Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Procentu likmes

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

„Likumā noteiktie procenti” Somijas tiesību aktos nozīmē gan procentu likmi, kas piemērojama nesamaksātam parādam pirms apmaksas termiņa, gan soda procentiem par kavētiem maksājumiem. Noteikumi par abu veidu likumā noteiktajiem procentiem ir izklāstīti Procentu likumā (Nr. 633/1982). Pienākums maksāt procentus vai soda procentus par kavētiem maksājumiem ir noteikts Procentu likumā, ja vien debitora pienākums, uzņēmējdarbības prakse vai tiesību akti neparedz citādi (Procentu likums, 2. sadaļas 1. punkts).

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Par parādiem maksājamie procenti. Debitoram nav jāmaksā procenti par periodu pirms parāda apmaksas termiņa (Procentu likums, 3. sadaļas 1. punkts). Tomēr ir iespējams vienoties, ka ir jāmaksā procenti. Ja par saistībām maksāt procentus panākta vienošanās, nenosakot procentu likmi, debitoram jāmaksā gada procenti saskaņā ar Procentu likuma 12. sadaļā minēto atsauces likmi (Procentu likums, 3. sadaļas 2. punkts).

Patērētāju noslēgtajiem kredītlīgumiem par skaidras naudas izņemšanu piemērojami Patērētāju aizsardzības likuma (Nr. 38/1978) 7. panta 17.a sadaļas noteikumi, kas paredz — ja kredīta summa vai kredītlimits ir mazāks par 2000 EUR, kredīta gada procentu likme nedrīkst pārsniegt Procentu likuma 12. sadaļā minēto atsauces likmi, kam pieskaitīti 50 %.

Soda procenti par kavētiem maksājumiem. Līgumos, uz kuriem attiecas Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos (Nr. 30/2013), likumā noteiktie procenti par nokavētiem maksājumiem ir astoņus procentpunktus augstāki par attiecīgajā laikā spēkā esošo atsauces likmi (Procentu likums, 4.a sadaļas 1. punkts), t.i., pašlaik likme ir 8,5 %. Citos līgumos likumā noteiktie soda procenti par kavētiem maksājumiem ir septiņus procentpunktus augstāki par attiecīgajā laikā spēkā esošo atsauces likmi (Procentu likums, 4. sadaļa), t.i., pašlaik likme ir 7,5 %.

Attiecībā uz patērētāju parādiem Procentu likuma noteikumi par soda procentiem kavētiem maksājumiem ir obligāts tiesību akts, un nav iespējams vienoties par augstāku procentu likmi kavētiem maksājumiem (Procentu likums, 2. sadaļas 2. punkts). Citu parādu gadījumā par procentu likmi kavētiem maksājumiem ir iespējams vienoties. Tomēr līgumos, uz kuriem attiecas Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos, nav iespējams vienoties, ka kreditoram nav tiesību iekasēt soda procentus par kavētiem maksājumiem; ja debitors ir līgumslēdzējs, nav iespējams vienoties, ka procentu likme kavētiem maksājumiem ir zemāka nekā saskaņā ar Procentu likuma 4.a sadaļas 1. punktā noteikto (Likuma par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos 8. sadaļa).

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Procentu likumā minētā atsauces likme ir procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro tās pēdējām refinansēšanas operācijām, kas veiktas pirms katra pusgada pirmās kalendārās dienas, un tā ir noapaļota līdz tuvākajam pusprocenta punktam (Procentu likums, 12. sadaļa).

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Neoficiāls Procentu likuma tulkojums angļu valodā atrodams http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Likuma teksts somu un zviedru valodā atrodams http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Korkolaki

Likuma par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos atrodams http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Patērētāju aizsardzības likums atrodams http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Lapa atjaunināta: 22/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu