Лихви

Холандия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

В Нидерландия има законна лихва. Това е лихвата, която по силата на закона може да се претендира от кредитор в случай на забава на плащане от страна на длъжника.

Прави се разграничение между законната лихва за нетърговски сделки (член 6:119 от Гражданския кодекс) и законната лихва за търговски сделки (член 6:119a от Гражданския кодекс).

Законната лихва за нетърговски сделки се прилага по отношение на всички договори с частни физически лица или потребители.

Законната лихва за търговски сделки се прилага по отношение на всички договори с предприятия и организации от публичния сектор.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Законната лихва по нетърговски сделки е 2 %. Законната лихва за търговски сделки е 8 %.

Законната лихва може да варира.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Последна актуализация: 21/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт