Kamatne stope

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonodavstvom je predviđena primjena kamatne stope u različitim okolnostima, npr. zbog kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, dugova na temelju sudskih presuda, neplaćanja ili zakašnjelog plaćanja poreza.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zakonske kamatne stope navedene u tablici u nastavku bitne su za tražbine u građanskim i trgovačkim stvarima:

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi, na primjer kašnjenje, potrošački ugovor itd.)

Pravna osnova

8 %

Kamata koja se primjenjuje na dug na temelju sudske presude od datuma upisa presude

članak 26. (irskog) Zakona o dužnicima iz 1840.

i

članak 20. Zakona o sudovima iz 1981.

i

zakonski instrument 12/1989 – Zakon o sudovima iz 1981. Nalog (u pogledu kamata na dugove na temelju sudskih presuda) iz 1989.

8 %

Ako sud bilo kojoj osobi naloži plaćanje novčanog iznosa, sud može u određenim okolnostima naložiti i plaćanje kamata na cijeli ili bilo koji dio novčanog iznosa koji treba platiti tijekom cijelog ili bilo kojeg dijela razdoblja između datuma nastanka razloga za pokretanje pravnog postupka i datuma presude

članak 22. stavak 1. Zakona o sudovima iz 1981.

i

članak 50. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 1995.

i

zakonski instrument 12/1989 – Zakon o sudovima iz 1981. Nalog (u pogledu kamata na dugove na temelju sudskih presuda) iz 1989.

8 %

Kamata je primjenjiva na troškove koje je odredio sud od datuma kad se utvrdi iznos tih troškova (bilo sporazumom među strankama ili procjenom sudskog službenika)

članak 30. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 2002., kako je izmijenjen člankom 41. Zakona o građanskopravnoj odgovornosti i sudovima iz 2004.

i

zakonski instrument 544/2004 (nalog za stupanje na snagu)

Glavna stopa refinanciranja Europske središnje banke (na dan 1. siječnja i 1. srpnja svake godine) uvećana za osam postotnih bodova

Pravo kreditora da zahtijeva plaćanje zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja u plaćanju s obzirom na poslovne ugovore sklopljene nakon 16. ožujka 2013.

zakonski instrument br. 580/2012 – uredbe Europske zajednice (kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama) iz 2012.

Glavna stopa refinanciranja Europske središnje banke (na dan 1. siječnja i 1. srpnja svake godine) uvećana za sedam postotnih bodova

Pravo kreditora da zahtijeva plaćanje zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja u plaćanju s obzirom na poslovne ugovore sklopljene između 7. kolovoza 2002. i 15. ožujka 2013. te ako zatezna kamata koja se zahtijeva iznosi više od 5 EUR

zakonski instrument br. 388/2002 – uredbe Europske zajednice (kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama) iz 2002.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Nije primjenjivo. Vidjeti prethodnu tablicu.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Zakonodavstvo je dostupno na internetu na sljedećoj adresi: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Posljednji put ažurirano: 13/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici