Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Intressimäärad

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

„Seadusjärgne intress tähendab Soome õiguses nii enne maksetähtpäeva laenujäägi suhtes kohaldatavat intressimäära kui ka viivisintressi. Mõlemat liiki seadusjärgset intressi käsitlevad eeskirjad on sätestatud intresside seaduses (633/1982). Intressi või viivisintressi maksmise kohustus määratakse kindlaks intresside seaduse kohaselt, kui võlgniku kohustusest või äritavast ei tulene või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (intresside seaduse § 2 lõige 1).

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Laenuintress: võlgnik ei ole kohustatud maksma intressi võla maksetähtajale eelneva perioodi eest (intresside seaduse § 3 lõige 1). Intressi maksmises on siiski võimalik kokku leppida. Kui intressi maksmise kohustuses on kokku lepitud intressimäära kindlaks määramata, peab võlgnik maksma aastaintressi intresside seaduse §-s 12 osutatud viiteintressimäära kohaselt (intresside seaduse § 3 lõige 2).

Tarbijate poolt sularaha väljavõtmiseks sõlmitud krediidilepingute suhtes kohaldatakse ka tarbijakaitseseaduse (38/1978) 7. peatüki § 17a, milles on sätestatud, et kui krediidi või krediidilimiidi suurus on alla 2000 euro, ei tohi krediidikulukuse määr ületada intresside seaduse §-s 12 osutatud viiteintressimäära, millele lisandub 50%.

Viivisintress: ärilepingute maksetingimuste seaduse (30/2013) kohaldamisalasse kuuluvate kokkulepete korral on seadusjärgne viivisintressimäär kaheksa protsendipunkti kõrgem kui kehtiv viiteintressimäär (intresside seaduse § 4a lõige 1) – praegu 8,5%. Muude lepingute korral on seadusjärgne viivisintressimäär seitse protsendipunkti kõrgem kui kehtiv viiteintressimäär (intresside seaduse § 4) – praegu 7,5%.

Tarbimislaenude korral tuleb järgida intresside seaduse viivisintressi käsitlevaid sätteid ja kõrgemas viivisintressimääras kokkuleppimine ei ole võimalik (intresside seaduse § 2 lõige 2). Muude võlgade korral on võimalik viivisintressimääras kokku leppida. Ärilepingute maksetingimuste seaduse kohaldamisalasse kuuluvates lepingutes ei ole siiski võimalik kokku leppida, et võlausaldajal ei ole õigust viivisintressi nõuda, ja kui võlgnik on hankija, ei ole võimalik kokku leppida madalamas viivisintressimääras, kui on kindlaks määratud intresside seaduse § 4a lõike 1 kohaselt (ärilepingute maksetingimuste seaduse § 8).

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Intresside seaduses osutatud viiteintressimäär on intressimäär, mida Euroopa Keskpank kohaldas oma viimase põhirefinantseerimisoperatsiooni suhtes enne asjaomase poolaasta esimest kalendripäeva, ümardatuna ülespoole lähima poole protsendipunktini (intresside seaduse § 12).

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Intresside seaduse ingliskeelne mitteametlik tõlge: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Seaduse soome- ja rootsikeelne versioon: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Korkolaki

Ärilepingute maksetingimuste seadus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Tarbijakaitseseadus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Viimati uuendatud: 22/02/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta