Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Korot

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Lakisääteistä korkoa säännellään Bulgariassa, vaikka kyseistä käsitettä ei tällä hetkellä määritellä lainsäädännössä.

Oikeusoppineiden mukaan lakisääteisellä korolla tarkoitetaan korkoa, joka ei perustu sopimukseen vaan johonkin oikeudelliseen säännökseen. Lakisääteistä viivästyskorkoa on maksettava silloin kun rahamääräistä velkaa ei suoriteta ajallaan. Jos rahamääräistä velkaa ei makseta takaisin, velkojalla on aina oikeus korvauksiin, joiden määrä vastaa lakisääteistä korkoa ja joita peritään ensimmäisestä viivästyspäivästä alkaen (velvoitteita ja sopimuksia koskevan lain 86 §:n 1 momentti).

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Jos velallinen laiminlyö rahamääräisen velan maksamisen, hänen on velvoitteita ja sopimuksia koskevan lain 86 §:n 1 momentin mukaan maksettava lakisääteistä korkoa heti ensimmäisestä viivästyspäivästä alkaen. Lakisääteisen koron suuruuden vahvistaa ministerineuvosto.

Kauppalain 294 §:n 1 momentin mukaan kauppiaiden välillä peritään korkoa, ellei toisin ole sovittu.

Ministerineuvosto antoi 18. joulukuuta 2014 velvoitteita ja sopimuksia koskevan lain 86 §:n 2 momentin mukaisesti asetuksen nro 426, joka koskee maksuviivästyksiin sovellettavan lakisääteisen koron määräytymistä ja jolla lisäksi pannaan täytäntöön kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1). Asetus tuli voimaan 1. tammikuuta 2015. Maksuviivästyksiin sovellettava vuotuinen lakisääteinen viivästyskorko vastaa Bulgarian keskuspankin peruskorkoa, jota sovelletaan joko kuluvan vuoden 1. päivästä tammikuuta tai 1. päivästä heinäkuuta, lisättynä 10 prosenttiyksiköllä. Vastaava maksuviivästyksiin sovellettava päiväkohtainen lakisääteinen viivästyskorko on 1/360 vuosikorosta. Kuluvan vuoden 1. päivänä tammikuuta voimassa olevaa korkokantaa sovelletaan vuoden alkupuoliskolla ja 1. päivänä heinäkuuta voimassa olevaa korkokantaa vuoden jälkipuoliskolla.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Bulgarian keskuspankki laskee kullakin ajanjaksolla sovellettavan peruskoron johtokuntansa vahvistaman menetelmän mukaisesti ja julkaisee sen Bulgarian virallisessa lehdessä. Peruskorko ja sen muutokset julkaistaan myös Bulgarian keskuspankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.bnb.bg/. Sieltä löytyy myös peruskoron laskemisessa käytettävä menetelmä.

Velvoitteita ja sopimuksia koskevan lain 10 §:n 3 momentin mukaan viivästyskorolle maksettava korko (koronkorko) lasketaan noudattaen Bulgarian keskuspankin antamia ohjeita. Näitä ohjeita ei ole julkaistu.

Kauppalain 294 §:n 2 momentin mukaan koronkorkoa kertyy vain, jos osapuolet ovat niin sopineet.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Tietoa peruskorosta ja sen muutoksista on saatavilla Bulgarian keskuspankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.bnb.bg/, myös englanniksi.

Velvoitteita ja sopimuksia koskeva laki, kauppalaki ja muut edellä mainitut säädökset ovat saatavilla bulgariaksi osoitteessa www.lex.bg.

Velvoitteita ja sopimuksia koskeva laki, kauppalaki ja 18. joulukuuta 2014 annettu ministerineuvoston asetus nro 426 maksuviivästyksiin sovellettavan lakisääteisen koron määräytymisestä ovat saatavilla bulgariaksi myös osoitteessa www.tita.bg.

Päivitetty viimeksi: 25/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme