Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kamatne stope

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata uređena je u Republici Bugarskoj, ali taj pojam trenutačno nije definiran zakonom.

U skladu s pravnom teorijom „zakonska kamata” je kamata koja nije dogovorena, nego predviđena zakonom. Zakonska kamata za zakašnjelo plaćanje (zatezna kamata) naplaćuje se za zakašnjelo plaćanje novčane obveze. U slučaju automatske naplate novčanog duga, vjerovnik uvijek ima pravo na naknadu prema zakonskoj kamatnoj stopi od datuma kašnjenja (vidjeti članak 86. stavak 1. prvu rečenicu Zakona o obvezama i ugovorima (ZZD)).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o obvezama i ugovorima, dužnik koji ne ispunjava obvezu plaćanja odgovoran je za naknadu po stopi zakonske kamate od datuma kašnjenja. Stopu zakonske kamate utvrđuje Vijeće ministara.

U članku 294. stavku 1. Zakona o trgovini (TZ) propisano je da se kamata podmiruje između trgovaca, osim ako je dogovoreno drukčije.

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o obvezama i ugovorima te radi prenošenja Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48 od 23. veljače 2011., str. 1.), Vijeće ministara donijelo je Odluku br. 426 od 18. prosinca 2014. (koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015.) o utvrđivanju stope zakonske kamate za zakašnjela plaćanja. Godišnja stopa zakonske kamate za zakašnjela plaćanja jest osnovna stopa Bugarske narodne banke koja se primjenjuje od 1. siječnja ili 1. srpnja tekuće godine uvećana za deset postotnih bodova. Dnevna stopa zakonske kamate za zakašnjela plaćanja iznosi 1/360 godišnje stope. Kamatna stopa koja je na snazi od 1. siječnja tekuće godine primjenjuje se na prvu polovinu godine, a ona koja je na snazi od 1. srpnja primjenjuje se na drugu polovinu godine.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Bugarska narodna banka određuje osnovnu stopu za relevantno razdoblje upotrebom metodologije koju utvrđuje upravni odbor i objavljuje ju u Službenom listu. Osnovna stopa i i njezine izmjene objavljuju se na internetskoj stranici Bugarske narodne banke: http://www.bnb.bg/. Na toj je internetskoj stranici navedena i metodologija za utvrđivanje osnovne stope.

U članku 10. stavku 3. Zakona o obvezama i ugovorima propisano je da se kamata na zateznu kamatu (složena kamata) plaća u skladu s pravilima Bugarske narodne banke. Međutim, ta pravila nisu objavljena.

U članku 294. stavku 2. Zakona o trgovini propisano je da se kamata na kamatu podmiruje samo ako je tako dogovoreno.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Informacije o osnovnoj stopi i promjenama koje se na nju odnose dostupne su na engleskom i bugarskom jeziku na internetskoj stranici Bugarske narodne banke: http://www.bnb.bg/.

Zakon o obvezama i ugovorima, Zakon o trgovini i drugi prethodno navedeni pravni akti dostupni su na bugarskom jeziku na internetskoj stranici: www.lex.bg.

Zakon o obvezama i ugovorima, Zakon o trgovini i Odluka br. 426 Vijeća ministara od 18. prosinca 2014. o utvrđivanju stope zakonske kamate za zakašnjela plaćanja dostupni su i na bugarskom jeziku na internetskoj stranici: www.tita.bg.

Posljednji put ažurirano: 25/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici