Лихви

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е процентът, използван за изчисляване на допълнителната сума, която трябва да заплати длъжник, неиздължил се навреме на своя кредитор.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

При граждански дела (между физически лица или между физическо лице и търговец) законната лихва се изчислява като към 12-месечния EURIBOR (европейски междубанков лихвен процент) се добавят 2 %.

По отношение на търговските сделки (т.е. сделки между търговци и/или предприятия) се прилага Законът от 2 август 2002 г. за борба със забавянето на плащанията по търговски сделки (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Законният лихвен процент се прилага, ако страните по сделката не са уговорили друго (договорна лихва).

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

На всеки шест месеца се извършва корекция на лихвения процент за търговски сделки, която се обявява в Държавен вестник на Белгия (уебсайт на Belgisch staatsblad — Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be/).

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Федералната публична служба за икономика (http://economie.fgov.be/).

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Допълнителна информация може да бъде намерена безплатно на уебсайта на Федералната публична служба за икономика (http://economie.fgov.be/).

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт