Επιτόκια

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το εθνικό δίκαιο της Κύπρου δεν προβλέπει για "νόμιμο επιτόκιο". Παρόλα αυτά, σε αγωγές  ενώπιον Δικαστηρίου, ο Δικαστής έχει την εξουσία να διατάξει την καταβολή νόμιμου τόκου σε προκαθορισμένο ποσοστό, από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, στις περιπτώσεις όπου η σχετική νομοθεσία δεν προνοεί για καταβολή τόκου ή όταν, σε αγωγές για παράβαση συμβολαίου ή συμφωνίας, το εν λόγω συμβόλαιο ή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρητή πρόνοια σχετικά με το επιτόκιο.

Στο παρόν στάδιο, το επιτόκιο έχει προκαθοριστεί σε 3.5% με ειδικό διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει την εξουσία μεταβολής του.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1. Το ύψος του επιτοκίου είναι, επί του παρόντος, καθορισμένο στο 3.5%.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Δεν ισχύει. Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Δεν ισχύει. Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta