Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επιτόκια

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το νόμιμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που καθορίζεται ετησίως από τον νόμο και εφαρμόζεται σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής οφειλόμενου ποσού, εάν δεν έχει προηγουμένως καθοριστεί κανένα άλλο επιτόκιο από τα μέρη.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Μετά την έκδοση του νόμου της 18ης Απριλίου 2004, με τον οποίο μεταφέρθηκε η οδηγία 2000/35/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, στο εσωτερικό δίκαιο, το επιτόκιο των τόκων υπερημερίας για τις εμπορικές συναλλαγές (δηλ. τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών που έχουν ως αποτέλεσμα την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής) καθορίζεται χωριστά, με βάση το οριακό επιτόκιο που προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφοράς με κυμαινόμενο επιτόκιο για το κύριο μέσο αναχρηματοδότησης που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πλέον πρόσφατη βασική χρηματοδότηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η ημερολογιακή ημέρα κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση υπερημερίας, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά το νόμιμο περιθώριο (εκτός εάν προβλέπονται αντίθετες διατάξεις στη σύμβαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου της 18ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις προθεσμίες πληρωμής και τους τόκους υπερημερίας).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

/

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

http://www.legilux.public.lu/

http://www.mj.public.lu/

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο