Επιτόκια

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το νόμιμο επιτόκιο είναι το ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται το επιπλέον ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τον οφειλέτη ο οποίος δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις οφειλές του.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Στις αστικές υποθέσεις (μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ενός ιδιώτη και ενός εμπόρου), το νόμιμο επιτόκιο υπολογίζεται προσθέτοντας 2% στο 12μηνο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (EURIBOR).

Οι εμπορικές συναλλαγές (συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και/ή επιχειρήσεων) διέπονται από τον νόμο της 2/8/2002 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Το νόμιμο επιτόκιο εφαρμόζεται εκτός αν τα μέρη τα συναλλασσόμενα μέρη συμφώνησαν διαφορετικά (συμβατικό επιτόκιο).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Η εξαμηνιαία προσαρμογή του επιτοκίου που εφαρμόζεται στις εμπορικές συναλλαγές δημοσιεύεται στη Belgish Staatsblad (ιστότοπος: Belgisch staatsblad - Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο της «Federale Overheidsdienst Economie» (ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας για την οικονομία) (http://economie.fgov.be/)

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Συμπληρωματικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν στον ιστότοπο «Federale Overheidsdienst Economie» (http://economie.fgov.be/)

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο