Interest rates

National information on how each EU country calculates statutory interest rates.

Calculation of statutory interest on judicial cooperation in civil and commercial matters can be relevant under several European Union law instruments. However, these instruments do not regulate details on statutory interest and therefore it is national law which stipulates how and on which basis statutory interest rates are to be calculated.

In a cross-border case, such information can be relevant and access to such information necessary. Therefore, the European Judicial Network in civil and commercial matters established factsheets which provide information on how statutory interest is defined by the Member States, whether national law provides for statutory interest and if so, on which legal basis and at which rate/amount. Information can also be found on the circumstances and conditions under which these rates apply and how they are calculated.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 26/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Törvényes kamat - Belgium

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A törvényes kamat az azon pótlólagos összeg kiszámításához használt százalék, amelyet a hitelezőjét időben ki nem fizető adósnak kell megfizetnie.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Polgári ügyekben (magánszemélyek között vagy magánszemély és kereskedő között) a törvényes kamatot a 12 hónapos EURIBOR kamatláb (európai bankközi kamatláb) plusz 2% hozzáadásával számítják.

A kereskedelmi ügyleteket (azaz a kereskedők és/vagy üzleti vállalkozások közötti ügyleteket) a kereskedelmi ügyletek késedelmes kifizetése elleni fellépésről szóló 2002. augusztus 2-i törvény (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) szabályozza. Az ügylet feleinek eltérő megállapodása (szerződéses kamatláb) hiányában ez a kamatláb kerül alkalmazásra.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kereskedelmi ügyletekre vonatkozó kamatláb hat havonkénti kiigazítása a Belga Hivatalos Közlönyben kerül közzétételre (Belgisch staatsblad - Moniteur belge weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.ejustice.just.fgov.be/)

További tájékoztatás a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat weboldalán található (A link új ablakot nyit meghttp://economie.fgov.be/)

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

További ingyenes tájékoztatás a Szövetségi Gazdasági Közszolgálat weboldalán található (A link új ablakot nyit meghttp://economie.fgov.be/)

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Bulgária

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A Bolgár Köztársaságban a törvényes kamat szabályozás tárgyát képezi, a jogszabályok azonban jelenleg nem határozzák meg annak fogalmát.

A jogelmélet szerint a „törvényes kamat” olyan kamat, amely nem megállapodáson (ebben az esetben szankciót jelentene), hanem jogszabályon alapul. Valamely pénzügyi kötelezettség késedelmes fizetése esetén késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatot (késedelmi kamatot) kell felszámítani. Pénztartozás kifizetésének késedelme esetén a jogosultnak minden esetben a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamattal növelt összeg jár (lásd a kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény [ZZD] 86. cikke (1) bekezdésének első mondatát). A Legfelsőbb Semmítőszék (Varhoven kasatsionen sad) (VKS) egységes ítélkezési gyakorlata szerint a pénzbeli kötelezettség bármilyen be nem tartása késedelmes fizetésnek minősül, és feljogosítja a hitelezőt arra, hogy késedelmi kártérítést követeljen, amely a ZZD 86. cikkének (1) bekezdésében foglalt általános szabály értelmében a késedelem időpontjától esedékes törvényes kamatnak minősül. Határozott időre szóló kötelezettség esetén az adós a fizetési határidő lejárta után esik késedelembe, ha pedig a teljesítés napját nem határozták meg, az adós akkor van késedelemben, miután őt a hitelező a ZZD 84. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően a teljesítésre felhívta. A törvényes kamat követelése tehát a következő elemeket tartalmazó körülmények összességéből ered: tőketartozás áll fenn, ez a tartozás esedékessé vált és a fizetési kötelezettséget nem teljesítették; a szóban forgó követelés a teljesítés elmaradása által objektíve és logikusan okozott kár megtérítésére irányul. A kamatkövetelés járulékos jellegű, de bizonyos mértékig önálló a főköveteléshez képest, és a hitelezőt az ilyen követelés előterjesztésére feljogosító lényeges elemek közé tartozik a nemteljesítésre való hivatkozás, azaz a fizetendő tőkeösszeggel tekintetében a megfelelő magatartás hiánya.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (1) bekezdése szerint a pénzügyi kötelezettség teljesítésével késedelembe eső kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamatot köteles fizetni. A törvényes kamat mértékét a Miniszterek Tanácsa határozza meg.

A ZZD 86. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 48/1., 2011.2.23.) átültetése céljából a Miniszterek Tanácsa elfogadta a levában és devizában fizetendő késedelmi kamatok törvényes mértékének meghatározásáról szóló, 2012. május 29-i 100. sz. (2012. július 1-jén hatályba lépett, hatályon kívül helyezett) rendeletet, és a késedelmi kamatok törvényes mértékének megállapításáról szóló, 2014. december 18-i 426. sz. (2015. január 1-jén hatályba lépett) kormányrendeletet, amelynek értelmében a tartozás esedékessé válását követően a késedelmi kamat törvényes mértéke a Nemzeti Bank által megállapított alapkamat plusz 10 százalékpont. A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamat éves mértéke a Bolgár Nemzeti Bank által az adott évre megállapított, január 1-jétől vagy július 1-jétől irányadó alapkamat 10 százalékponttal megnövelt értékének felel meg. A törvényes késedelmi kamat napi mértéke az éves kamat 1/360-ad része. Az adott év január 1-jén érvényes kamat irányadó az adott év első félévének idejére, a július 1-jén érvényes kamat pedig irányadó a második félévének idejére.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Bolgár Nemzeti Bank az igazgatótanács által kidolgozott módszertan segítségével teszi közzé az adott időszakra irányadó alapkamatot, amelyet közzétesz a Hivatalos Közlönyben is. Az alapkamatot és annak változásait a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján teszik közzé: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnb.bg/. Az említett honlapon megtalálható az alapkamat megállapítására szolgáló módszertan is.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 10. cikkének (3) bekezdése szerint a késedelmi kamat után járó kamatot (kamatos kamat) a Bolgár Nemzeti Bank szabályai szerint kell megfizetni. Ilyen szabályokat ugyanakkor nem tettek közzé.

A kereskedelmi törvény (Targovski zakon) 294. cikkének (2) bekezdése értelmében kereskedelmi ügylet megkötése esetén a felek kifejezett hozzájárulásával a kamat után járó kamatfizetés köthető ki.

Ha egy kereskedelmi jogvitában törvényes kamatkövetelésre irányuló keresetet nyújtanak be, a keresetlevélhez csatolni kell egy nyilatkozatot, amely tartalmazza a követelt kamat összegének meghatározásához szükséges számításokat. Ez a nyilatkozat, amelyről a polgári perrendtartás (Grazhdanski protsesualen kodeks) 366. cikke rendelkezik, a kereset szabályszerűségének feltétele, aminek hiányában a felperest a bíróság felszólítja arra, hogy e közlés kézhezvételétől számított egy héten belül pótolja ezt a hiányosságot. Ha a felperes ezeket az utasításokat nem tartja be, a bíróság a keresetet annak törvényes kamatkövetelés iránti részében elutasíthatja.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az alapkamatra és annak változásaira vonatkozó információk a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján érhetőek el angol és bolgár nyelven: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnb.bg/.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény, valamint a fentiekben említett egyéb jogszabályok az alábbi honlapon érhetőek el bolgár nyelven: A link új ablakot nyit meghttps://www.lex.bg/.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény és a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló 2014. december 18-i 426. sz. kormányrendelet szintén elérhetőek bolgár nyelven az alábbi honlapon: A link új ablakot nyit meghttps://www.tita.bg/.

A törvényes kamat összege díjmentesen kiszámítható a lejárt tőkeösszegnek és az esedékességet követő időszaknak a következő elektronikus online kalkulátorok valamelyikébe történő bevitelével: A link új ablakot nyit meghttps://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html vagy A link új ablakot nyit meghttp://balans.bg.

Utolsó frissítés: 16/10/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Csehország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A kamatot általánosságban a 89/2012. törvény (polgári törvénykönyv) 1802-1806. szakaszai szabályozzák; meghatározásuk szerint ez egy pénzügyi szankció, amely automatikusan, ex lege kamat formájában akkor keletkezik, ha az adós valamilyen esedékes kifizetést nem teljesít. A törvényes kamat a másodlagos jognak (jelenleg a 351/2013. kormányrendelet) megfelelően került meghatározásra.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összege az adós késedelembe esésének első napján hatályban lévő jogszabályok szerint kerül kiszámításra.

A 2013. október 16-i 351/2013. cseh kormányrendelet 2014. január 1-je óta hatályos. Meghatározza a késedelmi kamat összegét és az adósság behajtásával kapcsolatos költségeket, a felszámoló, a csődbiztos és a jogi személyt képviselő szerv bíróság által kinevezett tagjának javadalmazását, valamint szabályoz bizonyos kérdéseket a Kereskedelmi Közlönnyel és a jogi és természetes személyek nyilvántartásával kapcsolatosan. A rendelet értelmében a késedelmi kamat évi összegének alapja a Cseh Nemzeti Bank által a késedelem által érintett naptári időszak első napjára meghatározott repokamatláb, plusz nyolc százalékpont. Ez a kamatösszeg ezt követően változatlan marad a késedelem ideje alatt.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A 351/2013. kormányrendelet hatályba lépését megelőzően kezdődött késedelem kamatját korábban hatályban lévő jogszabály, azaz a 142/1994. kormányrendelet szabályozza; mindig hivatkozni kell a késedelem első napján hatályban lévő változatra.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A link új ablakot nyit meghttp://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Utolsó frissítés: 31/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Törvényes kamat - Németország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 246. szakasza határozza meg a törvényes kamatlábat. Ha egy adósságra törvény alapján vagy egy jogügylet keretein belül kamatot kell fizetni, eltérő rendelkezés hiányában a kamatláb évi négy százalék.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamatláb alkalmazásának kritériumai

(amennyiben szükséges)

Jogalap

4 %

Szokásos ráta, kivéve ha külön rendelkezés mást ír elő vagy megállapodás születik a rátától való eltérésről

A német polgári törvénykönyv 246. szakasza

5 %

(A késedelmi kamat kivételével) kétoldalú kereskedelmi ügyletek esetében, kivéve ha a mást előíró külön rendelkezések egyike alkalmazandó

A német polgári törvénykönyv 352. szakasza (Handelsgesetzbuch, HGB)

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

Ha a hitelfelvevő nem teljesíti az adósság visszafizetését

A német polgári törvénykönyv 288. szakaszának (1) bekezdése

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 9 százalékpont (*)

Ha a hitelfelvevő nem teljesít egy kifizetési igényt és az alapul szolgáló jogügyletnek nem részes fele

A német polgári törvénykönyv 288. szakaszának (2) bekezdése

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

Ha a fogyasztó nem teljesít egy fogyasztói hitelmegállapodást, kivéve, ha jelzálogszerződése is van

A német polgári törvénykönyv 497. szakasza (1) bekezdésének 1. mondata

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont vagy 9 százalékpont(*)

Pénzügyi adósság esetében a peres eljárás megindításának napjától (kereset/idézés kézbesítése), legkorábban az esedékesség napjától

A német polgári törvénykönyv 291. szakasza

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 5 százalékpont (*)

A jogi költségek esetében a költségek megállapítására irányuló kérelem beérkezésének napjától, illetve az esedékesség napjától, feltéve, hogy az ítélet kihirdetésének napjától nem szükséges kérelem.

A német polgári perrendtartásról szóló törvény (Zivilprozessordnung, ZPO) 104. szakasza (1) bekezdésének 2. mondata

A német jog által előírt alapkamatláb plusz 2% (*), de legalább 6%

Csekkel vagy váltóval kapcsolatos ügyletek esetében a több mint 6%-os törvényes kamatláb kizárólag a belföldi váltóra vagy csekkre alkalmazandó

A csekkről szóló német törvény (Scheckgesetz) 45. és 46. cikke;

A váltóról szóló német törvény (Wechselgesetz) 28., 48. és 49. cikke

(*) A német jog által meghatározott alapkamatláb NEM azonos az EKB alapkamatlábával. A kiszámításának részletei a 3. kérdésben olvashatóak.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A német jog által meghatározott alapkamatláb nem azonos az EKB alapkamatlábával. A német polgári törvénykönyv 247. szakasza alapján kerül kiszámításra, és minden év január 1-jével és július 1-jével változik. A német polgári törvénykönyvnek megfelelően, az alapkamatláb áttekintése időszakonkénti bontásban német és angol nyelven hozzáférhető az alábbi címen:

A link új ablakot nyit meghttps://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

A német polgári törvénykönyv 289. szakasza értelmében a késedelmi kamatra nem kerül felszámításra kamat (a kamatos kamat tilalma).

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A német polgári törvénykönyv német és angol nyelven elérhető az alábbi címen:

A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

A többi fent említett törvény és rendelet német nyelven az alábbi címeken érhető el:

A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (polgári perrendtartásról szóló törvény, angol nyelven is)

A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (kereskedelmi törvénykönyv, részben angol nyelven is)

A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (a csekkről szóló törvény)

A link új ablakot nyit meghttp://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (a váltóról szóló törvény)

Utolsó frissítés: 17/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Észtország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kötelmi jogi törvény 113. szakasza szerint, ha a fizetési kötelezettséget késedelmesen teljesítik, a hitelező késedelmi kamat fizetését (a késedelmes teljesítés szankciója) követelheti az adóstól a kötelezettség esedékessé válásától annak szabályszerű teljesítéséig terjedő időszakra.

Abban az esetben, ha a szerződésben nem állapodtak meg a késedelmi kamat mértékéről, a hitelező a törvényben meghatározott összegű kamatot követelheti. A kötelmi jogi törvény 113. szakaszának (1) bekezdése szerint a törvényes kamatláb a törvény 94. szakaszában meghatározott kamatláb plusz évi nyolc százalék.  A törvény 94. szakaszának (1) bekezdése értelmében a kamatláb féléves alapon kerül alkalmazásra, és megegyezik az Európai Központi Bank irányadó refinanszírozási műveleteire vonatkozó, minden év január 1-je vagy július 1-je előtt alkalmazandó legutóbbi kamatlábbal.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi jogi törvény 94. szakaszában meghatározott kamatlábat az Eesti Pank (az Észt Nemzeti Bank) évente két alkalommal, a honlapján és az „Ametlikud Teadaanded” nevű hivatalos lapban teszi közzé. A törvényes kamat kiszámításakor ehhez a kamatmértékhez a törvény 113. szakaszának (1) bekezdése értelmében nyolc százalékot hozzá kell adni.

2019 második felében a 94. szakaszban előírt ráta 0,00 % volt, így a törvényes kamatláb 0,00 %+8 %=8,00 % volt.

Észtországban nincsenek különböző mértékű törvényes kamatok. A kötelmi jogi törvény 113. szakasza pénzbeli kötelezettség teljesítésének bármilyen késedelme esetén egységesen alkalmazandó.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A törvényes kamat kiszámítására vonatkozó további észt nyelvű tájékoztatás található például a A link új ablakot nyit megTarbijaveeb fogyasztóvédelmi honlapon és a jogi segítségnyújtással foglalkozó A link új ablakot nyit megJurist Aitab oldalon.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kötelmi jogi törvény A link új ablakot nyit megaz állami hivatalos közlöny honlapján került közzétételre, angol fordítása pedig A link új ablakot nyit megitt érhető el.

Az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveletekre alkalmazott legfrissebb kamatlábakról szóló tájékoztatás A link új ablakot nyit megaz Észt Nemzeti Bank honlapján található.

Utolsó frissítés: 19/04/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Írország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Kamat alkalmazásáról a jogszabályok számos körülmény fennállása, például kereskedelmi ügyletekben előforduló késedelmes fizetés, bírósági ítélettel megállapított tartozás, adófizetés elmulasztása vagy késedelme esetén rendelkeznek.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az alábbi táblázatban rögzített törvényes kamatlábak a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett követelések szempontjából relevánsak.

A törvényes kamat összege/mértéke

A törvényes kamat alkalmazásának kritériumai

(szükség esetén, például késedelem, fogyasztói szerződés stb. esetén)

Jogalap

8%

Bírósági ítélettel megállapított tartozásra az ítélet jogerőre emelkedésétől kezdve alkalmazandó kamat.

Debtors (Ireland) Act 1840 (az írországi adósokról szóló 1840. évi törvény) 26. cikke

és

Courts Act 1981 (a bíróságokról szóló 1981. évi törvény) 20. cikke

és

S.I. 12/1989 (12/1989 törvény) - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989 (a bírósági ítélettel megállapított tartozásra alkalmazandó kamatról szóló 1981. évi törvény)

8 %

Amennyiben bíróság valamely személyt pénzösszeg megfizetésére kötelez, bizonyos esetekben ezzel együtt elrendelheti azt is, hogy a jogalap felmerülése és az ítélet meghozatalának napja közti időszak egészére vagy egy részére esedékes pénzösszeg teljes összegére vagy egy részére kamatot fizessen.

Courts Act 1981 22. cikkének (1) bekezdése

és

Courts and Courts Officers Act 1995 (a bíróságokról és a bírósági tisztségviselőkről szóló 1995. évi törvény) 50. cikke

és

S.I. 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

A kamat a bíróság által megítélt költségekre e költségek összege megállapításának napjától kezdve alkalmazandó (függetlenül attól, hogy azt a felek megállapodása rögzíti-e vagy bírósági tisztségviselő méri-e fel a költségeket).

a Civil Liability and Courts Act 2004 (a polgári jogi felelősségről és a bíróságokról szóló 2004. évi törvény) 41. cikkével módosított Courts and Courts Officers Act 2002 (a bíróságokról és a bírósági tisztségviselőkről szóló 2002. évi törvény) 30. cikke

és

S.I 544/2004 (544/2004 törvény; hatályba léptető rendelkezés)

Az Európai Központi Bank (minden év január 1-jén és július 1-jén) irányadó refinanszírozási kamatlába 8 százalékponttal megnövelt mértékben

Hitelező késedelmi kamat megfizetését követelheti a 2013. március 16-át követően megkötött kereskedelmi szerződések keretében bekövetkezett fizetési késedelem esetén

Statutory Instrument (S.I.) No. 580/2012 (580/2012 törvény) – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012 az Európai Közösségekről [kereskedelmi ügyletekben bekövetkező fizetési késedelemről] szóló 2012. évi rendelkezések)

Az Európai Központi Bank (minden év január 1-jén és július 1-jén) irányadó refinanszírozási kamatlába 7 százalékponttal megnövelt mértékben

Hitelező késedelmi kamat megfizetését követelheti a 2002. augusztus 7. és 2013. március 15 között megkötött kereskedelmi szerződések keretében bekövetkezett, 5 €-t meghaladó fizetési késedelem esetén

Statutory Instrument (S.I.) No. 388/2002 (388/2002 törvény) – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2002 (az Európai Közösségekről [kereskedelmi ügyletekben bekövetkező fizetési késedelemről] szóló 2002. évi rendelkezések)

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

N/A. Lásd a fenti táblázatot.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A jogszabályok interneten a következő címen érhetők el: A link új ablakot nyit meghttp://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Utolsó frissítés: 17/12/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Görögország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A görög jog rendelkezik a törvényes kamatról. A törvényes kamat a törvény által közvetlenül előírt kamatláb, azaz a tőke százaléka a megadott időszakban. A törvényes kamat leggyakoribb formája a késedelmi kamat, azaz az a kamat, amellyel az adós attól az időponttól tartozik, amikor késedelembe esett. A polgári törvénykönyv 301., 346., 529., 720., stb. cikkei más esetekben is rendelkeznek törvényes kamatról.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A késedelmes fizetés miatt fizetendő törvényes kamatláb rendszerint két százalékponttal haladja meg a Görög Nemzeti Bank kormányzójának határozatában korábban meghatározott maximális szerződéses kamatlábat, amelyet 2001-ben harmonizáltak az Európai Központi Bank megfelelő kamatlábával (a Monetáris Tanács 47/2000. határozata, a 2842/2000. törvény 3. cikkének (2) bekezdése). Jelzésképpen a nem banki büntetőkamatláb (az 1946-tól 1979-ig következetesen alkalmazott) 12 %-tól (1992-ben) 44 %-ig terjedt (amikor is fokozatosan csökkenni kezdett). Jelenleg 7,30 %.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Görög Nemzeti Bank weboldalán található egy táblázat a nem banki kamatlábakról (1946. óta) (A link új ablakot nyit meghttp://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), bár ez a weboldal nem szolgál automatikus módszerrel a törvényes kamatláb kiszámítására, ahogy azt más weboldalak, mint például a NOMOS vagy az ISOKRATIS (dsanet) teszik.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Görög Nemzeti Bankhoz igen, de a többiekhez nincs, mivel azok előfizetésen alapuló szolgáltatások.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Spanyolország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Spanyolországban a törvényes kamat a felek közötti megállapodás hiányában hivatott kiegészítő jogorvoslatot biztosítani a kártérítés meghatározására, ha az adós nem teljesít. A polgári törvénykönyv (Código Civil) 1108. cikke rendelkezik erről, és előírja, hogy a kifizetetlen adósságnak készpénzben kell lennie, vagy készpénzzé kell váltani.

A törvényes kamatnak nincs kifejezett fogalommeghatározása.

Azonban a törvényes kamatnak különböző típusai léteznek. A leggyakoribb a fent említett típus, amelyre a polgári törvénykönyv is utal. Más esetekben azonban a jog meghatároz külön kamatlábakat, amelyeket gyakran a törvényes kamatlábhoz bizonyos százalék hozzáadásával kapunk. Azokban az esetekben, amikor ezek a kamatlábak alkalmazandóak, akár „törvényes kamatlábnak” is tekinthetőek abban az értelemben, hogy a törvény határozza meg őket. Ezek közé tartoznak a következők:

- a jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény (Ley Hipotecaria) 114. cikkét, és a fő lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamat háromszorosában, azaz jelenleg 11,5%-ban korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli,

- a fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. cikke ezen műveletekre nézve a törvényes kamat 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt,

- a kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke az Európai Központi Bank által az adott naptári negyedév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatlábhoz (jelenleg 0,250%) 8 pontos (2013-ig 7 pontos) különbözetet ad hozzá,

- a biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. cikke a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna,

- az ítélet meghozatalát követő kamat (interés procesal), amelyet a polgári perrendtartásról szóló 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke említ; a cikk kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két ponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek által megállapodott kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben kikötött ráta alapján számított éves kamat válik esedékessé.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kamatlábról minden évben a költségvetési törvény rendelkezik.

A rátát a 2016. évi állami költségvetésről szóló 2015. október 29-i 48/2015. törvény (Presupuestos Generales del Estado) 34. kiegészítő rendelkezése határozta meg 2016-ra:

- 3,00 százalék 2016. december 31-ig.

A Spanyol Nemzeti Bank által közzétett kamatlábak alakulása megtekinthető az alábbi címen:

A link új ablakot nyit meghttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Ahogy az az előző kérdésre adott válaszban is ismertetésre került, a polgári törvénykönyv 1108. cikkében a kifizetetlen pénzügyi követelésekkel kapcsolatos ellentételezés meghatározásához előírt törvényes kamaton kívül különböző típusú más törvényes kamatok is léteznek. Ezek közé tartoznak a következők:

- a jelzáloghitelt illetően a 2013. május 14-i 1/2013. törvény módosította a jelzáloghitelről szóló törvény 114. cikkét, és a fő lakóhely megvásárlásához felvett kölcsön esetében a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábat a törvényes kamat háromszorosában, azaz jelenleg 11,5%-ban korlátozta, ha a jelzálog magát a lakást terheli,

- a fogyasztói hitelszerződésekről szóló 16/2011. törvény (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. cikke ezen műveletekre nézve a törvényes kamat 2,5-szeresében állapítja meg a felső határt,

- a kereskedelmi ügyletek során a késedelmes fizetés elleni fellépésről szóló 3/2004. törvény (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. cikke az Európai Központi Bank által az adott naptári negyedév első napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatlábhoz (jelenleg 0,250%) 8 pontos (2013-ig 7 pontos) különbözetet ad hozzá,

- a biztosítási szerződéseket illetően a biztosítási szerződésekről szóló 1980. október 8-i 50/1980. törvény (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. cikke a biztosítótársaságoknak az általuk aláírt biztosítási szerződéseken alapuló kárigénnyel érintett személyek részére nyújtandó kártérítés fizetésében bekövetkezett indokolatlan késedelmeit olyan éves kamatláb fizetésével szankcionálja, amely a kifizetés esedékessé válásakor hatályos kamat 50%-kal megnövelt értékével egyezik, bár a bíró a biztosítóra nem róhat ki 20%-nál kisebb éves kamatot akkor, ha már két év eltelt a kártérítési igény keletkezésétől anélkül, hogy a kárigényt kifizették volna,

- az ítélet meghozatalát követő kamat (interés procesal), amelyet a polgári perrendtartásról szóló 2000. január 7-i 1/2000. törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. cikke említ; a cikk kimondja, hogy miután egy készpénzfizetést elrendelő ítéletet vagy határozatot első fokon meghoztak, a hitelező javára a két ponttal megnövelt törvényes kamatláb, a felek által megállapodott kamatláb vagy egy külön jogszabályi rendelkezésben kikötött ráta alapján számított éves kamat válik esedékessé.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatlábak alakulása az előző válaszban feltüntetett weboldalon megtekinthető.

A link új ablakot nyit meghttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, a következő weboldalon:

A link új ablakot nyit meghttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Horvátország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A törvényes kamat (zakonska kamata) az a kamat, amit valamely pénzügyi kötelezettség kötelezettje egy fennálló, meghatározott pénzösszeg kifizetése iránti követelés után fizetni köteles. Ezért a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő kötelezett a tőkeösszegen felül törvényes kamatot is köteles fizetni.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamatra vonatkozó általános szabályozást a kötelmi jogokról szóló törvény (Zakon o obveznim odnosima) (a Narodne Novine [NN; A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye], 35/05., 41/08., 125/11. és 78/15. sz.) tartalmazza – 29–31. cikk. E törvény rendelkezései irányadóak, amennyiben bizonyos személyek és meghatározott jogviszonyok tekintetében különös jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. E törvény értelmében félévente határozzák meg a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő késedelmi kamat mértékét, amelynek során öt százalékponttal emelik a kölcsönökre vonatkozó átlagos kamatlábat, amelyet nem pénzügyi vállalatok esetén egy évet meghaladó időtartamra hagytak jóvá és amelyet az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra számítottak ki, míg más jogviszonyokban három százalékponttal emelik az átlagos kamatlábat.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott átlagos kamatláb 4,68%. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő törvényes kamat mértéke 9,68%, más jogviszonyok (például hitelszerződésen és más magánjogi szerződésen alapuló viszonyok, szerződésen kívüli kötelmi viszonyok - kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás) esetében pedig 7,68%.

Meghatározott tartozások vonatkozásában a törvényes kamatot a pénzügyi műveletekről és csődegyezségről szóló törvény (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (a Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. és 78/15. sz.) mint különös jogszabály szabályozza. E törvény irányadó a késedelmes kifizetésekre a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben, amelyek keretében pénzügyi ellentételezésért terméket értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak. A szóban forgó törvény értelmében a késedelmes kifizetésekre alkalmazott törvényes kamat a referencia-kamatláb nyolc százalékponttal növelt mértékének felel meg. A referencia-kamatláb megegyezik a kölcsönökre vonatkozó, a nem pénzügyi vállalatok esetében egy évet meghaladó időtartamra jóváhagyott és az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra kiszámított átlagos kamatláb három százalékponttal csökkentett mértékével.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapjában.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott referencia-kamatláb mértéke 1,68 %. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben a késedelmes kifizetések utáni törvényes kamat mértéke 9,68%.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül érhető el: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül ingyen elérhető: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Olaszország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Olaszországban a törvényes kamat a pénzügyi kötelezettséghez kerül hozzáadásra.

A jogforrás az olasz polgári törvénykönyv (Codice Civile) 1282. cikke, amely megállapítja, hogy a kiegyenlített és fizetendő követelések automatikusan kamatoznak, kivéve, ha törvény vagy jogcím másként határoz.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az Olasz Kincstár dönt éves alapon a törvényes kamat összegéről egy minden év december 15-én kiadott rendeletben.

Ha a felek megállapodtak valamilyen kamatban, akkor a kamat az általuk meghatározott kamat lesz. A kamatról azonban írásban kellett megállapodni, és nem lehet nagyobb, mint az uzsora-ellenes törvényben (1996. március 7-i 108. sz. törvény) megengedett legnagyobb mértékű kamat, ellenkező esetben a kamat uzsorakamatnak és így érvénytelennek minősül. Ilyen esetben nem keletkezik kamattartozás (a polgári törvénykönyv 1815. cikke).

Ha a felek megállapodásra jutnak egyeztetett kamatláb alkalmazásáról, de az összeget nem határozzák meg, a törvényes kamatláb kerül alkalmazásra.

Az olasz jogrendszerben a késedelmi kamat helyzete részben eltér a törvényes kamat helyzetétől. A késedelmi kamat célja (az adós számára) a büntetés és (a hitelező számára) a kártérítés. Valamely pénzügyi kötelezettség nem teljesítésével függ össze, miután az érintett szolgáltatást a törvény vagy a felek által kötött megállapodások alapján kijelölt időben nem vagy késve fizették meg. Ahhoz, hogy a hitelező késedelmi kamatot követelhessen, az adósnak hátralékba kell esnie. A „hátralék” az adós késedelmére utal kötelezettségeinek teljesítésében. Ahhoz, hogy a hátralék alkalmazható legyen, a lejárati időpontnak el kellett telnie, és az adósnak a hivatalos felszólítást meg kellett kapnia: egy olyan hivatalos okiratot, amelyben a hitelező felhívja az adóst az esedékes fizetés teljesítésére.

A polgári törvénykönyv szerint a késedelmi kamatot a törvényes kamat alapján vagy jogszabály által meghatározott kamat alapján kell megfizetni. Ha azonban az adós hivatalos felszólítása előtt fizetendő kamat nagyobb volt, mint a törvényes kamat, akkor a késedelmi kamat ugyanaz az összeg lesz (a polgári törvénykönyv 1224. cikke).

A polgári törvénykönyv 1284. cikke szerint a törvényes kamatot a gazdasági és pénzügyi miniszter évente állapítja meg. A miniszter az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében közzétett rendeletben, a legfeljebb 12 hónapos futamidejű államkötvények átlagos éves hozama alapján módosítja a kamatot, figyelemmel az év során mért inflációs rátára. Ez az összeg legkésőbb az azon évet megelőző év december 15-ig kerül meghatározásra, amelyre a kamat vonatkozik. Amennyiben december 15-ig nem kerül új kamat meghatározásra, a meglévő kamat változatlanul megmarad a következő évre.

2017. január 1-je óta a törvényes kamat 0,1 %.

A kamatok időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

1 %

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2009. december 4-i miniszteri rendelet

1,5 %

2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2010. december 7-i miniszteri rendelet

2,5 %

2012. január 1-jétől 2013. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2011. december 12-i miniszteri rendelet

1 %

2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig

2013. december 12-i miniszteri rendelet

0,5 %

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig

2014. december 11-i miniszteri rendelet

0,2 %

2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig

2015. december 11-i miniszteri rendelet

0,1 %

2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig

2016. december 7-i miniszteri rendelet

A törvényes kamatnál nagyobb kamatot írásban meg kell határozni, ellenkező esetben a törvényes kamatot kell megfizetni.

Ha a felek nem döntöttek a kamatról, a kamat az eljárást elindító okirat előterjesztésének időpontjától számítva, a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön törvényben előirányzott kamattal lesz egyenlő (lásd alább). Ez a szabály a választottbírósági eljárást indító okiratra is alkalmazandó.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön jogszabály

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv végrehajtása céljából az olasz jogalkotó a módosított 231/2002. sz. törvényerejű rendeletet bocsátotta ki. Ez a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamatként kifejezetten a törvényes kamatnál nagyobb kamatot irányoz elő. A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet értelmében kereskedelmi ügylet „minden olyan, vállalakozások vagy vállalkozások és hatóságok között létrejött szerződés, amely díjfizetés ellenében kizárólag vagy elsősorban áruk leszállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozik”. A rendelet rendelkezése szerint egy kereskedelmi ügylet kapcsán „bárki, aki a díjfizetésben igazságtalanul késedelmet szenved, automatikusan, hivatalos fizetési felszólítás nélkül, a fizetési határidő lejártát követő napon érvénybe lépő késedelmi kamat fizetésére jogosult”, kivéve, ha az adós bizonyítani tudja, hogy a fizetés nem neki tulajdonítható okokból nem történt meg.

E törvény értelmében a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamat a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium által minden évben meghatározott kamaton alapszik, amelyet az alábbi táblázat összefoglal, meghatározva, hogy: a) a késedelem által érintett év első felében az alkalmazott kamat az azon év január 1-jén érvényben lévő kamat; b) a késedelem által érintett év második felében az alkalmazott kamat az azon év július 1-jén érvényben lévő kamat.

A késedelmi kamatláb időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet szerinti KÉSEDELMI KAMATLÁB TÁBLÁZAT

A 192/2012. sz. törvényerejű rendelet által bevezetett módosításokkal

12.12.31. előtt befejezett ügyletek

Kezdő dátum

Záró dátum

EKB kamatláb

Emelés mértéke

Összesen

Teljes kamatláb

2010/01/01

2010/06/03

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2010/01/01

2010/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/01/01

2011/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/07/01

2011/12/31

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

2012/01/01

2012/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2012/07/01

2012/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2013/01/01

2013/06/30

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

2013/07/01

2013/12/31

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

2014/01/01

2014/06/30

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

2014/07/01

2014/12/31

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

2015/01/01

2015/12/31

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/01/01

2016/06/30

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/07/01

2016/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Számos weboldal kínál a törvényes kamat és a késedelmi kamat kiszámítására szolgáló ingyenes szoftvert.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Törvényes kamat - Ciprus

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A ciprusi nemzeti jog nem rendelkezik a „törvényes kamat mértékéről”. A bíróság előtt kezdeményezett eljárás esetében azonban a bíró előre meghatározott mértékű törvényes kamat fizetését rendelheti el a kereset beérkezésének időpontjától a határozat meghozatalának napjáig, amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem rendelkeznek kamatfizetésről, vagy amennyiben a szerződésszegéssel vagy valamely megállapodás megszegésével kapcsolatban benyújtott kereset esetében az említett szerződés vagy megállapodás nem tartalmaz a kamatra vonatkozó kifejezett rendelkezést.

A kamat jelenlegi 3,5%-os mértékét a pénzügyminiszter külön rendeletben állapította meg, és annak megváltoztatására szintén ő jogosult.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Lásd az 1. kérdésre adott választ. A hatályos kamatláb 3,5%.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Nem alkalmazandó. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Nem alkalmazandó. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Litvánia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A késedelmes fizetés esetén alkalmazandó kamatra és kötbérre vonatkozó rendelkezéseket a következő jogszabályok tartalmazzák:

a Litván Köztársaság polgári törvénykönyve, 6. kötet,

a Litván Köztársaság törvénye a kereskedelmi szerződések keretében előforduló késedelmes fizetés megelőzéséről.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A polgári törvénykönyv 6.37. cikke szerint a kamatot törvény rögzíti vagy a felek megállapodása határozza meg, összhangban a vállalt kötelezettségekkel. Az adósnak emellett a kereset benyújtásának időpontjától a bíróság ítéletének teljes végrehajtásáig tartó időszakra is kell fizetnie kamatot, amelyet a törvényes kamatláb és a bíróság által megítélt összeg alapján kell számítani.

A Litván Köztársaság polgári törvénykönyvének 6.71. cikke szerint a kötbér az a törvényben, megállapodásban vagy bírósági ítéletben meghatározott pénzösszeg, amelyet az adós abban az esetben köteles fizetni, ha a kötelezettségét nem, vagy hibásan teljesítette (fix összegű szankció, késedelmi kamat). A kötbér megállapítható konkrét összegben vagy a mögöttes kötelezettség értékének százalékában. Kötbér a kötelezettség időben történő teljesítésének elmulasztására is megállapítható. Mértékét annak alapján kell meghatározni, hogy az adós hány napot, hetet, hónapot stb. késett a határidőhöz képest.

A polgári törvénykönyv 6.210. cikke szerint az az adós, aki pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti határidőre, a tartozás 5%-ának megfelelő mértékű éves kamatot köteles fizetni, hacsak törvény vagy megállapodás más kamatlábat nem határoz meg. Ha mindkét szerződő fél vállalkozó vagy magánjogi társaság, a tartozás 6%-ának megfelelő mértékű éves kamat fizetendő, hacsak törvény vagy megállapodás más kamatlábat nem határoz meg.

A kereskedelmi szerződések keretében előforduló késedelmes fizetés megelőzéséről szóló litván törvény célja a kereskedelmi szerződés keretében értékesített áru, nyújtott szolgáltatás és megvalósított építési beruházás esetében alkalmazandó fizetési határidő meghatározása, a késedelmes fizetés esetén alkalmazandó kamat összegének és számítási módjának szabályozása, valamint a hitelezőt a késedelmes fizetés esetén megillető jogok rögzítése. A törvényt minden olyan, gazdasági társaságok között vagy gazdasági társaság és közjogi szervezet között létrejött kereskedelmi szerződésre alkalmazni kell, amelynek keretében pénzfizetés ellenében árut szállítanak, szolgáltatást nyújtanak vagy építési beruházást valósítanak meg, és sor kerül pénzfizetésre. E törvény szerint a késedelmi kamatláb az Európai Központi Bank legutóbbi irányadó refinanszírozási művelete esetében alkalmazott A link új ablakot nyit megfix kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékével egyezik meg akkor, ha az irányadó refinanszírozási művelet fix összegű tendereljárás alapján valósult meg, illetve az eljárásból kiadódó határkamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékével, ha az Európai Központi Bank legutóbbi irányadó refinanszírozási művelete változó kamatú tendereljárás alapján valósult meg.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Ezekkel az információkkal szükség esetén a jogsegélyt nyújtó személyek szolgálnak.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen.

Utolsó frissítés: 15/10/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Luxemburg

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A törvényes kamatláb a törvény által évente meghatározott kamatláb, amely az esedékes összeg késedelmes fizetése esetén alkalmazandó, amennyiben a felek korábban nem egyeztek meg más kamatláb alkalmazásában.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A link új ablakot nyit megA 2000. június 29-i 2000/35/EK irányelvet átültető 2004. április 18-i törvény óta a kereskedelmi ügyletekhez (azaz vállalkozások, illetve vállalkozások és hatóságok között lebonyolított olyan ügyletekhez, amelyek fizetés ellenében áruk szállítását vagy szolgáltatás nyújtását eredményezik) kapcsolódó késedelmes fizetés esetén alkalmazott kamatlábat külön határozzák meg, hivatkozással a marginális kamatlábra, amely az Európai Központi Bank által az adott félév első naptári napja előtt lebonyolított legutóbbi fő refinanszírozási műveletnél alkalmazott változó kamatú tender eljárás eredménye. Késedelmes fizetés esetén ezen kamatot kamatfelárral kell növelni (amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik a 2004. április 18-i, késedelmes fizetésekről és késedelmi kamatlábakról szóló módosított törvény 3. szakaszával összhangban).

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A link új ablakot nyit megLEGILUX

A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 15/10/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Magyarország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47. §-a határozza meg a törvényes kamat mértékét, amely a jegybanki kamatszabályozáshoz kötődik. A forintban meghatározott pénztartozás után járó törvényes kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal, amelyet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa határoz meg. Idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, vagy, ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kamat jogalapja a törvény (Ptk.), mely abból indul ki, hogy a kamat az idegen pénz ára, amelyet a felek eltérő megállapodása hiányában (pl. ingyenes pénzhasználat, kamatmentesség) minden pénztartozás kötelezettjének meg kell fizetnie. A pénztartozásra alkalmazandó törvényes kamat egy-egy naptári félévben állandó: az érintett félév első napján érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére, függetlenül attól, hogy a félév során a jegybanki alapkamat mértéke miként változik.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Nincs.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, a Ptk. elérhető a A link új ablakot nyit megNemzeti Jogszabálytárban. A jegybanki alapkamat mértékére vonatkozó információk a Magyar Nemzeti Bank A link új ablakot nyit meghonlapján érhetők el.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Málta

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A máltai jogban nem szerepel a „törvényes kamat” kifejezés, helyette a „törvényes késedelmi kamat” terminus van használatban. A kifejezés a Máltai Kereskedelmi Törvénykönyvben található, a következő meghatározással: „egyszerű késedelmi kamat, amelynek mértéke megegyezik a referencia-kamatláb összegével, és legalább nyolc százalék (8 %)”.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A máltai jog csak egy kamatlábról rendelkezik, és ez nyolc százalékos (8 %). Ennek a kamatlábnak a jogalapját a máltai törvénytár 13. fejezete, a Kereskedelmi Törvénykönyv jelenti, egész pontosan az említett törvénykönyv II. címének IA alcíme.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A hitelező késedelmi kamatra a szerződésben meghatározott fizetési határnap vagy határidő lejáratát követő naptól jogosult. Ha viszont a szerződés nem állapítja meg a fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, a hitelező a késedelmi kamatra az alábbi határidők bármelyikének lejártakor jogosulttá válik:

  • harminc naptári nappal a számla adós általi kézhez vételének napját követően;
  • harminc naptári nappal az áru kézhezvételi vagy a szolgáltatás igénybevételi napját követően olyan esetekben, amikor a számla kézhez vételének dátuma bizonytalan;
  • harminc naptári nappal az áru kézhezvételi vagy a szolgáltatás igénybevételi napját követően olyan esetekben, amikor az adós korábban kapja kézhez a számlát, mint az árut vagy szolgáltatást;
  • harminc naptári nappal azután, hogy a törvény szerinti megállapodás vagy a szerződés értelmében a terméket igazolni vagy hitelesíteni kell, és az adós korábban kapja kézhez a számlát, illetve azon a napon, amelyen ez a jóváhagyás vagy igazolás megtörténik.

Az érintett év első félévére vonatkozó referencia-kamatláb a folyó év január 1-jén érvényben lévő kamatláb lesz, a szóban forgó év második félévére pedig az adott év július 1-jétől érvényben lévő kamatláb vonatkozik.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A máltai törvénytár A link új ablakot nyit meg13. fejezete, a Máltai Kereskedelmi Törvénykönyv szabadon hozzáférhető az interneten.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Hollandia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Hollandiában van törvényes kamat. Ez az a kamat, amelyet a hitelező törvényesen követelhet fizetési késedelem esetén.

Különbség van a nem kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat (a polgári törvénykönyv 6:119. cikke) és a kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat (a polgári törvénykönyv 6:119a. cikke) között.

A nem kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat alkalmazandó a magánszemélyekkel vagy fogyasztókkal kötött minden megállapodásra.

A kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat alkalmazandó a vállalkozásokkal és kormányzati szervezetekkel kötött minden megállapodásra.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A nem kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat 2%. A kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos törvényes kamat 8%.

A törvényes kamat változhat.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Utolsó frissítés: 16/11/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Ausztria

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 1000. szakasza szabályozza a törvényes kamatlábakat. A késedelmi kamatlábakat a társaságok közötti, valamint a társaságok és a közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az ABGB 1333. szakasza és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB) 456. szakasza szabályozza.

Az ABGB 1000. szakasza arra a kamatra vonatkozik, „amelyet a törvény előír vagy amely rátáját nem határozták meg”. Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése ezenkívül kiköti azokat az eseteket, amikor kamatra kamat számítható fel (kamatos kamat).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének megfelelően a törvényes kamat évi négy százalék. Ugyanez a mértéke az ABGB 1333. szakasza (1) bekezdésének és az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének együttes alkalmazása esetén járó törvényes késedelmi kamatnak is. Ez a kamat alkalmazandó az egyoldalú kereskedelmi ügyletekre is.

A társaságok közötti, valamint a társaságok és közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az UGB 456. szakaszának megfelelően a fennálló tartozások késedelmes visszafizetésére az alapkamatláb plusz 9,2 százalékpont késedelmi kamatlábat kell alkalmazni. Az adott félévre vonatkozó alapkamatláb az a kamatláb, amely az időszak első naptári napján érvényben volt. Az alapkamatláb megtalálható az Osztrák Nemzeti Bank weboldalán, a http://www.oenb.at címen, „Allgemeines” / „Wichtige Zinssätze” alatt.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése szerint a hitelező akkor számíthat fel kamatot egy pénzkövetelésre, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. A felek közötti megállapodás hiányában is felszámítható évi négy százalékos kamatos kamat a peres eljárás megindításának napjától (azaz attól a naptól, amikor a keresetlevelet kézbesítik az alperesnek), amennyiben a felperes kamatot is követel. Az osztrák jog nem tiltja a kamatos kamatot.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az osztrák polgári törvénykönyv és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv fent említett rendelkezései ingyenesen hozzáférhetőek (német nyelven) az Osztrák Szövetségi Kancellária (Bundeskanzleramt) weboldalán (A link új ablakot nyit meghttp://www.ris.bka.gv.at/), „Bundesrecht” / „Bundesrecht konsolidiert” alatt.

Utolsó frissítés: 11/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Lengyelország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A polgári törvénykönyvről szóló – 1964. április 23-i (módosított) törvény [a Lengyel Köztársaság „Dziennik Ustaw” című 2014. évi Jogi Közlönyének 121. sz., a továbbiakban: a CC] 359. cikkének (1) bekezdése értelmében, egy pénzösszeg után kamat csak akkor esedékes, ha az jogügyletből, jogszabályból, bírósági határozatból vagy egy másik illetékes hatóság határozatából következik. Ha a kamat szintje másként nincs meghatározva, a törvényes kamat a Lengyel Nemzeti Bank referencia-kamatlába és 3,5 százalékpont összegének megfelelő mértékben esedékes.

Másrészről, ami a késedelmi kamatot illeti, a CC. 481. cikkének (2) bekezdése szerint ha nincs kikötve késedelmi kamatláb, a Lengyel Nemzeti Bank referencia-kamatlába és 5,5 százalékpont összegének megfelelő mértékű törvényes késedelmi kamat esedékes. Ha azonban valamely követelés ennél nagyobb mértékben kamatozik, a hitelező magasabb késedelemi kamatot igényelhet.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A CC 359. cikkének (2) bekezdése a törvényes kamatot a Lengyel Nemzeti Bank referencia-kamatlába és 3,5 százalékpont összegének megfelelő mértékben rögzíti. Az igazságügyi miniszter a Lengyel Köztársaság „Monitor Polski” című Hivatalos Értesítőjében megjelentetett hirdetményben teszi közzé a törvényes kamat szintjét. Az igazságügyi miniszter 2016. január 7-i hirdetménye értelmében jelenleg, 2016. január 1-je óta a törvényes kamat szintje évi 5 %, a törvényes késedelmi kamat szintje pedig évi 7 %.

Másrészről a kereskedelemi ügyletek során felmerülő kamatot a kereskedelmi ügyletek fizetési feltételeiről szóló 2013. március 8-i (módosított) törvény (2013. évi Jogi Közlöny, 403.sz.) szabályozza, a kamat szintjét pedig mindenkor a fejlesztési miniszter által kiadott hirdetmény határozza meg. A 2016. január 7-i hirdetmény értelmében jelenleg, 2016. január 1-jétől 2016. június 30-ig a kereskedelmi ügyletek során bekövetkező késedelem esetében a törvényes kamat szintje évi 9,50 %.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Lengyel Nemzeti Bank kamatlábainak jelenlegi szintjére vonatkozó részletekért, ideértve a referencia-kamatlábat is, látogassa meg a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) weboldalát a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az igazságügyi miniszter és a fejlesztési miniszter által a (kereskedelmi ügyletekre vonatkozó) törvényes kamat szintjéről közzétett hirdetmények hozzáférhetőek a Kormányzati Jogalkotó Központ (Rządowe Centrum Legislacji RCL) weboldalán: A link új ablakot nyit meghttp://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Portugália

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Törvényes kamat

Igen, a portugál jogszabályok rendelkeznek a törvényes kamatlábakról.

A kamatot kiköthetik a felek vagy meghatározhatja törvény. Ha a felek kötik ki, szerződéses kamatnak nevezzük. Ha törvény határozza meg, törvényes kamatnak nevezzük.

A szerződéses és a törvényes kamat lehet polgári vagy kereskedelmi.

A kamat rendeltetése

Általánosságban két típusú kamat létezik: ügyleti kamat (például kölcsön után fizetendő kamat) és büntetőkamat (például késedelmi kamat kötelezettség nem teljesítése esetén).

Késedelem esetében esedékes törvényes kamat

Ha egy adós pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti, az általános szabály szerint a késedelemért fizetendő kártérítés az adós késedelembe esésének napjától számított törvényes kamattal egyezik meg. Pénzügyi kötelezettség egy másik félnek pénz kifizetésére irányuló kötelezettség.

Késedelembe esés időpontja

Az adós teljesítése azután tekintendő késedelmesnek, hogy bírósági vagy bíróságon kívül csatornákon keresztül felszólították a kötelezettség teljesítésére.

Létezik azonban három eset, amikor az adós teljesítése akkor is késedelmesnek tekintendő, ha nem feltétlenül kapott felszólítást:

  1. Ha a kötelezettség határozott időtartamra szólt;
  2. Ha a kötelezettség jogellenes cselekményből eredt;
  3. Ha az adós kitér a felszólítás elől; ebben az esetben azon a napon kell úgy tekinteni, hogy az adóst felszólították, amikor a felszólítást rendes körülmények között kézbesítették volna neki.

Ha a hitel illikvid, nem beszélhetünk nemteljesítésről addig amíg likviddé nem válik, kivéve, ha az illikviditás az adós hibájából fakad. Ha az adós jogellenes cselekményért vagy kockázatért felelős, attól a naptól tekintendő a teljesítése késedelmesnek, amikor a hivatalos felszólítást kézbesítették, kivéve ha e bekezdés első része értelmében már korábban késedelembe esett.

Kamathitel megszűnése vagy megszüntetése

A hitelkamat már a keletkezésének időpontjától nem feltétlenül függ a kölcsöntőkétől. Az egyiket a másik nélkül lehet átruházni vagy törölni.

Részletfizetések elosztása

A nemzeti jogszabályok a következő szabályokat határozzák meg a befizetések elosztásával kapcsolatosan:

(i) Ha a tőkén kívül az adósnak költségeket vagy kamatot is kell fizetnie, illetve a hitelezőt nemteljesítés miatt kártalanítania kell, egy nem a teljes összeget fedező befizetést a költségekre, a kártérítésre, a kamatra és a tőkére kell fordítani, ebben a sorrendben;

(ii) Az összeg utoljára fordítható a tőkére, kivéve ha a hitelező másba beleegyezett.

Kamatos kamat

Egyes esetekben az ügyleti kamatra büntetőkamat halmozódik (kamatos kamat).

Ahhoz, hogy kamatra további kamat halmozódhasson, a következő helyzetek egyikének fenn kell állnia:

Az adóst vagy bírósági úton fel kell szólítani a felhalmozott kamat tőkésítésére, vagy a tőkésítés terhe mellett ki kell fizetnie a kamatot.

Kizárólag a legalább egy éves időszaknak megfelelő kamat tőkésíthető fel. A kamatos kamat e korlátozásai nem alkalmazhatóak ha a szektor külön szabályozását vagy gyakorlatát sértik (például a külön szabályozás hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által nyújtott kölcsönök esetében).

A nemzeti ítélkezési gyakorlat határozta meg, hogy büntetőkamatra nem halmozódhat büntetőkamat. Tehát egy pénzügyi kötelezettség nemteljesítéséből eredő törvényes kamat tartozásra elvben nem halmozódhat kamat. Ez nem érinti ezen értelmezésnek az ítélkezési gyakorlatban tapasztalható esetleges eltéréseit és a jog által biztosított lehetőséget kötelező bírság kivetésére, amennyiben a pénzösszeg befizetését bírósági ítélet rendeli el.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamatlábak attól függően térnek el, hogy polgári vagy kereskedelmi kamatra vonatkoznak.

Polgári törvényes kamat

A portugál polgári törvénykönyv (Código Civil) 449. cikke (1) bekezdésének megfelelően a polgári törvényes kamatot az igazságügyi és pénzügyi miniszterek közös miniszteri végrehajtási rendelete (Portaria) határozza meg. 2015 decemberében (amikor ezt írtuk) a polgári kamatlábakat a 2003.4.8-i 291/03. miniszteri végrehajtási rendelet határozza meg.

Kereskedelmi törvényes kamat

Kereskedelmi törvényes kamat rendszerint a kereskedelmi társaságok, egyszemélyes vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy jogi személyek hitel tartozása után fizetendő, különösen az alább említett 2013.5.10-i 62/2013 törvényerejű rendeletben említett típusú hitelek esetében.

A portugál kereskedelmi törvénykönyv (Código Comercial) 102. cikke (3)-(5) bekezdéseinek megfelelően a kereskedelmi törvényes kamatot az igazságügyi és pénzügyi miniszterek közös miniszteri végrehajtási rendelete határozza meg. 2015 decemberében, amikor ezt írtuk, a kereskedelmi kamatot a 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza, amely szerint a kereskedelmi kamatláb kétévente kerül meghatározásra.

A 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendeletben említett egyes kereskedelmi kamatlábak mértéke a Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóság (Direcção Geral do Tesouro e Finanças) hirdetményében kerül meghatározásra, amelyet a Köztársasági Napló 2. sorozatában minden év január 15-éig és július 15-éig tesznek közzé.

A 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendelet két, az érintett ügyletek szerint eltérő kereskedelmi büntetőkamatlábról rendelkezik:

  1. Az első a társaságok közötti vagy a társaságok és állami szervezetek közötti kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos kifizetésekben történt késedelmekre alkalmazandó kamatláb, amelyről a 2013.5.10-i 62/2013 törvényerejű rendelet rendelkezik;
  2. A második a kereskedelmi társaságok, egyszemélyes vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy jogi személyek hitel tartozásaival kapcsolatos és az egyéb műveletekre alkalmazandó büntetőkamat kiegészítő rátája, amelyről a portugál kereskedelmi törvénykönyv 102. cikkének (3) bekezdése rendelkezik.

Akár polgári, akár kereskedelmi, a törvényes kamatláb idővel változik. Ezért a kamat kiszámításakor figyelembe kell venni a késedelmi időszak egyes részeire alkalmazandó különböző rátákat.

Gyakorlati okokból itt mindössze az elmúlt néhány év törvényes kamatlábát tüntettük fel. Ezen adatlap tartalma csak tájékoztatási célt szolgál, és nem szánjuk az alkalmazandó nemzeti jogszabályok minden egyes konkrét esetben történő tanulmányozásának helyettesítésére.

A törvényes kamattartozáshoz 5 % kötelező kamatfelár kerül hozzáadásra, amennyiben a pénzösszeg kifizetését bírósági ítélet rendeli el. Ebben az esetben az ítélet érvénybe lépésének napjától számítva automatikusan keletkezik az évi 5 % mértékű kamattartozás - az erre irányuló bármilyen egyéb bírói határozat szükségtelen. A portugál polgári törvénykönyv 829a. cikke (4) bekezdésének megfelelően ez a kötelező pénzbírság adott esetben a büntetőkamathoz vagy a kártérítési tartozáshoz hozzáadásra kerül.

1980. augusztus 5-étől a mai napig a törvényes kamat a következőképpen alakult:

1980.08.05-től 1983.05.22-ig
[(1 021 nap) - 1980.06.24-i 200-C/80. törvényerejű rendelet és 1980.07.31-i 447/80. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1983.05.23-tól 1987.04.28-ig
[(1 437 nap) - 1983.05.18-i 581/83. miniszteri végrehajtási rendelet]

23 %

1987.04.29-től 1995.09.29-ig
[(3 076 nap) - 1987.04.24-i 339/87. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1995.09.30-tól 1999.04.16-ig
[(1 295 nap) - 1995.09.25-i 1171/95. miniszteri végrehajtási rendelet]

10 %

1999.04.17-től 2003.04.30-ig
[(1 475 nap) - 1999.04.12-i 263/99. miniszteri végrehajtási rendelet]

7 %

2003.05.01. óta
[(1 475 nap) - 2003.04.08-i 291/03. miniszteri végrehajtási rendelet]

4 %

1995. szeptember 28-ától a mai napig a kereskedelmi törvényes kamatláb a következőképpen alakult:

1995.09.28-tól 1999.04.16-ig
[1995.9.23-i 1167/95. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1999.04.17-től 2004.09.30-ig
[1999.4.12-i 262/99. miniszteri végrehajtási rendelet]

12 %

2004.10.01-től 2004.12.31-ig
[A Kincstári Főigazgatóság (Direcção-Geral do Tesouro vagy DGT) 2004.10.30-i 10097/04. hirdetménye]

9,01 %

2005 első fele
[2005.07.19-i 597/2005. miniszteri végrehajtási rendelet és 2005.01.14-i 310/2005. DGT hirdetmény]

9,09 %

2005 második fele
[2005.07.19-i 597/2005. miniszteri végrehajtási rendelet és 2005.07.25-i 6923/2005. DGT hirdetmény]

9,05 %

2006 első fele
[2006.01.11-i 240/2006. DGT hirdetmény]

9,25 %

2006 második fele
[2006.07.10-i 7706/2006. DGT hirdetmény]

9,83 %

2007 első fele
[2007.01.05-i 191/2007. DGT hirdetmény]

10,58 %

2007 második fele
[Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóság (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças vagy DGTF) 2007.07.30-i 13665/2007. hirdetménye]

11,07 %

2008 első fele
[2008.01.29-i 2152/2008. DGTF hirdetmény]

11,20 %

2008 második fele
[2005.07.14-i 19995/2008. DGTF hirdetmény]

11,07 %

2009 első fele
[2009.01.14-i 1261/2009. DGTF hirdetmény]

9,50 %

2009 második fele
[2009.7.1-jei 12184/2009. DGTF hirdetmény]

8 %

2010 első fele
[2010.1.4-i 597/2010. DGTF hirdetmény]

8 %

2010 második fele
[2010.7.12-i 13746/2010. DGTF hirdetmény]

8 %

2011 első fele
[2011.1.21-i 2284/2011. DGTF hirdetmény]

8 %

2011 második fele
[2011.07.14-i 14190/2011. DGTF hirdetmény]

8,25 %

2012 első fele
[2012.1.17-i 692/2012. DGTF hirdetmény]

8 %

2012 második fele
[2012.07.24-i 9944/2012. DGTF hirdetmény]

8 %

2013 első fele
[2013.7.11-i 584/2013. DGTF hirdetmény]

7,75 %

2013 második fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet (Decreto-lei) hatálya alá tartozó műveletek
[2013.9.17-i 11617/2013. DGTF hirdetmény]

8,50 %

Egyéb műveletek
[2013.8.23-i 10478/2013. DGTF hirdetmény]

7,50 %

2014 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,25 %

Egyéb műveletek
[2014.1.24-i 1019/2014. DGTF hirdetmény]

7,25 %

2014 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,15 %

Egyéb műveletek
[2014.7.16-i 8266/2014. DGTF hirdetmény]

7,15 %

2015 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,05 %

Egyéb műveletek
[2015.1.19-i 563/2015. DGTF hirdetmény]

7,05 %

2015 második fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,05 %

Egyéb műveletek
[2015.7.14-i 7758/2015. DGTF hirdetmény]

7,05 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A törvényes kamat kiszámítására vonatkozó tovább információk az Igazságügyi Minisztérium Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóságának weboldalán találhatóak.

A link új ablakot nyit meghttp://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A 3. kérdésben említett weboldalhoz az online hozzáférés ingyenes.

Figyelem!

Az ebben a tájékoztatóban szereplő információk általános jellegűek és nem kimerítőek. Nem kötelezik a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat vagy bármely más személyeket. A hatályban lévő, alkalmazandó jogszabályok megismerését nem helyettesíti.

Utolsó frissítés: 28/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Románia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet meghatározza a következőkre vonatkozó jogi szabályokat:

- ügyleti törvényes kamat (ez az adós által adott határidőig fizetendő összeg után felszámított kamattartozását jelenti, a tartozás összegének esedékességét megelőző időszakra kiszámítva) és

- büntető törvényes kamat (ez az adós által fizetendő összeg után felszámított azon kamattartozását jelenti, amelyet a kötelezettség teljesítésének az esedékességig történő elmulasztása miatt köteles megfizetni).

A 13/2011. kormányrendelet 2. cikke szerint, amennyiben törvényi rendelkezés vagy szerződéses feltétel értelmében adott esetben a fizetési kötelezettségre ügyleti és/vagy büntető kamat vonatkozik, és amennyiben a felek kifejezett rendelkezésben nem állapodtak meg a kamat mértékéről, a fizetendő ráta az azoknak külön-külön megfelelő törvényes kamatláb.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az ügyleti/büntető törvényes/hagyományos kamat jogi szabályait lefektető rendelkezések a fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet 3-5. cikkei:

3. cikk - (1) Az ügyleti törvényes kamatláb a Román Nemzeti Bank (Banca Națională a României) referencia-kamatlába, amely a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsa által határozatban megállapított monetáris politikai kamatláb.

(2) A büntető törvényes kamatláb a referencia-kamatláb plusz 4 százalékpont.

(21) A szakemberek közötti, illetve a szakemberek és ajánlatkérő szervek közötti ügyletek esetében a büntető törvényes kamatláb a referencia-kamatláb plus 8 százalékpont.

(3) A polgári törvénykönyvről szóló, újból közzétett 287/2009. törvény 3. cikkének (3) bekezdése értelmében ha a jogviszony nem profitorientált vállalkozás működtetéséből ered, a törvényes kamatlábat az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni és 20 %-kal kell azt csökkenteni.

(4) A Román Nemzeti Banknak a monetáris politikai kamatláb minden módosulásakor a Román Nemzeti Bank referencia-kamatlábát Románia Hivatalos Közlönye I. részében közzé kell tennie.

4. cikk – A határon átnyúló vonatkozással rendelkező jogviszonyok esetében, amennyiben a román jog alkalmazandó és a kifizetés külföldi pénznemben történik, a törvényes kamat évi 6 %.

5. cikk – (1) A polgári törvénykönyvről szóló, újból közzétett 287/2009. törvény 3. cikkének (3) bekezdése értelmében ha a jogviszony nem profitorientált vállalkozás működtetéséből ered, a kamatláb évi 50 %-nál többel nem haladhatja meg a törvényes kamatot.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit sértő bármilyen rendelkezés semmis. Ebben az esetben a hitelező elveszti a törvényes kamat követeléséhez való jogát.

(3) A hagyományos kamatláb érvényességét a kikötés napján hatályban lévő törvényes kamatra történő hivatkozással kell meghatározni.”

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy a törvényes kamatláb a Román Nemzeti Bank referencia-kamatlába, amely a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsa által határozatban megállapított monetáris politikai kamatláb. A Román Nemzeti Bank weboldalán a következő címen teszik közzé: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

A törvényes kamatláb különböző esetekre vonatkozó számítási módszerét lásd a fenti válaszban.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Igen, románul a fizetési kötelezettségeket terhelő ügyleti és büntető törvényes kamatról és a bankszektorra vonatkozó egyes pénzügyi és adóintézkedések szabályozásáról szóló 13/2011. kormányrendelethez. Lásd a Román Nemzeti Bank weboldalát a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Igen, angolul a Román Nemzeti Bank (BNR) referencia-kamatlábához. Lásd a Román Nemzeti Bank weboldalát a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Utolsó frissítés: 29/06/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Szlovénia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamat fogalmát a kötelmi törvénykönyv 374. cikke határozza meg (Obligacijski zakonik; a továbbiakban: OZ) (Uradni list RS (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja); UL RS A link új ablakot nyit meg97/07.sz. – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, és A link új ablakot nyit meg64/16 – alkotmánybírósági határozat), amely úgy rendelkezik, hogy a tőkén felül az adós kamattal is tartozik, amennyiben a törvény azt előírja vagy a hitelező és az adós úgy állapodott meg.

Ha az adós valamilyen pénzügyi kötelezettség teljesítésével késik, az OZ 378. cikkének (1) bekezdése értelmében a tőkén felül kamattal is tartozik.

A szerződéses kamatot az OZ 382. cikke szabályozza, amely úgy rendelkezik, hogy a szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az adós a pénzügyi kötelezettség keletkezésének időpontjától a kifizetés esedékességéig tartó időszakra a tőkén felül szerződéses kamatot is fizet.

Szlovéniában a kamatos kamat tiltott, ami azt jelenti, hogy az esedékes de még ki nem fizetett kamatra nem halmozódik kamat, amennyiben a törvény nem rendelkezik másként. Következésképpen a ki nem fizetett esedékes kamathoz kamat hozzáadását előíró szerződéses rendelkezés semmis. A szerződésben azonban meg lehet állapodni arról, hogy a kamat nőhet, amennyiben az adós nem fizeti meg időben az esedékes kamatot.

Mindazonáltal a fogyasztóvédelemről szóló törvény (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS 98/04. sz. – hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg,114/06. sz. – ZUE, 126/07. 86/09. 78/11. 38/14. és 19/15. sz.) 27a. cikke úgy rendelkezik, hogy a kötelemre vonatkozó általános rendelkezések ellenére, abban az esetben, ha a fogyasztó késve fizet, a szerződő felek nem állapodhatnak meg az OZ-ben meghatározott kamatlábaknál magasabb kamatláb alkalmazásáról.

Az OZ értelmében, amennyiben a kikötött késedelmi vagy szerződéses kamatláb több mint 50 %-kal magasabb, mint a törvényes késedelmi kamatláb, a szerződés uzsoraszerződésnek tekintendő, kivéve, ha a hitelező bizonyítani tudja, hogy nem használta ki az adós szükséghelyzetét vagy nehéz pénzügyi helyzetét, elégtelen tapasztalatát, figyelmetlenségét vagy függőségét, illetve a saját magának vagy bárki másnak megszerzett előny nem nyilvánvalóan aránytalan ahhoz képest, amit ő adott vagy aminek adására vagy megtételére kötelezettséget vállalt. Ez a feltételezés nem vonatkozik a kereskedelmi szerződésekre, azaz a gazdasági vállalkozások (társaságok és más, gazdasági tevékenységet végző jogi személyek vagy egyéni vállalkozók) között megkötött szerződésekre.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az OZ 378. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a késedelmi kamatláb évi 8 %, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Az OZ 379. cikke értelmében a hitelező és az adós a törvény által előírt késedelmi kamatlábnál magasabb vagy alacsonyabb késedelmi kamatlábat is kiköthet (szerződésben rögzített kamatláb). Ahogy már hangsúlyoztuk, nem lehet megállapodást kötni magasabb késedelmi kamatlábról arra az esetre, ha a fogyasztó, aki szerződő fél, késik a fizetéssel.

A kamatlábat szabályozó külön törvény a törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS 11/07. sz. - hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg; a továbbiakban: ZPOMZO-1). E törvény 2. cikke előírja, hogy tekintettel a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 200., 2000.8.8., 35. o.) 3. cikke (1) bekezdésének (d) pontjára, a törvényes késedelmi kamatláb az irányadó kamatláb plusz 8 százalékpont. A törvényes kamatláb január 1-jétől vagy július 1-jétől kezdődően hat hónapos időszakra alkalmazandó. Az irányadó kamatláb az Európai Központi Bank által az adott félév első naptári napja előtt teljesített irányadó refinanszírozási műveletekre általa alkalmazott kamatláb. A pénzügyekért felelős miniszter teszi közzé a törvényes késedelmi kamatlábat és annak változásait a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában. A 2017. január 1-jétől alkalmazandó és hat hónapig érvényes törvényes késedelmi kamatláb 8 %.

A szerződéses kamatlábat az OZ 382. cikke határozza meg. Kiváltképpen azokban az esetekben, amikor a szerződéses kamatról megállapodtak, de a tényleges kamatlábról és az esedékesség napjáról nem, az évi kamatláb 6 % és e kamat kifizetése ugyanakkor válik esedékessé, mint a tőke. A szerződéses kamat halmozódása megszűnik, amikor a ki nem fizetett esedékes kamat összege meghaladja a tőkét.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az alap- és a késedelmi kamatlábakra vonatkozó információk a A link új ablakot nyit megSzlovén Nemzeti Bank weboldalán is elérhetőek.

Előzetes számítás érhető el a kamatról a A link új ablakot nyit megSzlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának weboldalán.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A link új ablakot nyit megA Szlovén Köztársaság kötelmi törvénykönyve

A link új ablakot nyit megA törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA fogyasztóvédelemről szóló törvény

Utolsó frissítés: 04/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Szlovákia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A késedelmi kamat a tartozás megfizetésének késedelme esetén alkalmazott szankció. A késedelmi kamatot a tartozáson felül kell megfizetni és az a hátralékos összeg százalékában meghatározott. A törvény alapján a tartozás megfizetésének késedelme megváltoztatja a hitelező jogainak és az adós kötelezettségeinek tartalmát, mivel a tartozás megfizetésének kötelezettségén felül új jogokat és kötelezettségeket hoz létre, tekintet nélkül arra, hogy a késedelmet az adós idézte-e elő.

A törvényes késedelmi kamat vonatkozásában a szlovák jog különbséget tesz a polgári törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (Občianský zákonník) 517. cikkének (2) bekezdésén és a kereskedelmi törvénykönyv (Obchodný zákonník) 369. cikkén alapuló késedelmi kamat között. A polgári jog alapján a késedelmi kamatláb szerződés keretében nem tárgyalható meg, azaz a szerződő felek nem állapodhatnak meg a törvény által meghatározottnál magasabb kamatlábban, szemben a kereskedelmi joggal, amely a vállalkozások késedelmi kamatban való megállapodását részesíti előnyben; ha a felek kamatlábban nem állapodnak meg, a hitelező késedelmi kamatra a törvényben meghatározott mértékben jogosult.

A törvényes kamat ennélfogva egyszerű késedelmi kamat, amelynek összegét a jog attól függően határozza meg, hogy a szóban forgó ügyre a polgári jog vagy a kereskedelmi jog vonatkozik-e. A polgári jog alapján a késedelmi kamat nem lehet magasabb mértékű a törvényben meghatározottnál (azaz ennél alacsonyabb mértékben megállapodhatnak a felek), szerződéses megállapodás hiányában pedig a hitelező erre irányuló követelése esetén automatikusan a törvényes kamatmértékben rögzül a késedelmi kamat. A kereskedelmi jog szerint a késedelmi kamat a törvényes kamatnál magasabb vagy alacsonyabb is lehet, és a törvényes kamat kizárólag szerződéses megállapodás hiányában érvényesül.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A polgári törvénykönyv 517. cikkének (2) bekezdése alapján a késedelmi kamat törvényes mértékét a 87/1995. sz. rendelet (nariadenie č. 87/1995 Z.z.) úgy határozza meg, hogy a késedelmi kamatláb az Európai Központi Banknak a tartozás megfizetésével való késedelembe esés első napján érvényes alapkamatlábát öt százalékponttal haladja meg. Az EKB alapkamatlábhoz (azaz a fő refinanszírozási műveletek kamatlábához) ennélfogva öt százalékpontot kell hozzáadni. Az EKB egyes időszakokra vonatkozó kamatlábai elérhetők: A link új ablakot nyit meghttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb. A késedelembe esés első napján érvényes késedelmi kamat alkalmazandó a késedelem időszakára és az EKB alapkamat későbbi korrekciói a késedelmi kamatlábat nem érintik.

A kereskedelmi jogban a törvényes kamatot a kereskedelmi törvénykönyv 369. cikke szabályozza, amely szerint késedelem esetén a hitelező a szerződésben szereplő mértékben – bármely külön értesítési kötelezettség nélkül – késedelmi kamatot követelhet, feltéve, hogy törvényes és szerződéses kötelezettségeit teljesítette. A fentieknek megfelelően a kereskedelmi jogviszonyokban a késedelmi kamat szerződéssel módosítható. A késedelmi kamat mértékének azonban akkor is meg kell felelnie a tisztességes kereskedelem elveinek, ha arról a felek szerződésben állapodtak meg. Ellenkező esetben az ilyen megállapodásban foglalt jog nem védhető meg, vagyis a bíróság nem ítélheti meg a kamatot olyan mértékben, amely sérti az említett alapelveket, akkor sem, ha a kamatlábról a felek szerződésben állapodtak meg. További kivételt képez a fogyasztói szerződés alapján fennálló tartozás, amelynek esetében a fogyasztó az adós és a késedelmi kamat nem haladhatja meg a polgári jogban meghatározott összeget.

A kereskedelmi törvénykönyv 369. cikke alapján, amennyiben a felek késedelmi kamatlábban nem állapodtak meg, az adós a késedelmi kamatot a szlovák kormány által a 21/2013. sz. rendeletben (nariadenie č. 21/2013 Z.z.) meghatározott mértékben köteles megfizetni. A jogi szabályozás fix és változó késedelmi kamatot tesz lehetővé. A fix kamatláb a késedelembe esés első napján érvényes EKB alapkamatláb kilenc százalékponttal növelt mértéke; ez a kamatláb a tartozás megfizetésével való késedelem időszakára alkalmazandó és az EKB alapkamatláb esetleges későbbi korrekciói nem érintik a késedelmi kamat mértékét (ezért hívják ezt a késedelmi kamatot fix kamatnak). A fix kamat helyett a hitelező ugyanakkor változó késedelmi kamatot követelhet az adóstól és ennélfogva kérheti, hogy az adós a késedelmi kamatot az adott naptári félév első napján érvényes EKB alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékében fizesse meg. Amennyiben a hitelező változó késedelmi kamatot követel, a kamatszámítás e módszere (nem a késedelem bekövetkezésekor meghatározott mérték, hanem a kamatláb meghatározásának módja) alkalmazandó a tartozás törlesztési késedelmének időszakára. A változó késedelmi kamat ennélfogva azt jelenti, hogy a késedelmi kamatláb az adott naptári félév első napján, azaz január 1-jén vagy július 1-jén érvényes EKB alapkamat változásaival összhangban változhat. Az EKB egyes időszakokra vonatkozó kamatlábai elérhetők: A link új ablakot nyit meghttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A késedelmi kamat számításának módszerét a jogszabályok egyértelműen és érthetően határozzák meg. Az aktuális késedelmi kamatlábat a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériuma teszi közzé (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx). Ez informálisan elérhető a A link új ablakot nyit meghttp://www.najpravo.sk/ weboldalon is, amelyet a szlovák hitelezők, adósok és ügyvédeik gyakran igénybe vesznek. Ez a weboldal a késedelmi kamat könnyű meghatározását teszi lehetővé kifejezetten e célból kialakított számológép használata révén.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A fenti linkeken felül a vonatkozó jogi szabályozás (a polgári és kereskedelmi törvénykönyv), valamint rendeletek (87/1995. és 21/2013. sz. rendeletek) hatályos szövege is megtalálható a A link új ablakot nyit meghttp://www.zbierka.sk/ és A link új ablakot nyit meghttps://www.slov-lex.sk/domov weboldalakon.

Utolsó frissítés: 10/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Törvényes kamat - Finnország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A finn jogszabályokban a „törvényes kamat” mind a felvett hitelekre esedékesség előtt alkalmazandó kamatot, mind a késedelmes fizetések büntetőkamatát jelenti. Mindkét típusú törvényes kamatra vonatkozóan a kamatról szóló (633/1982. sz.) törvény rendelkezik. A kamatról szóló törvény határozza meg a kamat vagy – késedelmes fizetésért – a büntetőkamat fizetési kötelezettséget, kivéve, ha az adós kötelezettségéből vagy az üzleti gyakorlatból más következik, vagy törvény másként rendelkezik (a kamatról szóló törvény 2. szakaszának (1) bekezdése).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Adósság után fizetendő kamat: Az adós nem köteles kamatot fizetni az adósság esedékességét megelőző időszakra (a kamatról szóló törvény 3. szakaszának (1) bekezdése). A kamatfizetésről azonban meg lehet állapodni. Ha a kamatfizetési kötelezettségről úgy született megállapodás, hogy a kamatlábat nem határozták meg, az adósnak a kamatról szóló törvény 12. szakaszában említett referencia-kamatlábnak megfelelően kell éves kamatot fizetnie (a kamatlábról szóló törvény 3. szakaszának (2) bekezdése).

A fogyasztókkal készpénzfelvétel céljából kötött hitelszerződések esetében a fogyasztóvédelemről szóló (38/1978) törvény 7. fejezete 17a. szakaszának rendelkezése is alkalmazandó, amely kimondja, hogy ha a hitel vagy a hitelkeret kevesebb mint 2 000 EUR, a hitel THM-je nem haladhatja meg a kamatról szóló törvény 12. szakaszában említett referencia-kamatlábat plusz 50 %-ot.

Büntetőkamat a késedelmes fizetésért: A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló (30/2013) törvény hatálya alá tartozó megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes kamat nyolc százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatról szóló törvény 4a. szakaszának (1) bekezdése), azaz jelenleg a ráta 8,0 % (2017. őszi adat). Más megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes büntetőkamat hét százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatlábról szóló törvény 4. szakasza), azaz jelenleg 7,0 % (2017. őszi adat).

A fogyasztói adósságot illetően, a kamatról szóló törvénynek a késedelmes fizetésekre vonatkozó büntetőkamattal foglalkozó rendelkezései kógens jogszabálynak minősülnek, és nem lehet a késedelmes fizetésekre vonatkozó magasabb kamatlábról megállapodni (a kamatról szóló törvény 2. szakaszának (2) bekezdése). Más adósságnál a késedelmes fizetésekre vonatkozó kamatlábról meg lehet állapodni. A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény hatálya alá tartozó szerződések esetében azonban nem lehet arról megállapodni, hogy a hitelezőnek nem áll jogában büntetőkamatot felszámítania a késedelmes fizetések után, továbbá ha az adós egy ajánlatkérő szerv, késedelmes fizetés esetére nem lehet a kamatról szóló törvény 4a. szakaszának 1 bekezdése alapján meghatározott kamatlábnál alacsonyabb kamatlábban megállapodni (a kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény 8. szakasza).

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatról szóló törvényben említett referencia-kamatláb az Európai Központi Bank által minden félév első naptári napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatláb, a legközelebbi fél-százalékpontra felkerekítve (a kamatról szóló törvény 12. szakasza).

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kamatról szóló törvény nem hivatalos angol nyelvű fordítása megtalálható a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

A törvény finn és svéd nyelvű változatai megtalálhatóak a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény megtalálható a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

A fogyasztóvédelemről szóló törvény megtalálható a következő címen: A link új ablakot nyit meghttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Utolsó frissítés: 06/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Törvényes kamat - Svédország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamatról szóló törvény (räntelagen, 1975:635) határozza meg a kamatra vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok alkalmazandóak, kivéve, ha szerződés, ígérvény vagy más konkrét kihirdetett jogszabály másként rendelkezik. A törvény egyes szerződési feltételeket azonban semmisnek nyilvánít.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Visszatérítés iránti igények

Ha igényt nyújtanak be fizetés visszatérítésére, például szerződésszegés miatt, a kamatláb a referencia-kamatláb (amely 2016 februárjában 0 % volt) plusz két százalékpont. A kamat attól a naptól fizetendő amikor a fizetés történt, a visszafizetés napjáig és azt is beleértve, vagy, ha a visszafizetés nem történik kellő időben, addig a napig, amikor a kamat a kinnlevőségekre vonatkozó szabályok szerint fizetendővé válik és azt is beleértve.

Fennálló követelések

Fennálló követelésekre a kamat a referencia-kamatláb (2016 februárjában 0 %) plusz nyolc százalékpont alapján fizetendő. A következő általános szabályok alkalmazandóak.

a) Ha az esedékesség napját előre meghatározták, a követelés alapján a kamat attól a naptól fizetendő.

b) Ha a követelés egy személy megbízótól vagy harmadik személytől kapott pénzzel való elszámolási kötelezettségén alapszik, a kamat attól a naptól fizetendő, amikor az elszámolás történik, illetve, ha nem történik elszámolás, attól a naptól, amikor az elszámolásnak meg kellett volna történnie.

c) Más fennálló követelések esetében az általános szabály szerint a kamat harminc nappal azután fizetendő, hogy a hitelező számlát küldött vagy másképpen eljuttatta felszólítását az adott összeg kifizetésére, megjelölve, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Az adós nem köteles a számla vagy felszólítás átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

A kereskedők közötti kereskedelmi ügyletkötések során a kamatot meg kell fizetni függetlenül attól, hogy a fizetési felszólítás megjelöli-e, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Ugyanez vonatkozik, ha kereskedelmi ügyletkötései során a kereskedő a nyújtott áruk vagy szolgáltatások után hatóság vagy más közigazgatási szervvel szemben támaszt követelést.

Kártérítési igény (skadestånd) vagy más olyan hasonló kártalanítás esetén, amely további vizsgálat nélkül nem dönthető el, a kamat az azt követő harmincadik naptól fizetendő az esedékes összeg után, hogy a hitelező benyújtotta fizetési felszólítását és egy nyilatkozatot arról, amit ésszerűen igényelhet. Az adós nem köteles az igény és a nyilatkozat átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

Bármilyen más szabályra tekintet nélkül, egy követelés kifizetésére irányuló perben a fennálló követelés kamata minden esetben legkésőbb a fizetési meghagyás (betalningsföreläggande) iránti kérelem benyújtásáról szóló értesítés vagy az idézés (stämning i mål) keltétől fizetendő.

Ha a kártérítési igény nemzetközi jogsértésből fakad és a kért kártérítés nem életjáradék (livränta) formáját ölti, a kamat a kár elszenvedésének napjától fizetendő.

Az esedékesség napja előtt kamatozó követelések

Ha egy követelés az esedékessé válás időpontjában kamatozott és nem fizetik ki kellő időben, az esedékesség napja előtt alkalmazott ráta a továbbiakban is alkalmazandó. De a fizetendő kamatláb soha nem lehet kisebb, mint az esedékesség napját megelőzően nem kamatozó fennálló követelés után fizetendő kamatláb.

A kamatláb módosítása

A kamatláb módosítható, ha az adóst a kellő időben történő fizetésben betegség, munkanélküliség vagy más, a befolyásán kívül eső, hasonló körülmény akadályozta, és a bekövetkezett késedelem vonatkozásában ésszerűtlen lenne megkövetelni tőle a teljes kamat megfizetését.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Nincs.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Ez a link A link új ablakot nyit mega kamatról szóló törvény (räntelagen) nem hivatalos változatához biztosít hozzáférést.

Utolsó frissítés: 07/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.