Лихви

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е лихвеният процент, който се определя ежегодно със закон и се прилага в случай на забава на плащане на дължима сума, ако предварително не е определен друг процент от страните.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

След закона от 18 април 2004 г. за прилагане на Директива 200/35/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г., размерът на лихвата за забава за търговските сделки (т.е. сделки между предприятия или между предприятия и държавни органи, които изискват плащане за доставка на стоки или предоставяне на услуги) се определя отделно чрез позоваване на пределната ставка, произтичаща от тръжната процедура с променлив лихвен процент за основния инструмент за рефинансиране, прилаган от Европейската централна банка при последната й операция за основно финансиране преди 1-ия календарен ден на всяко шестмесечие. В случай на забавено плащане, този процент се увеличава със съответния марж (освен ако не е посочено друго в договора, в съответствие с член 3 от изменения Закон от 18 април 2004 г. относно сроковете за плащане и лихвата за забава).

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

/

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

LEGILUX

Ministère de la Justice

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт