Rentesatser

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ja. Størrelsen af morarenten er fastsat i artikel 6:47 i lov V af 2013 i den civile lovbog, der henviser til nationalbankens regler for renter. Den morarente, der skal betales af fordringer udtrykt i HUF er baseret på nationalbankens rente, der fastlægges af nationalbankens monetære råd. Hvis fordringen er i udenlandsk valuta, er morarenten basisrenten som fastlagt af den nationalbank, der udsteder den pågældende valuta, eller pengemarkedsrenten, hvis der ikke findes en sådan basisrente.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Retsgrundlaget for morarenten er reglerne i den civile lovbog, der definerer renten som den pris, en person skal betale for at skylde en anden person penge, medmindre andet er aftalt. Morarenter tilskrives gælden hvert kalenderhalvår. Den rente, der er gældende den første dag i det pågældende kalenderhalvår, finder anvendelse på hele det pågældende kalenderhalvår, uanset eventuelle ændringer i nationalbankens basisrente i løbet af dette halvår.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Nej.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Ja, den civile lovbog kan findes i det nationale lovregister (Nemzeti Jogszabálytár). Information om nationalbankens basisrente kan findes på nationalbankens websted.

Sidste opdatering: 16/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website