Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επιτόκια

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας προβλέπεται νόμιμο επιτόκιο, αλλά η έννοιά του δεν ορίζεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με τη νομική θεωρία, «νόμιμο επιτόκιο» είναι το επιτόκιο που δεν έχει συμφωνηθεί αλλά προβλέπεται από τον νόμο. Νόμιμο επιτόκιο επιβάλλεται σε ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές (τόκος υπερημερίας). Σε περίπτωση υπερημερίας, ο δανειστής δικαιούται αποζημίωση με νόμιμο επιτόκιο από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης [βλ. άρθρο 86 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων (ZZD)].

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων, υπερήμερος οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση με νόμιμο επιτόκιο από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης. Το νόμιμο επιτόκιο καθορίζεται από το συμβούλιο των υπουργών.

Το άρθρο 294 παράγραφος 1 του νόμου περί εμπορίου (TZ) προβλέπει ότι μεταξύ εμπόρων οφείλεται τόκος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων και για τους σκοπούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών (ΕΕ L 48 της 23ης Φεβρουαρίου 2011, σ. 1), το συμβούλιο των υπουργών ενέκρινε το διάταγμα αριθ. 426, της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015) με το οποίο θεσπίζεται το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Το ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας είναι το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, πλέον 10 ποσοστιαίων μονάδων. Το ημερήσιο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας ισοδυναμεί με 1/360 του ετήσιου επιτοκίου. Το επιτόκιο όπως διαμορφώνεται την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους ισχύει για το πρώτο εξάμηνο του έτους, και το επιτόκιο όπως διαμορφώνεται την 1η Ιουλίου ισχύει για το δεύτερο εξάμηνο.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας δημοσιεύει το βασικό επιτόκιο για την εκάστοτε περίοδο, σύμφωνα με μέθοδο η οποία καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της χώρας. Το βασικό επιτόκιο και οι μεταβολές του δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, στη διεύθυνση http://www.bnb.bg/. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο περιγράφεται επίσης η μέθοδος που ακολουθείται για τον καθορισμό του βασικού επιτοκίου.

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων προβλέπει ότι ο τόκος επί του τόκου υπερημερίας (ανατοκισμός) καταβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιευτεί τέτοιοι κανόνες.

Το άρθρο 294 παράγραφος 2 του νόμου περί εμπορίου προβλέπει ότι ανατοκιζόμενοι τόκοι οφείλονται μόνο όταν αυτό συμφωνείται.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Πληροφορίες σχετικά με το βασικό επιτόκιο και των μεταβολών του είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και τα βουλγαρικά στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας: http://www.bnb.bg/.

Ο νόμος περί ενοχών και συμβάσεων, ο νόμος περί εμπορίου και άλλα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται ανωτέρω είναι διαθέσιμα στα βουλγαρικά στον ιστότοπο www.lex.bg.

Ο νόμος περί ενοχών και συμβάσεων, ο νόμος περί εμπορίου και το διάταγμα αριθ. 426 του υπουργικού συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, με το οποίο θεσπίζεται το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, είναι επίσης διαθέσιμα στα βουλγαρικά στον ιστότοπο www.tita.bg.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο