Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Rentesatser

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Cyperns nationale lovgivning indeholder ingen bestemmelser om "lovbestemt rente". Når der anlægges en sag ved en domstol, har dommeren dog beføjelse til at bestemme, at der skal betales rente med en forudbestemt sats fra datoen for registrering af søgsmålet til datoen for afsigelse af dommen, hvis den relevante lovgivning ikke indeholder bestemmelser om rentebetaling, eller hvis den pågældende kontrakt eller aftale ikke indeholder en udtrykkelig bestemmelse om rentesatsen i tilfælde af, at der anlægges sag på grund af kontrakt- eller aftalebrud.

I øjeblikket er rentesatsen fastsat til 3,5 % i et dekret udstedt af finansministeren, der har adgang til at regulere den.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Se svaret på spørgsmål 1. Den gældende rentesats er 3,5 %.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Ikke relevant. Se svaret på spørgsmål 1.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Ikke relevant. Se svaret på spørgsmål 1.

Sidste opdatering: 13/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website