Χρηματικές αξιώσεις

Στις υποθέσεις όπου υπάρχει διασυνοριακή διάσταση σε αξιώσεις για οφειλόμενα χρήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αστικές και εμπορικές διαφορές.

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει

  • την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής - πρόκειται για μια απλουστευμένη διαδικασία για διασυνοριακές χρηματικές αξιώσεις τις οποίες δεν αμφισβητεί ο εναγόμενος, με βάση τυποποιημένα έντυπα.
  • την Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών - πρόκειται για μια απλουστευμένη διαδικασία η οποία επιταχύνει την ικανοποίηση διασυνοριακών αξιώσεων που δεν υπερβαίνουν 5.000 ευρώ.
  • την αφερεγγυότητα - εθνικές και κοινοτικές μορφές προστασίας στην περίπτωση που η εταιρεία κατά της οποίας εγείρετε αξίωση αντιμετωπίζει πτώχευση
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο