Kamatne stope

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Vladinim rješenjem br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru utvrđuju se pravni aranžmani za:

– kompenzacijske zakonske kamate (kamate koje duguje dužnik na iznos koji je obvezan platiti u zadanom roku, izračunate za razdoblje koje prethodi datumu dospijeća za iznos koji duguje) i

– zatezne zakonske kamate (kamate koje duguje dužnik na iznos koji je obvezan platiti zbog neispunjenja te obveze do datuma dospijeća).

Prema članku 2. Vladinog rješenja br. 13/2011, ako obveza plaćanja u skladu sa zakonskim odredbama ili uvjetima ugovora podliježe kompenzacijskim i/ili zateznim kamatama, ovisno o slučaju, i u nedostatku izričite odredbe koju su stranke dogovorile o stopi za takvu kamatu, plaća se stopa zakonske kamata koja odgovara svakoj od njih.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Odredbe na kojima se temelje pravni aranžmani za kompenzacijske/zatezne zakonske/konvencionalne kamate su članci 3. – 5. Vladinog rješenja br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru.

Članak 3. – (1) Stopa kompenzacijske zakonske kamate jest referentna kamatna stopa Narodne banke Rumunjske (Banca Națională a României), odnosno kamatna stopa monetarne politike utvrđena odlukom uprave Narodne banke Rumunjske.

(2) Stopa zatezne zakonske kamate jest referentna stopa uvećana za 4 postotna boda.

(21) U transakcijama između stručnjaka i između stručnjaka i javnih naručitelja, stopa zatezne zakonske kamate jest referentna kamatna stopa uvećana za 8 postotnih bodova.

(3) U pravnim odnosima koji ne proizlaze iz operacija profitnog društva, u smislu članka 3. stavka 3. Zakona br. 287/2009 o Građanskom zakoniku, reizdanje, stopa zakonske kamate određuje se u skladu sa stavcima 1. i 2., umanjena za 20 %.

(4) Referentnu kamatnu stopu Narodne banke Rumunjske u Službenom listu Rumunjske, 1. dio, objavljuje Narodna banka Rumunjske, kad se mijenja kamatna stopa monetarne politike.

Članak 4. – U pravnim odnosima s prekograničnim implikacijama, gdje je primjenjiv rumunjski zakon i isplata se provodi u stranoj valuti, zakonska kamata iznosi 6 % na godinu.

Članak 5. – (1) U pravnim odnosima koji ne proizlaze iz operacija profitnog društva, u smislu članka 3. stavka 3. Zakona br. 287/2009 o Građanskom zakoniku, reizdanje, stopa zakonske kamate ne može biti veća od zakonske kamate za više od 50 % na godinu.

(2) Bilo koja klauzula koja krši odredbe stavka 1. ništavna je. U tom slučaju, vjerovnik se odriče prava na potraživanje zakonske kamate.

(3) Valjanost konvencionalnih kamatnih stopa određuje se pomoću zakonske kamate koja je na snazi na datum propisivanja.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Članak 3. stavak 1. Vladinog rješenja br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru predviđa da je stopa zakonske kamate referentna kamatna stopa Narodne banke Rumunjske, odnosno kamatna stopa monetarne politike utvrđena odlukom uprave Narodne banke Rumunjske. Objavljena je na web-mjestu Narodne banke Rumunjske na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Za metodu izračunavanja stope zakonske kamate u različitim slučajevima, vidi prethodni odgovor.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da, Vladino rješenje br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru, na rumunjskom jeziku. Vidi web-mjesto Narodne banke Rumunjske na http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Da, na engleskom jeziku za referentu kamatnu stopu Narodne banke Rumunjske (NBR). Vidi web-mjesto Narodne banke Rumunjske na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Posljednji put ažurirano: 29/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici