Лихви

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Гръцкото право предвижда наличието на законна лихва. С термина „законна лихва“ се обозначава пряко предвиденият в закона лихвен процент, т.е. процентът от главницата за определен период от време. Най-често срещаната форма на законна лихва е лихвата за забава, т.е. лихвата, дължима от длъжника от момента, в който е забавил плащането. Членове 301, 346, 529, 720 и др. от Гражданския кодекс предвиждат и други случаи на законна лихва.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Законният лихвен процент, дължим за забавено плащане, обикновено се определя на два процентни пункта над максималния дòговорен лихвен процент, който по-рано се определяше с решение на управителя на Централната банка на Гърция, но бе хармонизиран през 2001 г. със съответния лихвен процент на Европейската централна банка (Акт № 47/2000 на Съвета за парична политика, член 3, параграф 2 от Закон № 2842/2000). За сведение, небанковият наказателен лихвен процент се движеше в интервала от 12 % (без изменение в периода 1946—1979 г.) до 44 % (през 1992 г., когато постепенно започва да намалява). В момента той е 7,30 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

На уебсайта на Централната банка на Гърция е публикувана таблица с небанковите лихвени проценти (от 1946 г. насам) (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), макар че уебсайтът не предлага автоматичен метод за изчисляване на законния лихвен процент, какъвто има на други сайтове като NOMOS или ISOKRATIS (dsanet).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

За Централната банка на Гърция — да, но не и за другите, тъй като за ползване на услугите е нужен абонамент.

Последна актуализация: 07/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.