Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Лихви

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Законният лихвен процент е определен в член 246 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Ако лихвата по дадено задължение се дължи по силата на закона или на правна сделка, лихвеният процент е четири процента на година, освен ако не е предвидено друго.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законния лихвен процент

(ако е необходимо)

Правно основание

4 %

Стандартен процент, освен ако има специални разпоредби, които предвиждат друго, или ако е уговорено отклонение от този процент

Член 246 от германския Граждански кодекс

5 %

При двустранни търговски сделки (с изключение на лихвата за забава), освен ако се прилага специална разпоредба, предвиждаща друго

Член 352 от германския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът просрочи плащане на задължение

Член 288, параграф 1 от германския Граждански кодекс

9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако длъжникът не изпълни задължение за плащане и в съответната правна сделка не участва потребител

Член 288, параграф 2 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

Ако потребителят не изпълни задължение за плащане по споразумение за потребителски кредит, освен ако има споразумение за ипотечен кредит

Член 497, параграф 1, изречение 1 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта или 9 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За парично задължение, считано от датата, на която възниква висящ спор (дата на връчване на исковата молба/призовката), най-рано считано от датата на падежа

Член 291 от германския Граждански кодекс

5 процентни пункта над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*)

За съдебни разноски — от датата на получаване на молбата за начисляване на разноските и считано от датата на падежа, а ако не е необходима молба — от датата, на която е постановено съдебното решение

Член 104, параграф 1, изречение 2 от германския Граждански процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % над основния лихвен процент, определен от германското законодателство (*), но най-малко 6 %

За сделки с чекове или менителници, при което законен лихвен процент над 6 % се прилага само за издадени в страната чекове или полици

Членове 45 и 46 от германския Закон за чековете (Scheckgesetz);

Членове 28, 48 и 49 от германския Закон за менителниците (Wechselgesetz)

(*) Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, НЕ е същият като този на ЕЦБ. За подробности относно изчисляването му, моля, вижте въпрос 3.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Основният лихвен процент, определен от германското законодателство, не е същият като основния лихвен процент на ЕЦБ. Той се изчислява в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс и се променя всяка година на 1 януари и на 1 юли. Преглед на основния лихвен процент по полугодия и години в съответствие с член 247 от германския Граждански кодекс е на разположение на немски и английски език на адрес:

https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

Съгласно член 289 от германския Граждански кодекс лихвата за забава не се олихвява (забрана за сложна лихва).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Германският Граждански кодекс е достъпен на немски и на английски език на адрес:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Другите посочени по-горе законови и подзаконови актове са достъпни на немски език на адрес:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Граждански процесуален кодекс, също и на английски език)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Търговски кодекс, също отчасти и на английски език)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Закон за чековете)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Закон за менителниците)

Последна актуализация: 18/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт