Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Det bestemmes i § 113 i obligationsloven, at kreditor, hvis en pengemæssig forpligtelse misligholdes, kan kræve, at debitor betaler morarenter (godtgørelse for forsinket betaling) for perioden fra forfaldstidspunktet, til gælden fuldstændigt er betalt.

Hvis der ikke er indgået nogen aftale om morarenter, kan kreditor kræve den ved lov fastsatte rente. Det fremgår af § 113, stk. 1, i obligationsloven, at morarenten er den rente, der er angivet i lovens § 94, hvortil lægges 8 % p.a. Ifølge § 94, stk. 1, i loven er renten halvårlig‑ og skal svare til den seneste rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den 1. januar og den 1. juli hvert år.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den rente, der fastsættes i § 94 i obligationsloven, offentliggøres to gange årligt af Eesti Pank (Estlands nationalbank) på bankens websted og i den officielle publikation Ametlikud Teadaanded. Morarenten beregnes på grundlag af denne rente plus 8 %, jf. lovens § 113, stk. 1.

For anden halvdel af 2015 var den i § 94 fastsatte rente 0,05 %, og morarenten var derfor 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

Der findes ikke forskellige satser for morarenter i Estland. § 113 i obligationsloven anvendes på samme måde på enhver misligholdelse af en økonomisk forpligtelse.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Yderligere oplysninger om beregning af morarenter kan fås på estisk, f.eks. på forbrugerwebstedet Tarbijaveeb og webstedet for retshjælp Jurist Aitab.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Obligationsloven er offentliggjort på Estlands lovtidende's websted og findes på engelsk her.

Oplysninger om den seneste rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion, findes på Estlands nationalbank's websted.

Sidste opdatering: 19/02/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.