05%, a zatem stawka odsetek ustawowych wyniosła 0,05%+8%=8,05%.

W Estonii nie przewiduje się zróżnicowanych stóp odsetek ustawowych. §113 ustawy – Prawo zobowiązań ma jednolite zastosowanie do każdego rodzaju opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania odsetek ustawowych są dostępne w języku estońskim, np. na stronie internetowej skierowanej do konsumentów Tarbijaveeb oraz na stronie internetowej poświęconej pomocy prawnej Jurist Aitab.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Ustawa – Prawo zobowiązań została opublikowana na stronie internetowej estońskiego dziennika urzędowego, a jej tłumaczenie na język angielski dostępne jest pod tym adresem.

Informacje dotyczące ostatniej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego zastosowanej do podstawowych operacji refinansujących są dostępne na stronie internetowej Banku Estonii.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony