Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Begrebet indgår i den bulgarske retsorden, men udtrykket er ikke i øjeblikket defineret i lovgivningen.

Ifølge retslitteraturen er "lovbestemt rente" rente, som ikke er aftalt, men fastsat ved lov. Lovbestemt rente ved for sen betaling (morarente) skal betales ved for sen opfyldelse af en pengeforpligtelse. I tilfælde af misligholdelse af en fordring på penge har kreditor altid ret til kompensation beregnet efter den lovbestemte rente fra datoen for den forsinkede betaling (se artikel 86, stk. 1, første punktum, i lov om forpligtelser og aftaler (ZZD)).

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

I henhold til artikel 86, stk. 1, i lov om forpligtelser og aftaler skal en debitor, som misligholder en forpligtelse, der kan gøres op i penge, betale kompensation beregnet efter den lovbestemte rente fra datoen for forsinkelsen. Den lovbestemte rentesats fastsættes af ministerrådet.

I henhold til artikel 294, stk. 1, i handelsloven (TZ) skal der betales rente mellem handlende, medmindre andet er aftalt.

I henhold til artikel 86, stk. 2, i lov om forpligtelser og aftaler og med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1) vedtog ministerrådet dekret nr. 426 af 18. december 2014 (som trådte i kraft den 1. januar 2015) om indførelse af en lovbestemt rentesats for fordringer, der er forfaldet til betaling. Den årlige lovbestemte rentesats for sådanne betalinger er den bulgarske nationalbanks basisrente gældende fra den 1. januar eller den 1. juli i det indeværende år plus 10 procentpoint. Den daglige lovbestemte rente for fordringer, der er forfaldet til betaling, er 1/360 af den årlige sats. Den rente, som er gældende fra den 1. januar i indeværende år, gælder for første halvår, og den, der er gældende fra 1. juli, for andet halvår.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Den bulgarske nationalbank offentliggør basisrenten for den relevante periode ved hjælp af en metode, der fastsættes af bestyrelsen, og offentliggør den i den bulgarske statstidende. Basisrenten og ændringer dertil offentliggøres på den bulgarske nationalbanks websted: http://www.bnb.bg/. Dette websted indeholder også den metode, der anvendes til at fastsætte basisrenten.

I artikel 10, stk. 3, i lov om forpligtelser og aftaler er det fastsat, at rente af skyldige rentebetalinger (rentes rente) skal betales efter den bulgarske nationalbanks regler. Der er dog ikke offentliggjort sådanne regler.

I henhold til artikel 294, stk. 2, i handelsloven skal der kun betales rentes rente efter aftale.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Oplysninger om basisrenten og ændringer af denne findes på engelsk og bulgarsk på den bulgarske nationalbanks websted: http://www.bnb.bg/.

Lov om forpligtelser og aftaler, handelsloven og andre retsakter, der er nævnt ovenfor, findes på bulgarsk på webstedet: www.lex.bg.

Lov om forpligtelser og aftaler, handelsloven og ministerrådets dekret nr. 426 af 18. december 2014 om indførelse af en lovbestemt rentesats for fordringer, der er forfaldet til betaling, er også tilgængelig på bulgarsk på webstedet: www.tita.bg.

Sidste opdatering: 25/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website