Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Rentesatser

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ja. Spørgsmålet om morarenter er reguleret i § 246 i den civile lovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Hvis det ved lov eller inden for rammerne af en retshandel er bestemt, at der skal betales rente af en fordring, er rentesatsen 4 % p.a., medmindre andet er aftalt.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarentens sats

Kriterier for anvendelse

(hvis relevant)

Retsgrundlag

4 %

Standardsats, der finder anvendelse, medmindre andet er bestemt i speciallovgivningen eller i en aftale

§ 246 i den civile lovbog

5 %

Ved gensidige handelstransaktioner (med undtagelse af forhalingsrente), medmindre andet er fastsat i speciallovgivningen

§ 352 i handelsloven (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 procentpoint over den i tysk ret fastsatte basisrente (*)

Ved forsinket betaling af pengeskyld

§ 288, stk. 1, i den civile lovbog

9 procentpoint over den i tysk ret fastsatte basisrente (*)

Ved forsinkelse med betaling af et krav på vederlag, såfremt en forbruger ikke er part i den underliggende retshandel.

§ 288, stk. 2, i den civile lovbog

5 procentpoint over den i tysk ret fastsatte basisrente (*)

Ved forsinkelse med betalingen inden for rammerne af en forbrugerkreditaftale, for så vidt som der ikke foreligger et ejendomslån

§ 497, stk. 1, første punktum, i den civile lovbog

5 eller 9 procentpoint over den i tysk ret fastsatte basisrente (*)

Ved pengeskyld fra det tidspunkt, hvor en sag er anlagt (fra modtagelse af stævningen/påkravet), dog tidligst fra forfaldsdatoen.

§ 291 i den civile lovbog

5 procentpoint over den i tysk ret fastsatte basisrente (*)

Ved sagsomkostninger, fra det tidspunkt, hvor begæringen om fastsættelse af sagsomkostninger blev indgivet, og fra forfaldsdatoen. Såfremt en sådan begæring ikke er fornøden, fra tidspunktet for domsafsigelsen

§ 104, stk. 1, andet punktum, i den civile retsplejelov (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % over den i tysk ret fastsatte basisrente (*), dog mindst 6 %

Ved transaktioner, der finder sted ved hjælp af checks eller veksler, dog finder en rente på over 6 % kun sted på nationale veksler og checks

§ 45-46 i checkloven (Scheckgesetz)

§ 28, 48 og 49 i vekselloven (Wechselgesetz)

(*) Den basisrente, der gælder efter tysk ret, er IKKE den samme som ECB's basisrente. Hvad angår beregningen heraf henvises til punkt 3.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Den basisrente, der er fastsat efter tysk lovgivning, er ikke den samme som ECB's basisrente. Den beregnes i henhold til § 247 i den civile lovbog og ændres pr. 1. januar og 1. juli hvert år. Der findes en kronologisk oversigt over basisrenten som omhandlet i § 247 i den civile lovbog på tysk og engelsk på:

https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

I § 289 i den civile lovbog er det bestemt, at morarenter ikke kan tillægges renter (forbud mod rentes rente).

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Den civile lovbog kan findes på tysk og engelsk på:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

De øvrige retsforskrifter, som der er henvist til ovenfor, kan findes på tysk på:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (den civile retsplejelov, også på engelsk)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (handelsloven, også delvist på engelsk)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (checkloven)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (vekselloven)

Sidste opdatering: 18/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website