Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Intressimäärad

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Seadusjärgne intress on Hispaanias ette nähtud kui täiendav õiguskaitsevahend, et saada hüvitist kahju eest, kui poolte vahel puudub kokkulepe ja võlgnik on makseviivituses. See on sätestatud tsiviilseadustiku (Código Civil) artiklis 1108, mille kohaselt peab tasumata võlgnevus olema rahaline või rahasse ümber arvestatud.

Seadusjärgse intressi mõistet eraldi määratletud ei ole.

Samas on olemas eri liiki seadusjärgsed intressid. Kõige tavalisem on eespool nimetatud intress, millele on viidatud tsiviilseadustikus. Teistes asjades kehtestatakse seadusega kindlad intressimäärad, mis mitmel juhul tulenevad seadusjärgse intressi suhtes teatava protsendimäära kohaldamisest. Juhtudel, mil neid intressimäärasid kohaldatakse, võib neid samuti käsitleda seadusjärgse intressina selles mõttes, et need on kehtestatud seadusega. Need hõlmavad järgmist:

- hüpoteekide korral muudetakse 14. mai 2013. aasta seadusega 1/2013 hüpoteegiseaduse (Ley Hipotecaria) artiklit 114 ja kehtestatakse viivisintressi piirmäär peamise eluaseme ostuks antud laenude korral, kui hüpoteek on seatud eluasemele endale. See piirmäär on kolmekordne seadusjärgne intress ja on praegu 11,5 %;

- tarbijakrediidilepinguid (Contratos de Crédito al Consumo) käsitleva seaduse 16/2011 artikli 20 lõikega 4 sätestatakse selliste tehingute korral ülempiir, mis on 2,5kordne seadusjärgne intress;

- kaubandustehingutes makseviivituste vastu võitlemise (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) seaduse 3/2004 artikliga 7 lisatakse intressimäärale, mida Euroopa Keskpank kohaldas oma kõige hiljutisemas põhilises refinantseerimisoperatsioonis, mis teostati enne jooksva kalendrikvartali esimest päeva (praegu 0,250 %), kaheksapunktiline diferentsiaal (2013. aastani seitse punkti).

- kindlustuslepingute puhul kehtestatakse kindlustuslepinguid käsitleva 8. oktoobri 1980. aasta seaduse 50/1980 (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) artikli 20 lõikega 4 karistus selle eest, kui kindlustusseltsid viivitavad põhjendamatult hüvitise maksmisega kannatanutele nõuete eest, mis on nende sõlmitud kindlustuslepingutega kaetud; sellistel juhtudel kohaldatakse aastast intressimäära, mis võrdub makse sissenõutavaks muutumise ajal kehtiva seadusjärgse intressiga, mida suurendatakse 50 %, ehkki kohtunik ei või kehtestada kindlustusandjale väiksemat aastaintressi kui 20 %, kui kahjunõude tekkimisest on möödunud kaks aastat ja hüvitist ei ole makstud;

- kohtuotsuse järel kohaldatav intress (interés procesal), millele on viidatud tsiviilkohtumenetluse 7. jaanuari 2000. aasta seaduse 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) artiklis 576, milles sätestatakse, et kui esimeses astmes on tehtud kohtuotsus või -lahend, millega mõistetakse välja rahaline makse, tuleb võlausaldajale tasuda aastaintressi seadusjärgse intressi määraga, mida suurendatakse kahe punkti võrra, või poolte vahel kokku lepitud intressimääraga või teatavas õigusnormis sätestatud määraga.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Intressimäär sätestatakse iga aasta eelarveseadustes.

2016. aasta määr on sätestatud 2016. aasta üldist riigieelarvet käsitleva 29. oktoobri seaduse 48/2015 (Presupuestos Generales del Estado) lisasättes nr 34:

- 3,00 % kuni 31. detsembrini 2016.

Intressimäärade muudatused on esitatud järgmisel Hispaania keskpanga veebisaidil:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Nagu eelmise küsimuse vastuses märgitud, kohaldatakse lisaks tsiviilseadustiku artiklis 1108 sätestatud seadusjärgsele intressimäärale, mida kohaldatakse tasumata rahaliste nõuete eest hüvitise maksmisel, eri liiki seadusjärgseid intresse. Need hõlmavad järgmist:

- hüpoteekide korral muudetakse 14. mai 2013. aasta seadusega 1/2013 hüpoteegiseaduse artiklit 114 ja kehtestatakse viivisintressi piirmäär peamise eluaseme ostuks antud laenude korral, kui hüpoteek on seatud eluasemele endale. See piirmäär on kolmekordne seadusjärgne intress ja on praegu 11,5 %;

- tarbijakrediidilepinguid (Contratos de Crédito al Consumo) käsitleva seaduse 16/2011 artikli 20 lõikega 4 sätestatakse selliste tehingute korral ülempiir, mis on 2,5kordne seadusjärgne intress;

- kaubandustehingutes makseviivituste vastu võitlemise (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) seaduse 3/2004 artikliga 7 lisatakse intressimäärale, mida Euroopa Keskpank kohaldas oma kõige hiljutisemas põhilises refinantseerimisoperatsioonis, mis teostati enne jooksva kalendrikvartali esimest päeva (praegu 0,250 %), kaheksapunktiline diferentsiaal (2013. aastani seitse punkti).

- kindlustuslepingute puhul kehtestatakse kindlustuslepinguid käsitleva 8. oktoobri 1980. aasta seaduse 50/1980 (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) artikli 20 lõikega 4 karistus selle eest, kui kindlustusseltsid viivitavad põhjendamatult hüvitise maksmisega kannatanutele nõuete eest, mis on nende sõlmitud kindlustuslepingutega kaetud; sellistel juhtudel kohaldatakse aastast intressimäära, mis võrdub makse sissenõutavaks muutumise ajal kehtiva seadusjärgse intressiga, mida suurendatakse 50 %, ehkki kohtunik ei või kehtestada kindlustusandjale väiksemat aastaintressi kui 20 %, kui kahjunõude tekkimisest on möödunud kaks aastat ja hüvitist ei ole makstud;

- kohtuotsuse järel kohaldatav intress (interés procesal), millele on viidatud tsiviilkohtumenetluse 7. jaanuari 2000. aasta seaduse 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) artiklis 576, milles sätestatakse, et kui esimeses astmes on tehtud kohtuotsus või -lahend, millega mõistetakse välja rahaline makse, tuleb võlausaldajale tasuda aastaintressi seadusjärgse intressi määraga, mida suurendatakse kahe punkti võrra, või poolte vahel kokku lepitud intressimääraga või teatavas õigusnormis sätestatud määraga.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Intressimäärade muudatused on esitatud eelmises vastuses viidatud veebisaidil:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Jah, järgmisel veebisaidil:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Viimati uuendatud: 04/04/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta