Rentesatser

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Morarente er den procentsats, der anvendes til at beregne det tillægsbeløb, en debitor, der ikke har betalt sin kreditor til tiden, skal betale.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarente i civile søgsmål (dvs. sager mellem enkeltpersoner eller mellem en enkeltperson og en handlende) beregnes ved at lægge 2 % til 12-måneders EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Handelstransaktioner (dvs. transaktioner mellem handlende og/eller virksomheder) er omfattet af lov af 2. august om bekæmpelse af forsinkede betalinger i handelstransaktioner (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Denne rente anvendes, medmindre parterne har aftalt andet (kontraktlig rente).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Den halvårlige rentetilpasning for handelstransaktioner bekendtgøres i Belgiens lovtidende (websted for Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be/)

Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for den føderale offentlige tjeneste for virksomheder og forbrugere (Federale Overheidsdienst Economie http://economie.fgov.be/)

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Yderligere oplysninger kan fås vederlagsfrit på webstedet for den føderale offentlige tjeneste for virksomheder og forbrugere (http://economie.fgov.be/)

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website