Rentesatser

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Nederlandene har en lovbestemt rente. Det er den rente, en kreditor lovligt kan kræve i tilfælde af forsinket betaling.

Der skelnes mellem lovbestemt rente for ikke-kommercielle transaktioner (civillovens artikel 6:119) og lovbestemt rente for kommercielle transaktioner (civillovens artikel 6:119a).

Lovbestemt rente for ikke-kommercielle transaktioner gælder for alle aftaler med private eller forbrugere.

Lovbestemt rente for kommercielle transaktioner gælder for alle aftaler med virksomheder og offentlige organisationer.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den lovbestemte rente for ikke-kommercielle transaktioner er 2 %. Den lovbestemte rente for kommercielle transaktioner er 8 %.

Den lovbestemte rente kan svinge.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Sidste opdatering: 16/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.