Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rentetarieven

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rentevoet is de rentevoet die jaarlijks wettelijk wordt vastgesteld en die wordt toegepast in geval van betalingsachterstand, voor zover de partijen voorafgaandelijk geen andere rentevoet hebben afgesproken.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Sinds de wet van 18 april 2004 ter omzetting van Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 wordt de rentevoet voor betalingsachterstand voor handelstransacties (te weten: tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheden aangegane transacties die leiden tot het leveren van artikelen of het verlenen van diensten tegen een vergoeding) afzonderlijk vastgesteld, met verwijzing naar de marginale rentevoet die in het kader van aanbestedingsprocedures door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar. In geval van betalingsachterstand dient deze rentevoet te worden verhoogd met de marge (behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 18 april 2004 inzake betalingstermijnen en rentevoeten voor betalingsachterstand).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

http://www.legilux.public.lu/

http://www.mj.public.lu/

Laatste update: 18/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website