Kamatne stope

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata jest postotak koji se upotrebljava za izračunavanje dodatnog iznosa koji mora platiti dužnik koji svojem vjerovniku nije platio na vrijeme.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zakonska kamata u građanskim parnicama (između pojedinaca ili između pojedinca i trgovca) izračunava se dodavanjem 2 % dvanaestomjesečnoj stopi EURIBOR-a (Europska međubankovna kamatna stopa).

Poslovne transakcije (tj. transakcije između trgovaca i/ili poduzeća) uređene su Zakonom od 2. kolovoza 2002. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Zakonska kamata primjenjuje se na transakcije, osim ako su se stranke dogovorile drukčije (ugovorena kamata).

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Šestomjesečno prilagođavanje kamatne stope za poslovne transakcije objavljuje se u Službenom listu Belgije (internetska stranica Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be/)

Više informacija dostupno je na web-mjestu Saveznog ministarstva gospodarstva (http://economie.fgov.be/)

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Više informacija besplatno je dostupno na web-mjestu Saveznog ministarstva gospodarstva (http://economie.fgov.be/)

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici