Rentetarieven

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In de Republiek Bulgarije is de wettelijke rente geregeld, maar de term zelf is momenteel niet in de wet omschreven.

Volgens de rechtsleer is "wettelijke rente", rente waarover geen afspraken zijn gemaakt maar die wel verschuldigd is uit hoofde van de wet. Wettelijke rente voor betalingsachterstand (vertragingsrente, achterstandsrente, moratoire rente) is verschuldigd bij te late betaling van een geldschuld. In geval van wanbetaling bij een geldschuld heeft de schuldeiser te allen tijde recht op vergoeding tegen de wettelijke rente, berekend vanaf de dag waarop de betaling te laat is (zie artikel 86, lid 1, eerste zin, van de Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten (ZZD)).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Op grond van artikel 86, lid 1, van de Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten is een schuldenaar die een geldelijke verplichting niet nakomt een schadevergoeding verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rente vanaf de dag waarop de betaling te laat is. De wettelijke rente wordt door de ministerraad vastgesteld.

In artikel 294, lid 1, van de Handelswet (TZ) is bepaald dat tussen handelaren rente verschuldigd is, tenzij anders is overeengekomen.

Op grond van artikel 86, lid 2, van de Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten en met het oog op de omzetting van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23 februari 2011, blz. 1) heeft de ministerraad Decreet nr. 426 van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen aangenomen (dit decreet is op 1 januari 2015 in werking getreden). De wettelijke rente per jaar op achterstallige betalingen is de basisrente van de Bulgaarse nationale bank die van toepassing is vanaf 1 januari of 1 juli van het lopende jaar, plus 10 procentpunten. De wettelijke rente per dag op achterstallige betalingen bedraagt 1/360 van de rente per jaar. De rente die met ingang van 1 januari van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de eerste helft van het jaar. De rente die met ingang van 1 juli van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de tweede helft van het jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De Bulgaarse nationale bank bepaalt de basisrente voor de betrokken periode volgens een door de raad van bestuur vastgestelde methode en publiceert de basisrente in het staatsblad. De basisrente en wijzigingen daarvan worden gepubliceerd op de website van de Bulgaarse nationale bank: http://www.bnb.bg/. Op deze website wordt ook de methode voor de vaststelling van de basisrente beschreven.

In artikel 10, lid 3, van de Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten is bepaald dat rente op achterstallige rente (samengestelde rente) verschuldigd is overeenkomstig de regels van de Bulgaarse nationale bank. Deze regels zijn echter niet gepubliceerd.

In artikel 294, lid 2, van de Handelswet is bepaald dat rente op rente slechts verschuldigd is indien dit is overeengekomen.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Informatie over de basisrente en de wijzigingen daarvan is beschikbaar in het Engels en het Bulgaars op de website van de Bulgaarse nationale bank: http://www.bnb.bg/.

De Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de Handelswet en de andere bovengenoemde wetteksten zijn in het Bulgaars beschikbaar op de website www.lex.bg.

De Wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de Handelswet en Decreet nr. 426 van de ministerraad van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen zijn in het Bulgaars ook beschikbaar op de website www.tita.bg.

Laatste update: 25/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website