Лихви

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

С Правителствена наредба № 13/2011 относно възнаградителната и наказателната законна лихва при парични задължения и за уреждане на някои финансови и фискални мерки в банковия сектор се урежда правният режим на:

— възнаградителната законна лихва (т.е. лихвата, която длъжникът дължи по сума, която е длъжен да изплати в определен срок, като тази лихва се начислява за периода преди настъпването на падежа на дължимата сума) и

— наказателната законна лихва (т.е. лихвата, която длъжникът трябва да заплати върху дължимата сума, в случай на неизпълнение на задължението за плащане при настъпване на падежа).

Съгласно член 2 от Правителствена наредба № 13/2011, когато по закон или съгласно договорни клаузи върху парично задължение следва да се начисли възнаградителна и/или наказателна лихва, според случая, и при липсата на изрична уговорка между страните относно размера на тази лихва, се заплаща съответният за всеки от двата случая законен лихвен процент.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Интерес във връзка с правната уредба на възнаградителната и наказателната законна или договорна лихва представляват разпоредбите на членове 3—5 от Правителствена наредба № 13/2011 относно възнаградителната и наказателната законна лихва при парични задължения и за уреждане на някои финансови и фискални мерки в банковия сектор:

„Член 3 (1) Възнаградителната законна лихва е в размер на референтния лихвен процент на Националната банка на Румъния (Banca Națională a României), който е основният лихвен процент, определен с решение на Съвета на директорите на Националната банка на Румъния.

(2) Размерът на наказателната законна лихва се равнява на референтния лихвен процент плюс 4 процентни пункта.

(2а) В сделки между стопански субекти и между стопански субекти и възлагащи органи размерът на наказателната лихва се равнява на референтния лихвен процент плюс 8 процентни пункта.

(3) При правоотношения, непроизтичащи от дейността на предприятие със стопанска цел по смисъла на член 3, параграф 3 от Закон № 287/2009 относно Гражданския кодекс, повторно публикуван, размерът на законната лихва се определя съгласно параграфи 1 и 2, като се намалява с 20 %.

(4) Референтният лихвен процент на Националната банка на Румъния се публикува от Националната банка на Румъния в Държавен вестник на Румъния, част I, всеки път, когато има промяна на основния лихвен процент.

Член 4 — При правоотношения с международен елемент, когато е приложимо румънското право, а плащането е договорено в чуждестранна валута, законната лихва е в размер на 6 % годишно.

Член 5 (1) При правоотношения, непроизтичащи от дейността на предприятие със стопанска цел по смисъла на член 3, параграф 3 от Закон № 287/2009 относно Гражданския кодекс, повторно публикуван, размерът на лихвата не може да надхвърля законната лихва с повече от 50 % годишно.

(2) Всяка договорна клауза, нарушаваща разпоредбите на параграф 1, е нищожна. В такъв случай кредиторът губи правото да претендира плащането на наказателна лихва.

(3) Действителността на договорния лихвен процент се определя в зависимост от размера на законната лихва, която е в сила към датата на уговарянето му.“

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Член 3, параграф 1 от Правителствена наредба № 13/2011 относно възнаградителната и наказателната законна лихва при парични задължения и за уреждане на някои финансови и фискални мерки в банковия сектор предвижда, че възнаградителната законна лихва е в размер на референтния лихвен процент на Националната банка на Румъния, който е основният лихвен процент, определен с решение на Съвета на директорите на Националната банка на Румъния. Той се публикува на уебсайта на Националната банка на Румъния на адрес: http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

За метода на изчисляване на законния лихвен процент в различните случаи вижте по-горния отговор.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Да, Правителствена наредба № 13/2011 относно възнаградителната и наказателната законна лихва при парични задължения и за уреждане на някои финансови и фискални мерки в банковия сектор е достъпна на румънски език. Вижте уебсайта на Националната банка на Румъния на адрес: http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Референтният лихвен процент на Националната банка на Румъния (BNR) е достъпен на английски език. За тази цел можете да посетите уебсайта на Националната банка на Румъния на адрес: http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Последна актуализация: 29/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт