Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επιτόκια

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Η έννοια του τόκου ορίζεται στο άθρο 374 του Κώδικα Υποχρεώσεων [Obligacijski zakonik (Uradni list RS), (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) UL RS Nos 83/01, 28/06, 40/07 στη συνέχεια: ΟΖ], το οποίο ορίζει ότι ο οφειλέτης, εκτός της κύριας οφειλής, οφείλει τόκο, όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή έχει συμφωνηθεί μεταξύ του πιστωτή και του οφειλέτη.

Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει να ανταποκριθεί σε χρηματική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 378 παράγραφος 1 του ΟΖ, οφείλει επίσης τόκο, πέραν της κύριας οφειλής.

Ο συμβατικός τόκος ρυθμίζεται από το άρθρο 382 του ΟΖ, όπου προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο οφειλέτης καταβάλλει συμβατικό τόκο, εκτός της κύριας οφειλής, για περίοδο από τη χρονική στιγμή που προκύπτει η χρηματική υποχρέωση έως την αποπληρωμή της.

Στη Σλοβενία απαγορεύεται ο ανατοκισμός, δηλαδή ο τόκος που οφείλεται αλλά δεν έχει ακόμη καταβληθεί δεν είναι τοκοφόρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Συνεπώς, συμβατική διάταξη που προβλέπει τόκο επί του μη καταβληθέντος οφειλόμενου τόκου είναι άκυρη. Ωστόσο, στο πλαίσιο σύμβασης, μπορεί να συμφωνηθεί ότι το επιτόκιο μπορεί να αυξηθεί, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει έγκαιρα τον τόκο.

Παρόλα αυτά, το άρθρο 27α του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS Nos 98/04 - επίσημο κωδικοποιημένο κείμενο, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 και 19/15) προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων περί υποχρεώσεων, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής εκ μέρους καταναλωτή, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν στη μη επιβολή υψηλότερων επιτοκίων από αυτά που προβλέπει ο ΟΖ.

Σύμφωνα με τον ΟΖ, αν το συμφωνηθέν επιτόκιο υπερημερίας ή το συμβατικό επιτόκιο υπερβαίνει το 50% του νόμιμου επιτοκίου υπερημερίας, η συμφωνία αυτή θεωρείται τοκογλυφική σύμβαση, εκτός αν ο πιστωτής είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν έκανε κατάχρηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, της ανεπαρκούς πείρας του, της αμέλειας ή του εθισμού του ή ότι το όφελος που αποκόμισε για τον εαυτό του ή άλλο άτομο δεν είναι έκδηλα δυσανάλογο με αυτό που είχε δεσμευτεί να παράσχει ή να κάνει. Η υπόθεση αυτή δεν ισχύει για εμπορικές συμβάσεις, δηλαδή για συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ οικονομικών επιχειρήσεων (εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή ατομικές επιχειρήσεις).

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Το άρθρο 378 παράγραφος 2 του ΟΖ ορίζει ότι το επιτόκιο υπερημερίας ανέρχεται σε 8% ανά έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 379 του ΟΖ, ο πιστωτής και ο οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν υψηλότερο ή χαμηλότερο επιτόκιο υπερημερίας από το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζει ο νόμος (συμβατικά συμφωνημένο επιτόκιο). Όπως επισημάνθηκε ήδη, δεν επιτρέπεται να συμφωνηθεί υψηλότερο επιτόκιο υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους καταναλωτή, ως συμβαλλόμενου μέρους.

Ένας ειδικός νόμος που ρυθμίζει το επιτόκιο είναι ο Νόμος περί νομίμου επιτοκίου υπερημερίας (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS No 11/07 - επίσημο κωδικοποιημένο κείμενο (στη συνέχεια: ZPOMZO-1). Το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου ορίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200 της 8.8.2000, σ. 35), το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς συν 8 ποσοστιαίες μονάδες. Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας ισχύει για περίοδο έξι μηνών, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου. Το επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης που πραγματοποίησε την πρώτη ημερολογιακή ημέρα της αντίστοιχης εξάμηνης περιόδου. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και τις μεταβολές του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2015 και ισχύει για περίοδο έξι μηνών, ανέρχεται σε 8,05%.

Το συμβατικό επιτόκιο καθορίζεται στο άρθρο 382 του ΟΖ. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί το συμβατικό επιτόκιο αλλά όχι το πραγματικό επιτόκιο και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, το ετήσιο επιτόκιο ανέρχεται σε 6% και το επιτόκιο αυτό είναι καταβλητέο ταυτόχρονα με την καταβολή της κύριας οφειλής. Το συμβατικό επιτόκιο παύει να επιβάλλεται όταν το άθροισμα του οφειλόμενου τόκου που δεν έχει ακόμη καταβληθεί υπερβαίνει την αρχική οφειλή.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά επιτόκια και τα επιτόκια υπερημερίας είναι, επίσης, διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Σλοβενίας.

Προσωρινός υπολογισμός του τόκου μπορεί να πραγματοποιηθεί στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Κώδικας υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Νόμος περί νομίμου επιτοκίου υπερημερίας

Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο