Kamatne stope

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata je kamata koja se svake godine određuje zakonom i primjenjuje se u slučaju kašnjenja pri plaćanju dugovanog iznosa, osim ako su stranke prethodno dogovorile drugi iznos kamate.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Prema Zakonu od 18. travnja 2004., kojim se prenosi Direktiva 2000/35/EZ od 29. lipnja 2000., kamata zbog kašnjenja pri plaćanju u komercijalnim transakcijama (tj. transakcijama između trgovačkih društava ili između trgovačkih društava i javnih tijela kada se radi o naknadi za isporuku robe ili pružene usluge) određuje se odvojeno na temelju marginalne stope koja proizlazi iz natječaja s promjenjivom stopom koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje zadnje operacije refinanciranja koje su obavljene prije prvog kalendarskog dana svakog polugodišta. U slučaju zakašnjelog plaćanja takva se stopa povećava za iznos razlike (osim ako je ugovornim odredbama definirano drukčije, primjenom članka 3. izmijenjenog Zakona od 18. travnja 2004. o odgodi plaćanja i kamatnim stopama zbog kašnjenja pri plaćanju).

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

/

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

LEGILUX

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 15/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici